Bestyrelsesmøde torsdag 17. marts 2022

Deltagere

Niels Jacob Hansen#17 Formand
Ulla Lundsmark#45 Kasserer
Vibeke Graulund#68 Næstformand
Preben Skovbjerg#1
  

Dagsorden

1.Godkendelse af dagsorden
SagsfremstillingPreben er referent
Prioritering af dagsordenspunkter.
Evt. tilføjelse af punkter.
BeslutningEfter mødet sender Preben referatet til øvrige medlemmer af bestyrelsen og lægger det på hjemmesiden.
2.Siden sidst
SagsfremstillingNyt vedrørende foreningen
Dræn
Veje
Badebro
Hjemmeside mm
Hjertestarter
Nye medlemmer?
Byggesager?
OrienteringEt medlem har henvendt sig vedrørende dræning af sin grund og tilslutning til hoveddrænet i vejen. Det er aftalt, at han sender foto af tilslutningen.  

Niels Jacob bestiller en tømrer til at reparere skaden på træværket ved udløbet af drænet. Ulla sender kontaktinfo på den tømrer, vi tidligere har brugt.  

Der er opstået et hul over dækslet til drænet i svinget ved #13 og 22.

Asfalten er skåret op ved indkørslen til Bülowsvej i forbindelse el-arbejde. Preben kontakter entreprenøren for at høre, hvornår det bliver repareret.  

Vi afsætter et beløb til serviceaftale på hjertestarteren i de kommende år.  

Vi mangler en stolpe til badebroen.    
3.Skriftlig henvendelse fra Jorry Lohse
SagsfremstillingVi har modtaget mail med nedenstående ordlyd fra Jorry Lohse.  
Hej
Jeg hedder Jorry og har sammen med min kone haft sommerhus på Bülowsvej 30 i ca. 19 år, og elsker stadig stedet, naturen og området med fred og ro.

Her på det sidste har jeg konstateret at der er nogle konflikter mellem nogle af medlemmerne i grundejerforeningen og at der er uoverensstemmelse mellem den ” nye” og “gamle” bestyrelse. Jeg har læst, og spurgt dem jeg har mødt, men kan oprigtigt ikke forstå hvad konflikterne består i.

I vores lille forening mener jeg at vi burde klare uoverensstemmelser i fred og fordragelighed. Verden behøver ikke mere ufred.

Jeg vil opfordre bestyrelsen til at tage initiativ til et forsoningsmøde mellem den nye og gamle bestyrelse hvor også vi andre kan deltage. Formålet er at samarbejde og klinkning af “gamle” skår således at vi alle kan føler os repræsenteret i en ny “samlings” bestyrelse

Lad os udvikle vores hyggelige fællesskab så vi fortsat kan snakke og bade mm. på kryds og tværs.

Ovenstående ville jeg gerne sende ud til alle medlemmer men kan på vores hjemmeside ikke finde en sådan mulighed. Er det muligt at skabe et dialog/kommentarforum, hvor vi alle kan ytre os konstruktiv og have en fælles positiv dialog?

Jeg vil også gerne bede om at få mit navn og mail på medlemslisten, nu er det kun konens.

Kan jeg ligeledes få tilsendt vores medlemsliste.

Med håb om en behagelig fremtid og en solrig badesæson fra broen.

Ps. jeg har i mange år været med til opsætning og nedtagning af badebroen og har nydt det dejlige fællesskab som “smeden”, Anders mf. har skabt.

Ha en god dag  
Jorry Lohse  

Svar til Jorry på mail eller pr. telefon? Udsendelse af Jorry skrivelse på foreningens hjemmeside? Badebrosteam.  
BeslutningVi svarer Jorry således:  
Til Jorry, Bülowsvej 30
Tak for din henvendelse og for dine spørgsmål, som vi i bestyrelsen giver et svar på her. Både din henvendelse til bestyrelsen og vores svar til dig bliver offentliggjort i referatet fra bestyrelsesmødet den 17. marts 2022 på foreningens hjemmeside.

