Referat af bestyrelsesmøde 19. januar

Deltagere

Christoffer Goth#5b Næstformand
Niels Jacob Hansen#17 Formand
Preben Skovbjerg#1 Sekretær
Ulla Lundsmark#45 Kasserer
Vibeke Graulund#68

Dagsorden

1.Godkendelse af dagsorden
SagsfremstillingPrioritering af dagsordenspunkter. Evt. tilføjelse af punkter.
  
2.Siden sidst
SagsfremstillingNyt vedrørende foreningen Økonomi – se under regnskab og budget
-Dræn mm.
-VejeBadebro
-Hjemmeside mm.
-Der er udsendt nytårsbrev til medlemmerne
-Andet
– henvendelser fra medlemmerne.
-Malik Milfeldt nr. 25 vedrørende affaldsbeholdere
– Martin Willemoes vedrørende adgangsvej til nr. 8-18
-Henning Sundby Pedersen vedrørende mulighed for at få tilsendt foreningsmail til flere adresser.
OrienteringVi laver et eftersyn af drænene i løbet af foråret. Vores veje er i god stand.  
3.Hjertestarter
BeslutningPreben kontakter TRYG-fonden og overtager faderskabet af hjertestarteren.  
4.Regnskab 2022
SagsfremstillingKassereren fremlægger årets resultat.
BeslutningUlla fortalte, at vi rammer budgettet, bortset fra, at vi ikke har nået at få udbedret drænbrønden ved #39. Dette beløb forventes ført over i budgettet for 2023.
5.Budget 2023
SagsfremstillingKassereren fremlægger budget for 2023.
BeslutningBudgettet tager udgangspunkt i en vedligeholdelsesplan, der fremlægges på generalforsamlingen. Bestyrelsen vil fremsætte forslag om, at der etableres en dræn- og vejfond.
6.Generalforsamling 2023
SagsfremstillingPlanlægning af generalforsamling 2023
– Dato og sted
-Dagsorden
-Eventuelle forslag fra bestyrelsen
BeslutningVibeke booker forsamlingshuset til søndag 23. april kl. 10:00 Dagsorden ifølge vedtægterne udsendes 23. marts.
7.Langsigtet plan for årlige eller periodevise arbejder
SagsfremstillingSe bilag – Vedligeholdelsesplan  
Veje Årlig vedligeholdelse – hensættelse til større vedligeholdelsesudgifter.  
Dræn Vi bør sammen med Alex Slamsugning gennemgå drænene for at sikre, at der er gennemløb i alle dræn.
Pumper – service?
Badebro Badebroen bliver jævnfør generalforsamlingsbeslutning sat op af Modulbro ultimo april – primo maj.  
Fælles areal
BeslutningEt udkast til vedligeholdelsesplan blev gennemgået.
8.Opfølgning på punkter fra tidligere bestyrelsesmøder
Sagsfremstilling– Skabe ved stranden.  
– Tømning af vildmarksbade? Bestyrelsen har spurgt Odsherred Kommune om reglerne for tømning at vildmarksbade og lignende. Kommunen har svaret: Vand fra badekar, spabade eller andre bassiner er spildevand og må ikke udledes uden tilladelse. Tag- og overfladevand må udledes på jorden/i faskiner i det omfang der forekommer, men skal holdes på egen grund, medmindre der er tale om naturlig afstrømning fra ubefæstede arealer. Vandet må ikke tilføres spildevandsanlægget. Se evt. mere på Link.  
BeslutningSkabe ved stranden: Vibeke har fået kontaktoplysninger på det firma, der har lavet skabene på GF Søgården, og kontakter dem.
9.Affaldsbeholdere
SagsfremstillingOdsherred Kommune har besluttet, at der er nye affaldsordninger for sommerhuse, som træder i kraft i sidste halvdel af 2023. Se den lille grønne 2023.   Alle får 3 nye beholdere, som skal placeres på grunden, hvilket har givet anledning til opslag på Facebook. Vi nævnte i julebrevet, at bestyrelsen vil henvende sig til kommunen for at undersøge alternative løsninger. Preben har i oktober 2021 deltaget i et orienteringsmøde vedrørende affaldsordning, hvor det blev stillet i udsigt, at man ville indgå i en dialog om udmøntningen af affaldsordningen.  
BeslutningNiels Jacob og Preben skriver til kommunen for at høre om mulighederne for evt.at etablere fællesløsninger.
10.Henvendelser fra andre grundejerforeninger vedrørende Molslinjens påtænkte udvidelse/ændring af vejen fra færgelejet forbi Olgas
SagsfremstillingGrundejerforeningen har fået en henvendelse fra Carsten Parby, Søstensvej 3, 4583 Sj. Odde   Se mail til bestyrelsen fra Carsten Parby. 29/10/2022  
BeslutningNiels Jacob kontakter Carsten Parby og Digelaget for at høre hvor langt de er.
11.Henvendelse fra andre grundejerforeninger vedrørende Molslinjens planer om at indsætte endnu en færge på ruten.
SagsfremstillingForeningen har via Iver (#64) modtaget mail fra Søgården GF angående Molslinjens påtænkte planer om at indsætte en ekstra færge på ruten Odden Aarhus.   Der er sendt følgende svar til GF Søgården ved Lene Poulsen:  
Kære Lene
Iver har været så venlig at videresende din mail vedrørende Molslinjens påtænkte udvidelse af antallet af afgange.

