Generalforsamling 2018

Grundejerforeningen Sejer Strande

Odden 22. april 2018 Generalforsamling søndag den 22. april 2018 kl. 10.00

REFERAT:

1) Valg af dirigent

Carsten Hansen (57) blev valgt.

Carsten Hansen (57) oplyste at han anså at generalforsamlingen var retmæssigt indkaldt. Der var ingen indsigelser. Dirigenten erklærede generalforsamlingen for retmæssigt indkaldt

Valg af sekretær:

Peter Fjelbye (48) blev valgt.

2) Bestyrelsens beretning

Formanden Niels Chr. Christiansen (58) forelagde bestyrelsens beretning således:

Grundejerforeningen Sejer Strande er normalt et fredeligt sted på Sj. Odde. og det er det da også, når vi i fællesskab sætter vores badebro op, hvert år stiller der altid frivillige op til et dagsværk, det skal i have tak for bestyrelsen siger tak til alle med Anders (52) og smed Erik Hansen (35) i spidsen.

Vi har senest fået spulet vores dræn, det ser ud til at det har virket, vi har talt med Alex, slamsugning og de anbefaler at vi udfører det igen 2019. info – <Der sidder kontrollamper på siden af el-tavlen ved pumpebrønden, som bedst ses lyse, når det er mørkt. Den grønne lampe lyser, når der er normal tilstand, dvs. når pumperne kører på skift. Den røde lampe lyser, når der er særlig tilstand, dvs. når begge pumper kører. Rød betyder således ikke alarm. Det er Peter Fjelbye (48) der tager sig af brønd og pumper tak til Peter.

Vibeke Graulund (68) tager sig af vejene, i år bliver hele hovedvejen repareret. Tak til Vibeke.

Ulla Lundsmark (45), som indtrådte i bestyrelsen 2016 som grundejerforeningens kasserer og indførte elektronisk regnskabssystem og betalinger. Ulla gør stadig et stort arbejde. Tak. Bestyrelsen appellerer til, at medlemmerne husker at melde flytning og ejerskifte, samt at alle medlemmer med mailadresse oplyser denne til Ulla, ulla.lundsmark@gmail.com

Ny bom ved strandvejen og informationstavle. Der er også kommet 2 nye bænke.

Samtidig har vi ryddet op på stranden, de store betonstykker er blevet fjernet samt de to gamle bænke.

En opfordring til alle – Hjælp til med at oplyse folk der går og cykler på diget – at diget ikke kan tåle gang og cykeltrafik, og at diget er privat grund og er lavet for at beskytte flere hundrede sommerhuse mod oversvømmelse.

VEDTÆGTER

Vedtægter blev revideret i 2008, det er et sæt regler, som vi i fællesskab har været med til at vedtage, det er et sæt regler, som giver mulighed for at vi alle kan føle os trykke, og vi kan glæde os til at komme herop på Odden, Bülowsvej hvor vi ved at alle overholder disse og ikke udøver selvtægt! Når dette er sagt, tænker jeg på den sag i nr. 55, hvor vi stod magtesløs over for et hærværk på vores fællesområde. Det er i fælles interesse, at vedtægterne overholdes, og der udvises respekt for det regelsæt Grundejerforeningen hviler på. Alle er medlem, når man køber sommerhus i Sejer Strande. Skal bestyrelsen fremover have et rådighedsbeløb, så bestyrelsen kan reagere hurtigt, når problemet opstår, med professionel hjælp?

Vedtægterne skal overholdes, så vi får et fristed vi kan drage op til og slappe af.

Bestyrelsen vil gerne gøre vores vej mere trafiksikker med bump før og efter de 2 sving. Samtidig anbefaler vi, at hastigheden nedsættes til 20 km. Der er også et forslag om at indføre de hvide sten på det lange stykke. Der er kommet flere unge familie til med små børn, som vi også skal tage hen syn til.

Der skal nye kræfter til i bestyrelsen, formanden Niels Christiansen (58), trækker sig af personlige grunde.

Bestyrelsen anbefaler at Kristian Geday (22) overtager Formandsposten.

Formanden Sejer Strande
Niels Christiansen

Espen Larsen (7) spurgte om ikke det ville være en god ide med at etablere bump på vejen for at begrænse hastigheden.

Nils Pinholt (70) synets at det var en dårlig ide, idet vi bør værne om det naturskønne område og ikke forstyrre dette med bump og diverse skiltninger.

Der fremkom flere forskellige holdninger til hastigheden på Bülowsvej, men konklusionen blev, at man i referatet skulle henstille alle beboere samt deres gæster til at køre maksimalt 20 km/t. 

Formandens beretning blev godkendt.

  • forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

Ulla Lundsmark (45) fremlagde det reviderede regnskab med følgende kommentarer: –       Alle har betalt deres kontingent – det er dejligt.

Nils Pinholt (70) spurgte til planen for spuling af dræn til vejene. Planen er, at disse vil blive spulet hvert 3. år. Der var enighed om at dette er nyttigt.

Regnskabet blev godkendt.

  • Forslag fra bestyrelsen.

a. Budgettet for 2018 blev fremlagt af Ulla Lundsmark (45).

