Julehilsen fra bestyrelsen

Kære alle medlemmer af Grundejerforeningen Sejer Strande 

Julen står for døren, 2021 går på hæld, og traditionen tro vil vi i bestyrelsen gerne sende en hilsen – og en status – til medlemmerne af grundejerforeningen. Der har nemlig været god gang i vedligeholdelse mv. på Bülowsvej.   

Arbejdet i bestyrelsen  

Kerneopgaverne i bestyrelsen er drift og at foreningens fællesarealer og installationer vedligeholdes. Arbejdet i bestyrelsen har ikke været gnidningsfrit i indeværende periode, idet der løbende har været uenighed om kompetencefordelingen mellem bestyrelsen som helhed og formanden. Det har ført til, at beslutninger i flere tilfælde ikke er taget i enighed, men efter afstemninger. Det gælder fx beslutningen om ikke at følge generalforsamlingens beslutning om at købe en hjertestarter i efteråret 2020, og senest bestyrelsen beslutning vedrørende hjemtagelsen af foreningens hjemmeside.   

Da Anna Hallgren tabte en afstemning om, hvordan vi skal drive foreningens hjemmeside, valgte hun at trække sig fra bestyrelsen, og samtidig meddelte Anders Singh Vesterdal, at han også ville trække sig. Efterfølgende har Anna og Anders 29. november sendt et notat til bestyrelsen, hvori de gentager deres beslutning om at udtræde af bestyrelsen under de givne omstændigheder. Det har resten af bestyrelsen taget til efterretning og har 5. december konstitueret sig med Niels Jacob Hansen som formand og Vibeke Gravlund som næstformand. Samtidig er suppleanten trådt ind som bestyrelsesmedlem. Dette blev medlemmerne orienteret om 7. december. 

Anna har hævdet, at der skulle en officiel udmelding fra hende til, før hun de facto er udtrådt af bestyrelsen. Det har vi forelagt en advokat, og hans svar lyder: 

” Det er ikke et krav, hverken efter foreningens vedtægter eller foreningsretten i almindelighed, at en beslutning om udtræden af en bestyrelse kommunikeres til foreningens medlemmer for at have retsvirkning. Der gælder endvidere ikke en fortrydelsesret. I forhold til grundejerforeningen har jeg særligt lagt vægt på, at det fremgår af vedtægtens § 12, hvordan den situation, hvor et bestyrelsesmedlem udtræder eller formanden fratræder, skal håndteres af den resterende del af bestyrelsen med optagelse af suppleant og eventuel selvsupplering. 

Det er derfor min vurdering, at bestyrelsen på mødet den 5. december 2021 lovligt kunne konstituere sig på ny, idet Anna og Anders med rette blev anset for udtrådt.”   

Uenigheden i bestyrelsen har imidlertid ikke sat arbejdet i stå.  

Hjemmesiden  

Webmasteren gennem mange år meddelte i oktober, at han ikke ville fortsætte. Bestyrelsen besluttede derfor at hjemtage opgaven som webmaster. Der opstod imidlertid nogle komplikationer i forbindelse med hjemtagelsen af opgaven, hvorfor hjemmesiden har været utilgængelig i en periode. Men i uge 48 kom den i luften igen.  

Fremover vil hjemmesiden, sejerstrande.dk, være den primære kanal, når der er nyt fra foreningen. Vi vil dog sende jer et advis med et link til seneste opslag på siden. Al kommunikation med bestyrelsen bedes, så vidt muligt, ske skriftligt til e-mailadressen bestyrelsen@sejerstrande.dk. 

Nye medlemmer  

Vi byder velkommen til fire nye medlemmer af grundejerforeningen, nemlig #6, #8, #10 og #12. Dette betyder, at alle parceller i udstykningen nu er fuldgyldige medlemmer af foreningen. 

Nye drænpumper  

Drænpumperne, som efterhånden havde 50 år på bagen blev skiftet i begyndelsen af september. Resterne af de 50 år gamle pumper blev løftet op af pumpebrønden og to nye installeret. Det var mere end tydeligt, at pumperne trængte til en udskiftning. De nye har samme kapacitet som de gamle, men bruger væsentligt mindre strøm. Ved samme lejlighed fik vi installeret en alarm, så et par medlemmer af bestyrelsen modtager en sms, hvis pumperne holder op med at virke. Firmaet S.P. Brøndboring stod for levering og installation af pumperne, mens Kaj Larsen El stod for el-arbejdet.  

Vedligeholdelse af vejene  

Vores veje trænger løbende til vedligeholdelse, for at vi fortsat kan holde den høje standard, som grusvejene i vores forening har. Vedligeholdelsen er udført af vognmand Jesper Jensen a/s. Arbejdet blev udført noget senere end vanligt, nemlig i november, hvor der blev kørt ny grus på grusvejen og profilen blev rettet op. Et par uger senere blev de værste huller i asfaltstykket lappet, og kanten i venstre side på det nederste stykke rettet op.  

Spuling af dræn  

Sidst i november var det tid til vedligeholdelse af drænrørene. Den 24. november gik Alex Slamsugning i gang med at spule rørene. Det gik fint, indtil vi nåede til den del af rørene, der går fra svinget ved #13 og #22 ned til stikvejen ved #15. Her var røret fyld af rødder, og han måtte i gang med en rodskæring fulgt af en rensning af pumpebrønden, så rodstykkerne ikke kom i pumperne. Senere kunne vi konstatere, at brønden på hjørnet ved #39 er kraftigt eroderet, så det er nødvendigt at skifte den. Efterfølgende er det blevet konstateret, at der er en stor koncentration af svovlbrinte i vores drænsystem. Dette betyder, at cementen i brøndene forvitrer. Vi har besluttet at gennemgå drænsystemet i det nye år. 

Behov for vedligeholdelse stiger  

Samlet set, må vi konstatere, at behovet for vedligeholdelse er stigende. Det er nemlig ikke alene drænbrønden, der skal skiftes. El-skabet, der forsyner pumperne (og snart hjertestarteren), eroderer og skal skiftes inden for en måned eller to, og asfalten er slidt. Bestyrelsen vil derfor igangsætte udarbejdelsen af en flerårig vedligeholdelsesplan, som vi vil præsentere et udkast til på den ordinære generalforsamling i foråret. 

Badebro  

Badebroen blev taget ned 18. september. Stor tak til medlemmerne af badebrosteamet. Bestyrelsen vil nu kontakte medlemmerne af badebrosteamet med henblik på at præsentere udkast til løsning af den fremadrettede opgave med op- og nedtagning af badebroen på forårets generalforsamling.  

Hjertestarter  

Hvis alt går vel, kommer hjertestarteren fra TrygFonden op inden jul. Stativet er sat op umiddelbart ved siden af pumpebrønden, så varmeskabet kan få strøm.   

Vi ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår.  

Med venlig hilsen  

Bestyrelsen