Appendix til mødereferat af 16-11-2021

NOTAT TIL VEDHÆFTELSE TIL REFERATET FRA 

BESTYRELSESMØDET i GRUNDEJERFORENINGEN SEJER STRANDE afholdt tirsdag den 16. november 2021 

Dato: 29 november 2021

Udarbejdet af: Anna Hallgren, formand,  Anders Singh Vesterdahl, bestyrelsesmedlem.

Referatet fra Bestyrelsesmødet i Sejer Strande den 16. november 2021 kan ikke accepteres/godkendes. Det er behæftet med mange fejl og mangler, og de helt centrale punkter er udeladt. Dette er meddelt referenten og bestyrelsen efter modtagelse af referat. 

Referatet skal tegne et retvisende historisk billede for både bestyrelsen og foreningens medlemmer. Set i lyset af mødets udfald, er det væsentligt at der er klarhed i forløbet i forhold til de konsekvenser som tydeligt blev adviseret på bestyrelsesmødet inden afstemningen.

Derfor dette notat, der skal vedhæftes referatet.

Forløbet i 6 hovedpunkter

1.  Indkaldelse

Niels Jacob og Ulla anmoder om ekstra bestyrelsesmøde vedr. administratorrollen til Sejer Strandes donæne og webhotel. 

Anna indkalder.

Til belysning af de administrative og tekniske forhold havde Anna inden mødet udarbejdet et notat som beskriver status og tiltag for processen vedr. foreningens ejerskab af domænenavn (juridisk person v. formanden) og den praktiske adgang for webmaster og kasserer.

Notatet blev fremsendt som bilag til dagsorden.

2.  Dagsorden

Niels Jacob fremsender forslag til dagsordenspunkt om afstemning, at formanden fratages administratorrollen og at den overdrages til Preben, som er suppleant, og dermed er udenfor bestyrelsen. 

Anna har siden generalforsamlingen 2020 stået for den daglige drift, vedligehold og udvikling af hjemmesiden i tæt samarbejde med Carsten Parby som den formelle administrator og webmaster. Ulla har ikke på noget tidspunkt i den samme periode været involveret i hjemmeside og webhotel, og har tydeliggjort at det ej heller er ønsket. 

Anna opstillede og blev valgt til formandsposten i 2020 bl.a. med ønske om ”At fremme hjemmesiden og øge kontakten til medlemmerne baseret på åbenhed, transparens og tillid.” (jf. referat fra GF 2020).

Valg af administratorrolle får indflydelse på bestyrelsens kommunikation med medlemmer, myndigheder og samarbejdspartnere.

 2Anna ønskede naturligt, som formand, at fortsætte som administrator efter Carsten trak sig af helbredsmæssige årsager. 

Preben havde inden afstemningen meddelt bestyrelsen, at han ikke havde tillid til formanden, og at han på ingen måde ønskede at samarbejde med formanden.

Han skulle nok klare alt med hjemmesiden mv. uden indblanding af nogen. Denne holdning om tilsidesættelse af de almindelige og gældende spilleregler var udmeldt til formanden inden mødet, og kom naturligvis i stor fokus hos formanden ift. sin holdning til rollefordeling.

3.  Afståelse 

Anna meddelte bestyrelsen, at hun som formand ikke ville afstå administratorretten, og ikke kan se sig forvalte formandsposten uden til enhver tid at sikre sig mulighed for indblik i foreningens kommunikation, samt at sikre kvalitet, faglighed og saglighed.

Konsekvensen ville være at fratræde som formand.

Anders meddelte samtidig at han, hvis Anna trak sig, ville fratræde som bestyrelsesmedlem, samt som formand i badebros-teamet. Anders oplyste også, at Nils Pinholt #70 samtidig vil trække sig fra sin rolle som superviser i badebrosteamet og konsulent for bestyrelsen vedr. foreningens tekniske anlæg. Vibeke kvitterede med at ”nu bliver det alvorligt”.

Niels Jacob ønskede inden og under mødet at der skulle stemmes om, at Anna overdrager administratorrollen til Preben. Da Preben er suppleant uden bestyrelses-ansvar, oplyste Anna at Preben derfor ikke kan være administrator, da det tidligere er besluttet at den rolle skal ligge hos bestyrelsen. Dette blev godkendt. 

Niels Jacob, Ulla og Vibeke ønskede derefter administratorrollen overdraget til Ulla.

4.  Afstemning

Derefter gik vi til afstemning på:

  1. Administratorrollen forbliver hos formanden ved formand@sejerstrande.dk
  2. Administratorrollen overdrages til kassereren ved kasserer@sejerstrande.dk

5.  Resultat

Anna og Anders stemte for at administratorrollen bliver hos formanden.

Niels Jacob, Ulla og Vibeke stemte for, at Anna overdrager administratorrollen til kassereren.

6.  Konsekvens

Dette forløb er præget af mistillid til Anna og hendes formandsarbejde, når der skal stemmes om sådan et emne. 

De emner, arbejdsområder og værdier som formanden gik til valg på, kan ikke gennemføres uden et tæt og tillidsfuldt samarbejde i bestyrelsen. Hverken Anna eller Anders kan se sig arbejde under de forudsætninger og retningslinjer som den resterende bestyrelse praktiserer.

Derfor har Anna og Anders valgt at trække sig fra bestyrelsen i Sejer Strande, med de følger som er nævnt i pkt. 3. Officiel udmelding følger.