Der var kommet en ny post på budgettet, som var til dækning af en forsikring der skulle dække ansvaret for bestyrelsesmedlemmerne. Det var Kristian, der havde fremført dette, da han sad i andre bestyrelser hvor man også var begyndt at tegne denne forsikring.

Nils Pinholt (70) havde svært ved at se det nødvendige i sådan en forsikring, da omfanget af de sager som denne bestyrelse kan blive inddraget i må siges at være ganske harmløse. Nils har selv været formand af bestyrelsen i flere år og der har aldrig tidligere været behov for sådan en forsikring.

Vibeke Gravlund (68) og Peter Fjelbye (48) begge medlemmer af bestyrelsen havde også vanskeligt ved at se det relevante i denne forsikring. Det er vanskeligt at forestille sig sager som kan give anledning til ansvarspådragende sager.

Kristian Geday (22), som var kandidat som ny formand for foreningen gav udtryk for, at han ikke ønskede at påtage sig denne opgave uden denne forsikring.

Efter en længere diskussion blev der stemt om forslaget; 9 stemte for og 8 imod hvorfor forslaget blev vedtaget.

b. Juridisk bistand

Niels Christiansen Formand (58) forklarede om baggrunden for at give bestyrelsen mandat til at indhente juridisk bistand, såfremt dette blev nødvendigt i fremtiden. Der har været en kedelig hændelse, hvor en ny grundejer øvede selvtægt og fældede træer på foreningens fællesarealer. Denne sag blev politianmeldt, men blev desværre afvist. Ankesagen blev også afvist.

Et beløb på 25.000 kr. var fremsat som et fornuftigt beløb, som gjorde, at man i fremtiden kunne agere meget hurtigt med juridisk bistand.

Nr 51 foreslog at man eventuelt kunne søge om retshjælp, hvilket dog blev afvist, idet der var brug for hurtigt respons i sådanne sager.

Nr. 51 fremførte også, at det var vigtigt med dialog og at det ville have været rart for nye grundejere at modtage en folder om, hvorledes reglerne var for fællesarealerne. Samtidig bemærkede nr. 51, at man ikke måtte plante på disse områder i henhold til Kystdirektoratet.

Nils Pinholt (70) modsagde dette og fastholdt, at man gerne må beplante disse områder.

Generalforsamlingen blev enige om, at bestyrelsen skulle have et mandat til at bruge 25.000 kr. på juridisk bistand, såfremt en lignende sag måtte opstå i fremtiden. Forslaget blev vedtaget.

  • Civil retssag

Der var forslag fra bestyrelsen om, hvorvidt man skulle anlægge en civil retssag mod den pågældende grundejer.

Der udspandt sig en længere diskussion om dette. Det stod dog ret hurtigt klart, at det ikke var umagen værd at bruge tid og penge på dette, specielt i lyset af, at såfremt man tabte skulle foreningen også betale alle sagsomkostninger, hvilket hurtigt kan blive til en del.

Forslaget blev afvist af generalforsamlingen.

Nils Pinholt fremførte, at der bør udleveres en folder til alle nye grundejere i første række til vandet.

Budgettet blev godkendt.

  • kontingent

Kontingentet er uændret 1.500 kr. Vi har et forhøjet kontingent i 3 år for at spare op til en større udskiftning af drænpumperne, som har mange år på bagen. Pumperne fungerer dog problemfrit. Kontingentet blev godkendt.

5) Forslag fra medlemmerne

Ingen forslag.

6) Valg til bestyrelsen

Formand Niels Christiansen ønskede ikke genvalg, idet han er ved at flytte og i gang med at sælge sommerhuset. Kristian Geday (22) overtager posten som ny formand.

Kasserer Ulla (45) og Vibeke Gravlund (68) var ikke på valg.

Peter Fjelbye (48) blev genvalgt.

Sten Tornhøj Skafte (33) blev valgt til bestyrelsen.

7) Valg af suppleant til bestyrelsen

Anna Hallgren (70) blev valgt som suppleant.

8) Valg af revisor og revisorsuppleant

Carsten Hansen (57) blev genvalgt som revisor og Jesper Bahnson (56) blev genvalgt som revisorsuppeant. 9) Eventuelt

Bestyrelsen vil arbejde videre med genbeplantning af fællesarealet.

Erik (35) foreslog weekenderne 26-27 maj eller 16-17 juni til opsætning af badebro.

Der blev vist billeder fra fællesarrangementer fra tidligere år, og bestyrelsen vil gerne have frivillige til at tage initiativer til nye fællesarrangementer.

                                                                                       –    o 0 o –

Rettelse

Nedenstående tekstafsnit erstatter punkt 2 (Bestyrelsens beretning), side 2 i referatet fra generalforsamlingen 2018, d. 22. april 2018 i Sejer Strande. Fejltciteringen står lige under formandens beretning: “Esben i nr. 7 kommenterede på forslaget om (gen)etablering af vejbump, at det vil være klogelig at kontakte den lokale politimester om råd og vejledning, idet det var politimesteren der for år tilbage beordrede de tidligere vejbump fjernet”.

Bestyrelsen beklager fejlciteringen i referat.

Sejer Strande, d. 17. juni 2018.