I Grundejerforeningen Sejer Strande har vi de samme bekymringer, og har det på som et punkt ved vores kommende bestyrelsesmøde.

Min helt klare forventning er, at vi meget gerne står som medunderskrivere af en henvendelse til relevante myndigheder.   Se svar på mail fra Iver 27/11/2022 Og svar fra Lene Poulsen 31/12/2022  
BeslutningNiels Jacob kontakter Digelaget og GF Søgården
12.Eventuelt
Herunder drøftedes forskelligt. Næste møde onsdag 8. marts kl. 19-20:30 på TEAMS

Nytårshilsen

Til medlemmerne i GF Sejer Strande

Bestyrelsen vil hermed benytte årsskiftet til at ønske alle medlemmer et godt nytår samt informere lidt om årets gang i vores forening.

På generalforsamlingen den 24. april blev det besluttet at få Modulbro til at stå for opsætning og nedtagning af vores badebro. Badebroen kom op den 31. maj og blev taget ned den 28. september. I den kommende badesæson vil broen blive sat op ultimo april eller primo maj og taget ned igen ultimo september.

Reparationen af drænudløbet ved stranden er udført medio september. Arbejdet med reparation/udskiftning af drænbrønden ved hjørnet Bülowsvej 39 er endnu ikke udført, da entreprenøren har haft et travlt efterår og samtidig vurderer, at der ikke er nogen umiddelbar fare for, at brønden falder sammen. Men arbejdet skal udføres inden for en overskuelig tidsramme.

I løbet af foråret vil vi gennemgå vores drænsystem, da vi har en fornemmelse af, at der er dele af det som formodentlig trænger til en rodskæring.

Vores nye pumper fungerer fint, og det er vores vurdering, at vi sparer en del strøm i forhold til de gamle pumper. Det er svært at give et præcist tal, da vi kun har et enkelt år at vurdere ud fra. Besparelsen er i kilowatt-timer og ikke i kroner, da vi jo også mærker de stigende energipriser.

Vejene er blevet vedligeholdt og asfaltstykket ved udkørslen til Gnibenvej er blevet repareret, så vores veje fremstår i pæn stand.

Molslinjen påtænker en udvidelse i antallet af afgange og anløb fra færgehavnen. Dette giver anledning til bekymring i forhold til især ekstra erosion af stranden. Bestyrelsen er i kontakt med digelaget og andre grundejerforeninger i området om en eventuel fælles henvendelse til relevante myndigheder.

Odsherred kommune har for nylig på sin hjemmeside orienteret om en ny affaldsordning, der sættes i værk pr. 1. november 2023. Ordningen indebærer, at beboere i sommerhuse skal sortere affald i otte typer, og det skal ske ved, at hver husstand ud over den eksisterende 240 liter beholder får yderligere tre af samme størrelse. Se mere på på kommunens hjemmeside – Nye affaldsordninger 2023 – Odsherred Kommune.