Bestyrelsen har samme interesse som både du og de andre medlemmer i, at vi på kryds og tværs har det godt med hinanden og at der ikke er konflikter, som splitter foreningen og skaber ufred i vores område, som vi alle nyder at komme i.

Du har ret i, at der har været uenigheder i bestyrelsen vedrørende beslutninger. Dette har medlemmerne kunne følge med i gennem referater fra bestyrelsesmøderne og de mindretalsskrivelser, som også er tilgængelige på foreningens hjemmeside. Se fx referater fra bestyrelsesmøderne den 3/11 og 20/11 2020 med appendiks dateret den 22/12 2020 samt bestyrelsesmødet den 16/11 2021 med tilhørende notat. Se evt. også referat fra bestyrelsesmødet den 27/10 2019.

Du nævner en ’gammel’ og ’ny’ bestyrelse. To medlemmer i den nuværende bestyrelse har en lang tilknytning til området samt en længere tjeneste som bestyrelsesmedlemmer. Så der er ikke tale om en uenighed mellem ’nye’ og ’gamle’ i bestyrelsen.

Med hensyn til dialog m.m. så vil vi i bestyrelsen besvare alle henvendelser fra medlemmerne, men da vi opfatter os som en samlet bestyrelse, så vil alle henvendelser af samme karakter som din blive drøftet i bestyrelsen, inden vi giver et svar. Henvendelser af mere praktisk karakter vil vi selvfølgelig bare svare på uden denne formelle tilgang.

Du spørger, om vi ikke kan oprette et forum på hjemmesiden for spørgsmål, debat og kommentarer. Det mener vi ikke er en god ide. I stedet opfordrer vi til at medlemmer skriver til os, som du har gjort og så bruge muligheden for at møde op på generalforsamlingen, da det er her, man drøfter foreningens virke. Så med den begrundelse ser vi ingen grund til at oprette et forum på hjemmesiden, hvor man kan kommentere og drøfte alle mulige spørgsmål vedrørende foreningen.

Bestyrelsens fornemste opgave er, som vi ser det, at sørge for at dræn, veje samt fælles områder og anlæg bliver holdt, så området fortsat kan være en god ramme for vores sommerhusliv.

Vi har snart generalforsamling, hvor der bl.a. skal vælges ny formand og medlemmer til bestyrelsen, så der håber vi at se både dig og de andre medlemmer. Et stort personligt fremmøde giver netop mulighed for den positive dialog, som du efterspørger.  

Med venlig hilsen
Bestyrelsen Grundejerforeningen Sejer Strande
ved   Niels Jacob Hansen  
4.Planlægning af generalforsamling den 24. april
SagsfremstillingIndkaldelse til generalforsamling
Dagsorden ifølge vedtægter
Bestyrelsens beretning Badebro
Drænpumper
Dræn
Veje
Hjemmeside
Arbejdet i bestyrelsen  

Punkter til beslutning
Udskiftning af drænbrønd
Vedligeholdelsesplan, herunder vejfond  
Valg til bestyrelse
Valg af formand
Valg af 1 medlem til bestyrelsen
Valg af suppleanter
Valg af revisor
Valg af revisorsuppleanter
BeslutningIndkaldelse til generalforsamling udsendes i sidst uge i marts.
5.Regnskab/budget i forhold til fastsættelse af kontingent
SagsfremstillingRegnskab  
Budget set i forhold til aktuelle vedligeholdelsesarbejder og den langsigtede vedligeholdelsesplan
BeslutningBudget og vedligeholdelsesplan færdiggøres og behandles på næste bestyrelsesmøde.
6.Eventuelt
Herunder drøftedes en festligholdelse af foreningens 50-års jubilæum, der blev udsat på grund af Covid-19.  
Næste bestyrelsesmøde holdes onsdag 30. marts kl. 19.30 på Teams.
Niels Jacob laver udkast til bestyrelsens beretning og øvrige medlemmer bidrager med tekst til deres ansvarsområder.