Referat af bestyrelsesmøde 19. januar

Deltagere

Christoffer Goth#5b Næstformand
Niels Jacob Hansen#17 Formand
Preben Skovbjerg#1 Sekretær
Ulla Lundsmark#45 Kasserer
Vibeke Graulund#68

Dagsorden

1.Godkendelse af dagsorden
SagsfremstillingPrioritering af dagsordenspunkter. Evt. tilføjelse af punkter.
  
2.Siden sidst
SagsfremstillingNyt vedrørende foreningen Økonomi – se under regnskab og budget
-Dræn mm.
-Veje
-Badebro
-Hjemmeside mm.
-Der er udsendt nytårsbrev til medlemmerne
-Andet
– henvendelser fra medlemmerne.
– Nr. 25 vedrørende affaldsbeholdere
– Martin Willemoes vedrørende adgangsvej til nr. 8-18
-Henning Sundby Pedersen vedrørende mulighed for at få tilsendt foreningsmail til flere adresser.
OrienteringVi laver et eftersyn af drænene i løbet af foråret. Vores veje er i god stand.  
3.Hjertestarter
BeslutningPreben kontakter TRYG-fonden og overtager faderskabet af hjertestarteren.  
4.Regnskab 2022
SagsfremstillingKassereren fremlægger årets resultat.
BeslutningUlla fortalte, at vi rammer budgettet, bortset fra, at vi ikke har nået at få udbedret drænbrønden ved #39. Dette beløb forventes ført over i budgettet for 2023.
5.Budget 2023
SagsfremstillingKassereren fremlægger budget for 2023.
BeslutningBudgettet tager udgangspunkt i en vedligeholdelsesplan, der fremlægges på generalforsamlingen. Bestyrelsen vil fremsætte forslag om, at der etableres en dræn- og vejfond.
6.Generalforsamling 2023
SagsfremstillingPlanlægning af generalforsamling 2023
– Dato og sted
-Dagsorden
-Eventuelle forslag fra bestyrelsen
BeslutningVibeke booker forsamlingshuset til søndag 23. april kl. 10:00 Dagsorden ifølge vedtægterne udsendes 23. marts.
7.Langsigtet plan for årlige eller periodevise arbejder
SagsfremstillingSe bilag – Vedligeholdelsesplan  
Veje Årlig vedligeholdelse – hensættelse til større vedligeholdelsesudgifter.  
Dræn Vi bør sammen med Alex Slamsugning gennemgå drænene for at sikre, at der er gennemløb i alle dræn.
– Pumper – service?
Badebro Badebroen bliver jævnfør generalforsamlingsbeslutning sat op af Modulbro ultimo april – primo maj.  
Fælles areal
BeslutningEt udkast til vedligeholdelsesplan blev gennemgået.
8.Opfølgning på punkter fra tidligere bestyrelsesmøder
Sagsfremstilling– Skabe ved stranden.  
– Tømning af vildmarksbade? Bestyrelsen har spurgt Odsherred Kommune om reglerne for tømning at vildmarksbade og lignende. Kommunen har svaret: Vand fra badekar, spabade eller andre bassiner er spildevand og må ikke udledes uden tilladelse. Tag- og overfladevand må udledes på jorden/i faskiner i det omfang der forekommer, men skal holdes på egen grund, medmindre der er tale om naturlig afstrømning fra ubefæstede arealer. Vandet må ikke tilføres spildevandsanlægget. Se evt. mere på Link.  
BeslutningSkabe ved stranden: Vibeke har fået kontaktoplysninger på det firma, der har lavet skabene på GF Søgården, og kontakter dem.
9.Affaldsbeholdere
SagsfremstillingOdsherred Kommune har besluttet, at der er nye affaldsordninger for sommerhuse, som træder i kraft i sidste halvdel af 2023. Se den lille grønne 2023.   Alle får 3 nye beholdere, som skal placeres på grunden, hvilket har givet anledning til opslag på Facebook. Vi nævnte i julebrevet, at bestyrelsen vil henvende sig til kommunen for at undersøge alternative løsninger. Preben har i oktober 2021 deltaget i et orienteringsmøde vedrørende affaldsordning, hvor det blev stillet i udsigt, at man ville indgå i en dialog om udmøntningen af affaldsordningen.  
BeslutningNiels Jacob og Preben skriver til kommunen for at høre om mulighederne for evt.at etablere fællesløsninger.
10.Henvendelser fra andre grundejerforeninger vedrørende Molslinjens påtænkte udvidelse/ændring af vejen fra færgelejet forbi Olgas
SagsfremstillingGrundejerforeningen har fået en henvendelse fra Carsten Parby, Søstensvej 3, 4583 Sj. Odde   Se mail til bestyrelsen fra Carsten Parby. 29/10/2022  
BeslutningNiels Jacob kontakter Carsten Parby og Digelaget for at høre hvor langt de er.
11.Henvendelse fra andre grundejerforeninger vedrørende Molslinjens planer om at indsætte endnu en færge på ruten.
SagsfremstillingForeningen har via Iver (#64) modtaget mail fra Søgården GF angående Molslinjens påtænkte planer om at indsætte en ekstra færge på ruten Odden Aarhus.   Der er sendt følgende svar til GF Søgården ved Lene Poulsen:  
Kære Lene
Iver har været så venlig at videresende din mail vedrørende Molslinjens påtænkte udvidelse af antallet af afgange.

I Grundejerforeningen Sejer Strande har vi de samme bekymringer, og har det på som et punkt ved vores kommende bestyrelsesmøde.

Min helt klare forventning er, at vi meget gerne står som medunderskrivere af en henvendelse til relevante myndigheder.   Se svar på mail fra Iver 27/11/2022 Og svar fra Lene Poulsen 31/12/2022  
BeslutningNiels Jacob kontakter Digelaget og GF Søgården