Ekstraordinær generalforsamling 2021

Referat af ekstraordinær generalforsamling i Sejer Strande Grundejerforening
søndag 18. juli 2021 kl. 10.00 på stranden ved badebroen.

På den ekstraordinære generalforsamling var 20 grundejere repræsenteret ved fysisk fremmøde og 2 ved fuldmagt. To af de fremmødte havde ikke stemmeret på grund af manglende kontingentbetaling.

Formanden bød velkommen og præsenterede bestyrelsen, som alle deltog på nær Anders, som var på ferie i udlandet.

1 a Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslog Niels Jacob Hansen, nr. 17, som dirigent, og han blev valgt uden modkandidater. Niels Jacob fortalte, at han anså generalforsamlingen for retmæssigt indkaldt. Der var ingen indsigelser. Dirigenten erklærede derfor generalforsamlingen for lovligt indkaldt.

1 b Valg af referent

Preben Skovbjerg, nr. 1, blev indstillet af bestyrelsen og valgt som referent.

2 Forslag fra medlem

Forslag til vedtægtsændring – præcisering

Niels Jacob fortalte, at det var ham, der havde fremsendt forslag om en ændring af vedtægterne til den ordinære generalforsamling 26. juni 2021. Da de krævede 2/3 af medlemmerne ikke var mødt frem på den ordinære generalforsamling, var det nødvendigt med denne ekstraordinære generalforsamling.

Niels Jacob nævnte, at forslaget indeholder fire punkter, som man skal tage stilling til:

1.       I de gældende vedtægters §17 hedder det, “Hver parcelejer har én stemme, som kan udøves af ejeren selv, dennes ægtefælle eller en af ejeren befuldmægtiget.” Det foreslås, at ordet “ægtefælle” erstattes af “et myndigt medlem af husstanden”.

Dette punkt gav ikke anledning til kommentarer og betragtes dermed som enstemmigt vedtaget.
 

2.       I dag kan man møde med et ubegrænset antal fuldmagter. Med forslaget ændres dette til højest to fuldmagter pr. medlem.

Dette punkt gav anledning til debat. Peter, nr. 48, mente, at forslaget ville begrænse medlemsdemokratiet og sammenlignede det med, at man ville afskaffe muligheden for at brevstemme i andre sammenhænge.

Jan, nr. 29, var enig med Peter og pegede på, at ikke alle bor i området og har mulighed for at deltage i generalforsamlinger.

Preben, nr. 1, fortalte, at der er eksempler på, at et enkelt medlem mødte op med så mange fuldmagter på en generalforsamling, at han alene kunne afgøre udfaldet af valg og afstemninger. Det fandt han ikke rimeligt, Og Niels Jacobs forslag ville jo ikke forhindre medlemmerne i at stemme pr. fuldmagt. Fuldmagterne skal blot fordeles på flere medlemmer.

Nils, nr. 70, fortalte, at det var ham, der på generalforsamlingen i 2020 sad med otte fuldmagter. Han fandt det rimeligt, at han kunne repræsentere medlemmer, der er enige med ham. Derfor mente han, at forslaget til vedtægtsændringer var en begrænsning af demokratiet.

Flemming, nr. 2, mente, at for mange fuldmagter fastlåser situationen og forhindrer, at man kan nå frem til nye løsninger efter at have hørt argumenter på en generalforsamling. Han opfordrede til, at alle bakker op om medlemsdemokratiet og møder op til generalforsamlingerne.

Forslaget blev herefter vedtaget med 15 stemmer for, 4 imod og 1, der hverken var for eller imod.
 

3.       Forslaget til vedtægtsændring indebærer, at man kun kan give fuldmagt, når der foreligger en kendt dagsorden.

Dette punkt gav ikke anledning til kommentarer og betragtes dermed som enstemmigt vedtaget.
 

4.       Dette punkt handler alene om en ajourføring af retskrivningen i §17, som det fremgår af forslaget, og mødte opbakning fra alle.

3 Eventuelt
Birte, nr. 3, henstillede, at alle sætter farten ned, så det ikke støver så voldsomt fra vejen.


Christoffer, nr. 5b, glædede sig over at hilse på alle og fortalte, at han netop er flyttet ind i nr. 5b sammen med  sin kone og tre børn.

********************************************************


Referatet underskrives jf. vedtægterne af dirigenten og de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. Desuden underskriver referenten.
 

Dirigent – Niels Jacob Hansen

Referent – Preben Skovbjerg

Formand – Anna Hallgren

Kasserer Ulla Lundsmark

Bestyrelsesmedlem Vibeke Gravlund