Referat af bestyrelsesmøde 5-12.2021

Emne:Konstituerende – on-linemøde Søndag den 5. december 2021 kl. 17.45 – 18.15   
Deltagere:Niels Jacob Hansen#17
 Ulla Lundsmark#45
 Vibeke Gravlund#68
 Preben Skovbjerg#01

DAGSORDEN

1. Valg af referent

Ulla blev valgt som referent.

2. Konstituering

Formand Anna Hallgren (#72) og bestyrelsesmedlem Anders Vesterdahl (#52) har meddelt deres fratrædelse fra Sejer Strandes bestyrelse, hvorfor næstformand Niels Jacob Hansen er indtrådt som formand, jvf. vedtægternes § 12. Suppleant Preben Skovbjerg indtræder i bestyrelsen som bestyrelsesmedlem frem til næste generalforsamling, jvf. vedtægternes § 12.

Bestyrelsen konstituerede sig herefter med valg af Vibeke Gravlund som ny næstformand og fordeling af opgaver bestyrelsen imellem, jvf. pkt. 4.

Den nye bestyrelse vil snarest supplere sig med et ekstra bestyrelsesmedlem gældende til næste generalforsamling, jvf. vedtægternes § 12.

3. Den nye bestyrelse

Foreningsformand: Niels Jacob Hansen

Næstformand: Vibeke Gravlund

Kasserer: Ulla Lundsmark

Bestyrelsesmedlem: Preben Skovbjerg

4. Opgavefordeling

Opgavefordelingen er stort set uændret i forhold til den tidligere bestyrelse. Den nye bestyrelse vil snarest informere foreningens medlemmer, revisor, revisorsuppleant, badebrosteamet og leverandører om de gennemførte ændringer i bestyrelsen. Ligeledes vil der snarest blive iværksat en overdragelsesproces af foreningens arkiv, foreningens hjertestarter og foreningens øvrige ting i relation til badebroen fra Anna Hallgren og Anders Vesterdahl.

5. Eventuelt

Intet.