Vedtægter mv


VEDTÆGTER
FOR GRUNDJERFORENINGEN SEJER STRANDE

§ 1.
Foreningens navn er “Grundejerforeningen Sejer Strande”. Dens område omfatter arealer
udstykket fra matr. nr. 2b og 2ar Yderby by, Odden sogn, som angivet på et af
landinspektør J. Kristiansen i september 1970 udfærdiget deklarationsrids til nedennævnte
den 20/2 1971 tinglyste deklaration.
Foreningens generalforsamling kan med simpelt flertal vedtage, at parceller udstykket fra
nærliggende arealer tilsluttes foreningen.
Foreningens hjemsted er ODSHERRED kommune.

§ 2.
Grundejerforeningen er stiftet i henhold til en deklaration lyst 20/2 1971 på det nævnte
areal. Foreningen har til formål, i overenstemmelse med den nævnte servitut, at varetage
medlemmernes fælles grundejerinteresser og grundejerpligter såvel indadtil som udadtil,
herunder blandt andet at administrere, vedligeholde og renholde anlæg, fællesarealer og
private veje.


§3.
Foreningen, der er upolitisk, kan med generalforsamlingens tilslutning uden ændringer i
nærværende vedtægter tilsluttes en eventuel sammenslutning af grundejerforeninger på
Sjælland, ligesom foreningen efter bestyrelsens bestemmelse og med
generalforsamlingens tilslutning kan tilsluttes en hovedorganisation af grundejerforeninger.
Som medlemmer kan og skal optages grundejere, som er retsmæssige ejere af parceller
af det i § 1 nævnte areal.
Ophører et medlem at være ejer af en af de omhandlede parceller, bortfalder
medlemsretten, og vedkommende udtræder af foreningen uden krav på refusion af
kontingent eller udbetaling af andel i foreningens formue.
Medlemspligten for ejere af ovennævnte parceller indtræder samtidig med erhvervelsen,
uanset på hvilken måde denne finder sted, og indtrædende medlemmer erholder ved
indtræden anpartsvis ret til foreningens formue.


§ 4.
Meddelelse om ejendommens overdragelse og dermed følgende udtræden for sælgeren,
og indtræden for køberen skal senest 14 dage efter handelens indgåelse fremsendes til
foreningen. Medlemsskabet er først effektivt, når kontingentet er betalt. Et indtrædende
medlem, der erhverver en ejendom, hvor sælgeren er i kontingentrestance, er pligtig at
udrede det skyldige beløb, og får først de med medlemsskabet følgende rettigheder, når
betaling er sket.


§ 5.
Medlemmerne er med hensyn til benyttelse og bebyggelse af parcellerne underkastet
bestemmelserne i de på ejendommene lyste servitutter. Grundejerforeningen udøver den
påtaleret, der er tillagt den i henhold til den omtalte deklaration.


§ 6.
Der vil blive pålignet medlemmerne et årligt bidrag til administrationsomkostninger,
vedligeholdelse, renholdelse og rydning af private veje, fællesarealer og foranstaltninger i
øvrigt i det omfang, krav herom måtte blive fremsat af det offentlige.
Kontingentet fastsættes af den ordinære generalforsamling efter forelæggelse af
bestyrelsens budgetforslag for det kommende år. Bidraget opkræves forud ét år ad
gangen. Særlige bidrag kan fastsættes på en ordinær eller ekstraordinær
generalforsamling, der tillige fastsætter betalingsterminerne.
Restancer med kontingent og andre medlemmerne pålagte bidrag udover én måned efter
påkrav medfører, at det pågældende medlems stemmeret er suspenderet indtil restancen
med eventuelle påløbne omkostninger i forbindelse med opkrævning, herunder evt.
advokatsalær, er indbetalt.
Det ordinære kontingent betales inden 1. juli. Er kontingentet eller andre ydelser ikke betalt
senest 1 måned efter forfaldstid, opkræves disse med tillæg for ekstra udgifter på kr. 100,-.
Er kontingentet eller andre ydelser ikke betalt 2 måneder efter forfaldstid, kan bestyrelsen
uden yderligere varsel lade beløbet overgå til inkasso.


§ 7.
De bidrag, som ejerne skal betale til foreningen, fordeles ligeligt på medlemmerne, med
mindre det af foreningen vedtages, at fordelingen skal ske på et andet grundlag, f.eks.
arealer eller facadelængder.