Det kan virke overvældende med så mange affaldsbeholdere placeret på rad og række langs vore veje. Og man tænker, at man måske kunne etablere nogle fællesløsninger til fx glas og papir a la de kuber, der i dag findes blandt andet på parkeringspladsen ved Olgas. Bestyrelsen vil i det nye år drøfte dette med kommunens affaldsteam.

Godt nytår til alle

Bestyrelsen GF Sejer Strande

Julehilsen fra bestyrelsen

Kære alle medlemmer af Grundejerforeningen Sejer Strande 

Julen står for døren, 2021 går på hæld, og traditionen tro vil vi i bestyrelsen gerne sende en hilsen – og en status – til medlemmerne af grundejerforeningen. Der har nemlig været god gang i vedligeholdelse mv. på Bülowsvej.   

Arbejdet i bestyrelsen  

Kerneopgaverne i bestyrelsen er drift og at foreningens fællesarealer og installationer vedligeholdes. Arbejdet i bestyrelsen har ikke været gnidningsfrit i indeværende periode, idet der løbende har været uenighed om kompetencefordelingen mellem bestyrelsen som helhed og formanden. Det har ført til, at beslutninger i flere tilfælde ikke er taget i enighed, men efter afstemninger. Det gælder fx beslutningen om ikke at følge generalforsamlingens beslutning om at købe en hjertestarter i efteråret 2020, og senest bestyrelsen beslutning vedrørende hjemtagelsen af foreningens hjemmeside.   

Da Anna Hallgren tabte en afstemning om, hvordan vi skal drive foreningens hjemmeside, valgte hun at trække sig fra bestyrelsen, og samtidig meddelte Anders Singh Vesterdal, at han også ville trække sig. Efterfølgende har Anna og Anders 29. november sendt et notat til bestyrelsen, hvori de gentager deres beslutning om at udtræde af bestyrelsen under de givne omstændigheder. Det har resten af bestyrelsen taget til efterretning og har 5. december konstitueret sig med Niels Jacob Hansen som formand og Vibeke Gravlund som næstformand. Samtidig er suppleanten trådt ind som bestyrelsesmedlem. Dette blev medlemmerne orienteret om 7. december. 

Anna har hævdet, at der skulle en officiel udmelding fra hende til, før hun de facto er udtrådt af bestyrelsen. Det har vi forelagt en advokat, og hans svar lyder: 

” Det er ikke et krav, hverken efter foreningens vedtægter eller foreningsretten i almindelighed, at en beslutning om udtræden af en bestyrelse kommunikeres til foreningens medlemmer for at have retsvirkning. Der gælder endvidere ikke en fortrydelsesret. I forhold til grundejerforeningen har jeg særligt lagt vægt på, at det fremgår af vedtægtens § 12, hvordan den situation, hvor et bestyrelsesmedlem udtræder eller formanden fratræder, skal håndteres af den resterende del af bestyrelsen med optagelse af suppleant og eventuel selvsupplering. 

Det er derfor min vurdering, at bestyrelsen på mødet den 5. december 2021 lovligt kunne konstituere sig på ny, idet Anna og Anders med rette blev anset for udtrådt.”   

Uenigheden i bestyrelsen har imidlertid ikke sat arbejdet i stå.  

Hjemmesiden  

Webmasteren gennem mange år meddelte i oktober, at han ikke ville fortsætte. Bestyrelsen besluttede derfor at hjemtage opgaven som webmaster. Der opstod imidlertid nogle komplikationer i forbindelse med hjemtagelsen af opgaven, hvorfor hjemmesiden har været utilgængelig i en periode. Men i uge 48 kom den i luften igen.  

Fremover vil hjemmesiden, sejerstrande.dk, være den primære kanal, når der er nyt fra foreningen. Vi vil dog sende jer et advis med et link til seneste opslag på siden. Al kommunikation med bestyrelsen bedes, så vidt muligt, ske skriftligt til e-mailadressen bestyrelsen@sejerstrande.dk. 

