Odden Saunafestival

Arrangørerne af Odden Saunafestival har bedt os gøre opmærksom på deres arrangement

LØRDAG DEN 26. NOVEMBER 2022 KL. 15.00-22.00
Østre Havnevej 36A, 4583 Sjællands Odde, Danmark

Saunafestival Odden er del af en række non-profit aktiviteter og initiativer som skal styrke brugen af havet, naturen, kroppen og fællesskabet med udgangspunkt i Sjællands Odde.

Festivialen er non-profit og et eventuelt overskud går til næste saunafestival, andre kulturelle og sociale aktiviteter på Sj Odde.

Se mere på
Odden Saunafestival | Billetter | Sjællands Odde | Helse & Velvære | Billetto — Denmark
hvor man også kan købe billetter til arrangementet.

Referat af bestyrelsesmøde 1. oktober 2022

Deltagere

Christoffer Goth#5b Næstformand
Niels Jacob Hansen#17 Formand
Preben Skovbjerg#1 Sekretær
Ulla Lundsmark#45 Kasserer
Vibeke Graulund#68

Dagsorden

1.Godkendelse af dagsorden
SagsfremstillingPrioritering af dagsordenspunkter. Evt. tilføjelse af punkter.
ReferatUlla og Vibeke deltog over Teams.
2.Siden sidst
SagsfremstillingNyt vedrørende foreningen
Økonomi
Dræn mm.
Veje
Badebro
Hjemmeside mm
Andet
OrienteringNiels Jacob orienterede om en række henvendelser fra en grundejerforening ved Klint, der vil have opbakning til en protest mod Andels planer om at opføre vindmøller tæt på kysten. Der er enighed om, at det ikke er en opgave for bestyrelsen at gå ind i den slags.  

Niels Jacob fortalte, at han har fået overdraget foreningens arkiv.  

Ulla fortalte, at alle medlemmer har betalt deres kontingent.  

Niels Jacob fortalte, at drænudløbet nu er lavet, og vi afventer et overslag over prisen for reparation af brønden ved nr. 39.  

Vejen er i god stand.  

Badebroen er taget ned og kommer op igen i slutningen af april/begyndelsen af maj.    
3.Opfølgning på punkter fra sidste bestyrelsesmøde
SagsfremstillingBrev til medlemmerne – vi kan skrive et kort brev vedrørende status på sæsonen. Badebro – reparation af udløb – reparation af drænbrønd.  

Jubilæumsarrangement?  

Skabe ved stranden.  

Affaldsstativ ved adgangen til stranden?  

Tømning af vildmarksbade?
BeslutningVi skriver et kort brev til medlemmerne med en status her sidst på sæsonen. Niels Jacob skriver første udkast.  

Tiden for et jubilæumsarrangement er forpasset. Men vi skal have afprøvet, om der er opbakning til et fællesarrangement i sommeren 2023. Christoffer og Vibeke har initiativet.  

Vibeke undersøger, hvor naboforeningerne har købt deres info-skabe.  

Vibeke har fjernet det ekstra affaldsstativ ved bommen ved vejen til stranden.  

Miljøstyrelsen anbefaler på sin hjemmeside, at man ikke bruger klor i vandet, når man har vildmarksbade og udendørs bade. Vi retter henvendelse til kommunen for at høre, om kommunen har retningslinjer på dette område. Niels Jacob klarer dette.
4.Besigtigelse af området
SagsfremstillingVi går en tur i området og ser på, hvad der aktuelt bør repareres og tages stilling til.
BeslutningUdsat
5.Langsigtet plan for årlige eller periodevise arbejder
SagsfremstillingVeje Dræn Badebro Fælles areal
OrienteringTaget op igen på næste bestyrelsesmøde.
6.Eventuelt
Herunder drøftedes forskelligt.
7.Nyt punkt
SagsfremstillingNæste møde:
Orientering19. januar kl. 19.00 på Teams

Badebroen er klar til brug

Badebroen blev sat op i går, tirsdag 31. maj, så nu er det med at få badetøjet fundet frem. Bemærk, at broen er længere end de foregående år. Den bliver stående til en gang i sidste halvdel af september. Næste år sættes den op sidst i april/først i maj og tages ned igen i sidste halvdel september.