§ 8.
Endnu ikke solgte parceller betragtes som én parcel, hvor sælgerne kun har én stemme
og ligeledes kun betaler ét bidrag til foreningen.


§ 9.
For dispositioner, foretaget af bestyrelsen, inden for den bestyrelsen ved nærværende
vedtægter givne bemyndigelse, eller i henhold til særlig bemyndigelse efter
generalforsamlingsbeslutning, hæfter medlemmerne solidarisk én for alle og alle for én.


§ 10.
Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen på den ordinære
generalforsamling, således at formanden og 1 bestyrelsesmedlem afgår det ene år, og
kassereren og 2 bestyrelsesmedlemmer det næste. Formanden og kassereren vælges af
generalforsamlingen, medens den øvrige bestyrelse konstitueres på det første
bestyrelsesmøde efter valget. Udover bestyrelsen vælges en suppleant til denne, samt en
revisor og revisorsuppleant. Alle suppleanter afgår hvert år. Genvalg kan finde sted.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og skriver referat over de af bestyrelsen
trufne beslutninger. De af bestyrelsen godkendte referater gøres tilgængelige på
foreningens hjemmeside www.sejerstrande.dk.
Bestyrelsen varetager foreningens interesser i alle forhold og er berettiget til, under ansvar
over for generalforsamlingen, i fornødent omfang at engagere lønnet medhjælp i sager,
hvor dette skønnes nødvendigt, f.eks. assistance af advokat, revisor og landinspektør m.v.


§ 11.
Hvervet som bestyrelsesmedlem er ulønnet, dog kan generalforsamlingen fastsætte
bestemmelser om godtgørelse for bestyrelsens udgifter til evt. telefon og
befordringsudgifter for formand og kasserer.
Bestyrelsen repræsenterer foreningen udadtil i enhver henseende, såvel over for offentlige
myndigheder som over for private.
Bestyrelsen råder over foreningens midler i overensstemmelse med vedtægterne og de på
generalforsamlingen trufne beslutninger.
Foreningen tegnes i alle anliggender af formanden i forbindelse med mindst ét af
bestyrelsens medlemmer.
Bestyrelsen kan til løsning af specielle opgaver nedsætte udvalg, der kan bestå af
medlemmer uden for bestyrelsen, idet udvalgsformanden dog altid skal være et
bestyrelsesmedlem. Arbejdet i et nedsat udvalg vil være ulønnet.


§ 12.
Bestyrelsesmøder afholdes så ofte, formanden finder det nødvendigt, eller når mindst ét
bestyrelsesmedlem forlanger det.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer, herunder formanden eller
næstformanden, er tilstede.
Formanden – eller i hans fravær næstformanden – leder bestyrelsesmøderne og har i
tilfælde af stemmelighed den afgørende stemme.
Såfremt et bestyrelsesmedlem udtræder af foreningen, bliver umyndiggjort eller bliver ude
af rådighed af sit bo, indtræder suppleanten. Såfremt yderligere medlemmer udtræder,
bliver umyndiggjort eller ude af rådighed over eget bo, skal bestyrelsen snarest muligt ved
selvvalg, gældende til næste ordinære generalforsamling, supplere sig.
Dersom formanden eller næstformanden i henhold til ovenstående måtte udtræde af
foreningen, eller af andre grunde ikke er i stand til at varetage hvervet, skal hans afløser
vælges inden for de resterende bestyrelsesmedlemmer indtil førstkommende
generalforsamling, og dersom ingen ønsker at modtage valg, skal bestyrelsen foranledige
indkaldt ekstraordinær generalforsamling til valg af stedfortræder.


§ 13.
Kassereren modtager foreningens indtægter og udbetaler alle af bestyrelsen godkendte
udgifter. Godkendelsen skal foreligge via email eller skriftligt. Kassereren fører løbende et
regneark over indtægter og udgifter samt en medlemsprotokol.
Kassereren forestår alle udbetalinger via netbank fra foreningens bankkonto.
Foreningen har ingen kontant kassebeholdning.
Foreningens regnskabsår følger kalenderåret. Regnskabet skal foreligge fuldt færdigt og
revideret senest den 15. marts og skal udsendes sammen med indkaldelse til den
ordinære generalforsamling.


