Bestyrelsesmøde 21. februar 2022

Sejer Strandes Grundejerforening
Dagsorden bestyrelsesmøde tirsdag den 21. februar 2022 kl. 19:30-21:00
Virtuelt møde

Deltagere

Niels Jacob Hansen#17 Formand
Ulla Lundsmark#45 Kasserer
Vibeke Graulund#68 Næstformand
Preben Skovbjerg#1
  

Dagsorden

1.Godkendelse af dagsorden
SagsfremstillingJævnfør beslutning på sidste bestyrelsesmøde er Preben referent. Prioritering af dagsordenspunkter. Evt. tilføjelse af punkter.
BeslutningDagsordenen blev godkendt.
2.Siden sidst
SagsfremstillingNyt vedrørende foreningen
Dræn
Veje
Badebro
Hjemmeside mm
Hjertestarter
Nye medlemmer?
Byggesager?
OrienteringVi har fået et tilbud på opsætning og nedtagning af badebroen. Og vi skal have tilbud på reparation af brønden i svinget ved #39.
3.Langsigtet vedligeholdelsesplan
SagsfremstillingPræsentation af forslag til langsigtet vedligeholdelsesplan.    
DrøftelseUdkast til vedligeholdelsesplan blev fremlagt og justeret.
4.Regnskab/budget
SagsfremstillingKassereren præsenterer det godkendte regnskab. Budget for det kommende år. Størrelse af kontingent.   Indstilling vedrørende kontingent skal ses i lyset af vedligeholdelsesplanen
BeslutningUdkast til flerårigt budget blev gennemgået.
5.Supplering af bestyrelse
SagsfremstillingPunktet fra sidste møde. Da to medlemmer er udtrådt af bestyrelsen, mangler der et bestyrelsesmedlem for at bestyrelsen er fuldtallig.  
BeslutningDet er endnu ikke lykkedes at finde en suppleant, der kan træde ind i bestyrelsen her og nu. Vi arbejder videre med sagen.
6.Generalforsamling
SagsfremstillingIndkaldelse til generalforsamling Dagsorden ifølge vedtægter. Bestyrelsens beretning.
BeslutningIndkaldelsen klargøres på næste bestyrelsesmøde, så den kan udsendes i god tid før 24. april.
7.Eventuelt
Næste bestyrelsesmøde er 17. marts.