Bestyrelsesmøde 27. maj 2022

Deltagere

Niels Jacob Hansen#17 Formand
Ulla Lundsmark#45 Kasserer
Vibeke Graulund#68
Preben Skovbjerg#1
Christoffer Goth#5b

Dagsorden / Referat

1.Godkendelse af dagsorden
SagsfremstillingPrioritering af dagsordenspunkter. Evt. tilføjelse af punkter.
Beslutning 
2.Konstituering af bestyrelse
Sagsfremstilling– Valg af næstformand
– Valg af sekretær
– Fordeling af arbejdsområder
– Veje
– Dræn og pumper
– Badebro
– Hjertestarter
– Hjemmeside
– Fælles områder
– Kontakt til andre grundejerforeninger
Beslutning– Christoffer blev valgt til næstformand.
– Preben blev valgt til sekretær.
– Veje, Vibeke og Preben
– Dræn og pumper, Niels Jacob og Preben
– Badebro, Christoffer og Niels Jacob
– Hjertestarter, Preben og Anna
– Hjemmeside, Preben og Ulla
– Fællesområder, Christoffer og Vibeke
– Kontakt til andre grundejerforeninger står formanden for  
3.Siden sidst
SagsfremstillingNyt vedrørende foreningen
– Økonomi
– Dræn mm.
– Veje
– Badebro
– Hjemmeside mm
– Andet
Orientering– Udløbet er lovet lavet her i foråret, mens brønden ved nr. 39 forventes at blive lavet i efteråret.
– Hovedvejen er blevet lavet, vejprofilen er justeret i svinget og der er spredt støvbinder. Vibeke undersøger, hvordan de store sten ved indkørslen til Bülowsvej og i svinget længere nede ad vejen skal se ud, og sørger for, at de bliver renset og malet. Arbejdet udføres i starten af sommerferien.  
– Badebroen kommer op i uge 22 og tages ned i sidste halvdel af september. Næste år sættes den op sidst i april/først i maj og tages ned i sidste halvdel september.
4.Opfølgning af på generalforsamlingen
SagsfremstillingPå generalforsamlingen blev der vendt flere ting, som vi løbende skal drøfte i bestyrelsen.  
– Sommerfest – arrangement for medlemmerne – markering af foreningens 50-års jubilæum.
– Skabet ved stranden (ruden smadret) – information på tysk/engelsk. Skabet ved hjørnet af #34.
-Prioriteret liste over kommende projekter.
– Langsigtet vedligeholdelsesoversigt.
Beslutning– Vi laver et sommerbrev, når badebroen er sat op.
– Vibeke og Christoffer arbejder videre med et jubilæumsarrangement, herunder dato og format – invitationen indarbejdes i sommerbrevet.
– Vibeke og Christoffer kontakter nabogrundejerforeningerne og hører, hvad deres løsninger vedrørende skabe har kostet.
– Vibeke taler med kommunens affaldsteam om tømning af affaldsstativ ved vejen til stranden.
– Niels Jacob skifter glasset i info-skabet ved #34.
– Fællesområdet ved bænkene på stranden trænger til en oprydning. Vibeke og Christoffer aftaler en arbejdsdag og prøver at få aktiveret frivillig hjælp hertil.
– Prioriteret liste over kommende projekter og Langsigtet vedligeholdelsesoversigt sættes på dagsordenen ved kommende bestyrelsesmøder.  
5.Eventuelt
Ulla kontakter kommunen for at høre, om der er ting vi skal være opmærksomme på i forbindelse med opsætning og tømning af vildmarksbade.  

Næste bestyrelsesmøde(r).
Lørdag 1. oktober kl. 14.00 hos Niels Jacob.  