§ 14.
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Kun den kan give, ændre og
ophæve vedtægterne.
Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april måned.
Medlemmerne skal indkaldes ved brev med mindst 3 ugers varsel. Indkaldelsen skal
indeholde meddelelse om, hvilke emner, der vil være at behandle, samt budgetforslag til
det kommende år. På generalforsamlingen og ekstraordinære generalforsamlinger kan der
kun træffes afgørelse vedrørende emner, der er optaget i den meddelte dagsorden jvf. §16.
Generalforsamlinger og møder sammenkaldes af bestyrelsen. Generalforsamlingen ledes
af en dirigent, der vælges af forsamlingen.


§ 15.
Ekstraordinære generalforsamlinger afholdes, når bestyrelsen måtte skønne det
formålstjenligt, eller når mindst 1/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer
fremsætter ønske herom. Indkaldelsen til ekstraordinær generalforsamling skal ske med
samme varsel og på samme måde som den ordinære generalforsamling med angivelse af
de til forhandling fastsatte emner.
Såfremt den ekstraordinære generalforsamling indkaldes efter ønske af medlemmerne,
skal medlemmerne samtidig med begæringens fremsættelse meddele hvilke emner, der
ønskes behandlet, og bestyrelsen er herefter forpligtiget til senest 14 dage efter at
udsende indkaldelsen til den ekstraordinære generalforsamling.


§ 16.
For den ordinære generalforsamling skal gælde følgende dagsorden:
1) Valg af dirigent
2) Valg af sekretær
3) Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år
4) Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
5) Forslag fra bestyrelsen, derunder fastsættelse af bidrag medlemmerne
6) Forslag fra medlemmerne
7) Valg af medlemmer til bestyrelsen
8) Valg af suppleant til bestyrelsen
9) Valg af revisor og revisorsuppleant
10) Eventuelt
Et hvert medlem har ret til at få angivet emne behandlet på den ordinære
generalforsamling.
Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være bestyrelsens formand i hænde
senest 3 uger før generalforsamlingen. Sådanne forslag samt de forslag, som bestyrelsen
stiller, skal udsendes til medlemmerne senest 1 uge før generalforsamlingen.
Ændringsforslag kan stilles på generalforsamlingen.


§ 17. Alle valg og almindeligt foreliggende sager afgøres ved simpelt stemmeflertal. Hver
parcelejer har én stemme, som kan udøves af ejeren selv, et myndigt medlem af
vedkommendes husstand eller en af ejeren befuldmægtiget. Intet medlem kan dog afgive
stemme i henhold til mere end to fuldmagter. Afstemningen kan ske ved håndsoprækning.
Dog skal afstemningen ske skriftligt, når 1/3 af de tilstedeværende medlemmer eller
bestyrelsen kræver skriftlig afstemning.
Til vedtægtsændringer fordres, at mindst halvdelen af medlemmerne er til stede og afgiver
stemme, og at beslutningen vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer. Blanke
stemmer regnes for ikke afgivne. Er det foreskrevne antal medlemmer ikke til stede, men
er forslaget i øvrigt vedtaget med mindst 2/3 af de afgivne stemmer indkalder bestyrelsen
inden én måned med mindst 8 dages varsel til ny generalforsamling, på hvilken forslaget,
uden hensyn til de fremmødtes antal kan vedtages, såfremt 2/3 af de tilstedeværende
medlemmer stemmer for forslaget.
Fuldmagt til at afgive stemme er kun gældende i forhold til én indkaldt generalforsamling
med en kendt dagsorden. De på generalforsamlingen vedtagne beslutninger og
behandlede sager indføres i foreningens forhandlingsprotokol, der underskrives af
dirigenten og de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.


§ 18.
Der udarbejdes referat af generalforsamlingens behandlede sager og vedtagne
beslutninger. Referatet underskrives af dirigenten og de tilstedeværende
bestyrelsesmedlemmer og har da fuld gyldighed i enhver henseende.
Referatet udsendes til medlemmerne senest to måneder efter generalforsamlingen og
gøres samtidig tilgængelig på foreningens hjemmeside.
Grundlaget for nærværende vedtægter er fra den stiftende generalforsamling den 23.
november 1971 og senere ændret på ekstraordinær generalforsamling den 16. maj 1976, i
januar 1994, 6. maj 2008, 2. juni 2019 og 18. juli 2021.