Odden Saunafestival

Arrangørerne af Odden Saunafestival har bedt os gøre opmærksom på deres arrangement

LØRDAG DEN 26. NOVEMBER 2022 KL. 15.00-22.00
Østre Havnevej 36A, 4583 Sjællands Odde, Danmark

Saunafestival Odden er del af en række non-profit aktiviteter og initiativer som skal styrke brugen af havet, naturen, kroppen og fællesskabet med udgangspunkt i Sjællands Odde.

Festivialen er non-profit og et eventuelt overskud går til næste saunafestival, andre kulturelle og sociale aktiviteter på Sj Odde.

Se mere på
Odden Saunafestival | Billetter | Sjællands Odde | Helse & Velvære | Billetto — Denmark
hvor man også kan købe billetter til arrangementet.

Referat af bestyrelsesmøde 1. oktober 2022

Deltagere

Christoffer Goth#5b Næstformand
Niels Jacob Hansen#17 Formand
Preben Skovbjerg#1 Sekretær
Ulla Lundsmark#45 Kasserer
Vibeke Graulund#68

Dagsorden

1.Godkendelse af dagsorden
SagsfremstillingPrioritering af dagsordenspunkter. Evt. tilføjelse af punkter.
ReferatUlla og Vibeke deltog over Teams.
2.Siden sidst
SagsfremstillingNyt vedrørende foreningen
Økonomi
Dræn mm.
Veje
Badebro
Hjemmeside mm
Andet
OrienteringNiels Jacob orienterede om en række henvendelser fra en grundejerforening ved Klint, der vil have opbakning til en protest mod Andels planer om at opføre vindmøller tæt på kysten. Der er enighed om, at det ikke er en opgave for bestyrelsen at gå ind i den slags.  

Niels Jacob fortalte, at han har fået overdraget foreningens arkiv.  

Ulla fortalte, at alle medlemmer har betalt deres kontingent.  

Niels Jacob fortalte, at drænudløbet nu er lavet, og vi afventer et overslag over prisen for reparation af brønden ved nr. 39.  

Vejen er i god stand.  

Badebroen er taget ned og kommer op igen i slutningen af april/begyndelsen af maj.    
3.Opfølgning på punkter fra sidste bestyrelsesmøde
SagsfremstillingBrev til medlemmerne – vi kan skrive et kort brev vedrørende status på sæsonen. Badebro – reparation af udløb – reparation af drænbrønd.  

Jubilæumsarrangement?  

Skabe ved stranden.  

Affaldsstativ ved adgangen til stranden?  

Tømning af vildmarksbade?
BeslutningVi skriver et kort brev til medlemmerne med en status her sidst på sæsonen. Niels Jacob skriver første udkast.  

Tiden for et jubilæumsarrangement er forpasset. Men vi skal have afprøvet, om der er opbakning til et fællesarrangement i sommeren 2023. Christoffer og Vibeke har initiativet.  

Vibeke undersøger, hvor naboforeningerne har købt deres info-skabe.  

Vibeke har fjernet det ekstra affaldsstativ ved bommen ved vejen til stranden.  

Miljøstyrelsen anbefaler på sin hjemmeside, at man ikke bruger klor i vandet, når man har vildmarksbade og udendørs bade. Vi retter henvendelse til kommunen for at høre, om kommunen har retningslinjer på dette område. Niels Jacob klarer dette.
4.Besigtigelse af området
SagsfremstillingVi går en tur i området og ser på, hvad der aktuelt bør repareres og tages stilling til.
BeslutningUdsat
5.Langsigtet plan for årlige eller periodevise arbejder
SagsfremstillingVeje Dræn Badebro Fælles areal
OrienteringTaget op igen på næste bestyrelsesmøde.
6.Eventuelt
Herunder drøftedes forskelligt.
7.Nyt punkt
SagsfremstillingNæste møde:
Orientering19. januar kl. 19.00 på Teams