Referat af bestyrelsesmøde 27. maj 2022

Deltagere

Niels Jacob Hansen#17 Formand
Ulla Lundsmark#45 Kasserer
Vibeke Graulund#68
Preben Skovbjerg#1
Christoffer Goth#5b

Dagsorden / Referat

1.Godkendelse af dagsorden
SagsfremstillingPrioritering af dagsordenspunkter. Evt. tilføjelse af punkter.
Beslutning 
2.Konstituering af bestyrelse
Sagsfremstilling– Valg af næstformand
– Valg af sekretær
– Fordeling af arbejdsområder
– Veje
– Dræn og pumper
– Badebro
– Hjertestarter
– Hjemmeside
– Fælles områder
– Kontakt til andre grundejerforeninger
Beslutning– Christoffer blev valgt til næstformand.
– Preben blev valgt til sekretær.
– Veje, Vibeke og Preben
– Dræn og pumper, Niels Jacob og Preben
– Badebro, Christoffer og Niels Jacob
– Hjertestarter, Preben og Anna
– Hjemmeside, Preben og Ulla
– Fællesområder, Christoffer og Vibeke
– Kontakt til andre grundejerforeninger står formanden for  
3.Siden sidst
SagsfremstillingNyt vedrørende foreningen
– Økonomi
– Dræn mm.
– Veje
– Badebro
– Hjemmeside mm
– Andet
Orientering– Udløbet er lovet lavet her i foråret, mens brønden ved nr. 39 forventes at blive lavet i efteråret.
– Hovedvejen er blevet lavet, vejprofilen er justeret i svinget og der er spredt støvbinder. Vibeke undersøger, hvordan de store sten ved indkørslen til Bülowsvej og i svinget længere nede ad vejen skal se ud, og sørger for, at de bliver renset og malet. Arbejdet udføres i starten af sommerferien.  
– Badebroen kommer op i uge 22 og tages ned i sidste halvdel af september. Næste år sættes den op sidst i april/først i maj og tages ned i sidste halvdel september.
4.Opfølgning af på generalforsamlingen
SagsfremstillingPå generalforsamlingen blev der vendt flere ting, som vi løbende skal drøfte i bestyrelsen.  
– Sommerfest – arrangement for medlemmerne – markering af foreningens 50-års jubilæum.
– Skabet ved stranden (ruden smadret) – information på tysk/engelsk. Skabet ved hjørnet af #34.
-Prioriteret liste over kommende projekter.
– Langsigtet vedligeholdelsesoversigt.
Beslutning– Vi laver et sommerbrev, når badebroen er sat op.
– Vibeke og Christoffer arbejder videre med et jubilæumsarrangement, herunder dato og format – invitationen indarbejdes i sommerbrevet.
– Vibeke og Christoffer kontakter nabogrundejerforeningerne og hører, hvad deres løsninger vedrørende skabe har kostet.
– Vibeke taler med kommunens affaldsteam om tømning af affaldsstativ ved vejen til stranden.
– Niels Jacob skifter glasset i info-skabet ved #34.
– Fællesområdet ved bænkene på stranden trænger til en oprydning. Vibeke og Christoffer aftaler en arbejdsdag og prøver at få aktiveret frivillig hjælp hertil.
– Prioriteret liste over kommende projekter og Langsigtet vedligeholdelsesoversigt sættes på dagsordenen ved kommende bestyrelsesmøder.  
5.Eventuelt
Ulla kontakter kommunen for at høre, om der er ting vi skal være opmærksomme på i forbindelse med opsætning og tømning af vildmarksbade.  

Næste bestyrelsesmøde(r).
Lørdag 1. oktober kl. 14.00 hos Niels Jacob.  

Badebro op i uge 22

Vi har nu fået en aftale med vores entreprenør om, at badebroen bliver sat op senest i uge 22 – altså i den uge, der ligger hen over månedsskiftet maj-juni. Og så bliver den taget ned igen medio september.

Fra næste år vil badebroen blive sat op hvert år sidst i april og blive taget ned i sidste halvdel af september.

Den sene opsætning i år skyldes, at vi kom sent med i forhold til entreprenørens planlægning.