Bestyrelsesmøde 6/7 2021

Mødet afholdt på Teams kl. 17-18
Deltagere: Anna, Ulla, Vibeke, Anders, Preben og Niels Jacob.

 1. Valg af referent
  Niels Jacob
 2. Drænpumper – status – igangsætning
  Under dette punkt deltog Niels Pinholt i mødet.
  Anders orienterede suppleret af Niels.
  Til punktet var inden mødet udsendt to bilag.
  Det ene et overslag/tilbud fra SP Brøndboring.
  Det andet bilag med supplerende bemærkninger til tilbuddet og et fremtidsscenarie.
  Anders fortæller, at Nils Pinholt tidligere i dag har talt med Brian fra SP Brøndboring. Der ligger et regulært tilbud og nogle scenarier. Vi skal beslutte os for, om vi vil købe en ekstra pumpe, så vi hvert 5-7 år kan tage en pumpe ud til service. Niels gjorde opmærksom på, at der i en eventuel ekstra ordinær situation kan sættes en dykpumpe ned.
  Nils Pinholt fortalte, at han har fulgt op på et tilbud fra SP Brøndboring. Ud over installation af pumperne skal der betales for elektriker og gravearbejde, i alt 105.000 kr., som det fremgår af det fremsendte tilbud.
  Niels Jacob spurgte om der var tale om et overslag eller et bindende tilbud. Nils mente, der var tale om et tilbud. Det skal verificeres.
  Der ligger også et andet tilbud, men den leverandør, Løkkegaard, har der været mange stridigheder med. Desuden var det ifølge Anders og Niels betydeligt dyrere.
  Vibeke gjorde opmærksom på, at generalforsamlingen har godkendt et forslag, der indeholder to nye pumper til i alt 157.000 kr., og det skal vi holde fast i. Så kan vi senere se på, om der inden for de næste syv år skal tages stilling til en evt. tredje pumpe.
  Ulla bad om, at vi venter til mandag med at bestille hos Brian. Dog således at Ulla kan trække i nødbremsen, hvis ikke kontingentindbetalingerne kommer som ventet.
  Pumperne kan forventes leveret i uge 35-36, hvis de bestilles indenfor de næste 2 uger.
 3. Vedligeholdelse af veje – status – igangsætning
  Vibeke orienterede.
  Vibeke fortalte, at hun umiddelbart efter generalforsamlingen talte med vejmanden, Jesper Jensen. Han går nu i gang med at lægge støvbinder ud, og vil vente til efter feriesæsonen med at reparere huller og rette vejprofilen op, da det ikke giver mening at lave veje i sommerperioden.
  Ulla spurgte, om der ligger et tilbud på støvbindingen. Vibeke bekræftede, og fortalte at støvbindingen og vejarbejdet vil koste 25.000 kr. inkl. moms.
 4. Ekstra ordinær generalforsamling den 18/7 2021
  Ulla fortalte, at Niels Jacob har rettet forslaget til jf. bemærkninger på generalforsamlingen. Og hun sender indkaldelse ud jf. vedtægterne.
  Fra bestyrelsen deltager Ulla, Niels Jacob og Vibeke.
 5. Mødeplan
  Næste møde holdes i uge 40 eller 41 – lørdag den 9. eller 16. oktober. Anna laver mødeplan.
 6. Oversigt og mulig tidsplan for vedtagne projekter
  Pumper Uge 35-36
  Veje Uge 37-38
  Hjertestarter Anna tjekker
  Hjemmeside
  Forskønnelsesprojekt
 7. Opgavefordeling i bestyrelsen
  Pumperne: Anders og Niels Jacob
  Dræn: Anders og Niels Jacob
  Veje: Vibeke og Preben
  Forskønnelse: Anna og Ulla
  Hjemmeside: Anna (Preben kommer med oplæg til omlægning af hjemmeside til næste møde)
  Hjertestarter: Anna og …
 8. Henvendelse fra Vogel Bülowsvej nr. 6 om indmeldelse i grundejerforeningen
  Ulla vil lave et skriv til ejerne af de pågældende matrikler for derefter aflægge dem besøg sammen med Anna. Der er en historik for at ejerne af disse matrikler ikke er med i grundejerforeningen, som kan begrundes i forhold omkring den oprindelige udstykning af området.
  Matriklerne har være handlet flere gange, så der er ikke længere den historiske begrundelse for, at ejerne er friholdt for kontingentbetaling og dermed medlemskab af grundejerforeningen.
 9. Eventuelt
  Ulla ønsker indkøbt en mobiltelefon til brug for alarmerne fra pumperne. Flere mente, at vi skal forsøge at sætte flere af bestyrelsesmedlemmerne egne telefoner op som modtagere af alarmer.
  Anna har sendt en mail fra en anden grundejerforening vedr. trafiksikkerheden på Gnibenvej. De pågældende ønsker vejen ændret til 2-1-vej og vil høre om vi kan støtte op om en henvendelse til kommunen. Sagen tages op på næste møde. Dette punkt bør drøftes på næste ordinære generalforsamling, hvis det stadig er aktuelt, når den skal afholdes