Nye medlemmer  

Vi byder velkommen til fire nye medlemmer af grundejerforeningen, nemlig #6, #8, #10 og #12. Dette betyder, at alle parceller i udstykningen nu er fuldgyldige medlemmer af foreningen. 

Nye drænpumper  

Drænpumperne, som efterhånden havde 50 år på bagen blev skiftet i begyndelsen af september. Resterne af de 50 år gamle pumper blev løftet op af pumpebrønden og to nye installeret. Det var mere end tydeligt, at pumperne trængte til en udskiftning. De nye har samme kapacitet som de gamle, men bruger væsentligt mindre strøm. Ved samme lejlighed fik vi installeret en alarm, så et par medlemmer af bestyrelsen modtager en sms, hvis pumperne holder op med at virke. Firmaet S.P. Brøndboring stod for levering og installation af pumperne, mens Kaj Larsen El stod for el-arbejdet.  

Vedligeholdelse af vejene  

Vores veje trænger løbende til vedligeholdelse, for at vi fortsat kan holde den høje standard, som grusvejene i vores forening har. Vedligeholdelsen er udført af vognmand Jesper Jensen a/s. Arbejdet blev udført noget senere end vanligt, nemlig i november, hvor der blev kørt ny grus på grusvejen og profilen blev rettet op. Et par uger senere blev de værste huller i asfaltstykket lappet, og kanten i venstre side på det nederste stykke rettet op.  

Spuling af dræn  

Sidst i november var det tid til vedligeholdelse af drænrørene. Den 24. november gik Alex Slamsugning i gang med at spule rørene. Det gik fint, indtil vi nåede til den del af rørene, der går fra svinget ved #13 og #22 ned til stikvejen ved #15. Her var røret fyld af rødder, og han måtte i gang med en rodskæring fulgt af en rensning af pumpebrønden, så rodstykkerne ikke kom i pumperne. Senere kunne vi konstatere, at brønden på hjørnet ved #39 er kraftigt eroderet, så det er nødvendigt at skifte den. Efterfølgende er det blevet konstateret, at der er en stor koncentration af svovlbrinte i vores drænsystem. Dette betyder, at cementen i brøndene forvitrer. Vi har besluttet at gennemgå drænsystemet i det nye år. 

Behov for vedligeholdelse stiger  

Samlet set, må vi konstatere, at behovet for vedligeholdelse er stigende. Det er nemlig ikke alene drænbrønden, der skal skiftes. El-skabet, der forsyner pumperne (og snart hjertestarteren), eroderer og skal skiftes inden for en måned eller to, og asfalten er slidt. Bestyrelsen vil derfor igangsætte udarbejdelsen af en flerårig vedligeholdelsesplan, som vi vil præsentere et udkast til på den ordinære generalforsamling i foråret. 

Badebro  

Badebroen blev taget ned 18. september. Stor tak til medlemmerne af badebrosteamet. Bestyrelsen vil nu kontakte medlemmerne af badebrosteamet med henblik på at præsentere udkast til løsning af den fremadrettede opgave med op- og nedtagning af badebroen på forårets generalforsamling.  

Hjertestarter  

Hvis alt går vel, kommer hjertestarteren fra TrygFonden op inden jul. Stativet er sat op umiddelbart ved siden af pumpebrønden, så varmeskabet kan få strøm.   

Vi ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår.  

Med venlig hilsen  

Bestyrelsen

Bestyrelsen konstituerer sig efter afgang

Formand Anna Hallgren (#72) og bestyrelsesmedlem Anders Vesterdahl (#52) har besluttet at træde ud af Sejer Strandes bestyrelse, hvorfor næstformand Niels Jacob Hansen er indtrådt som formand, jvf. vedtægternes § 12.

Bestyrelsen har herefter konstitueret sig med Vibeke Gravlund som ny næstformand.

Suppleant Preben Skovbjerg indtræder i bestyrelsen som bestyrelsesmedlem frem til næste generalforsamling, jvf. vedtægternes § 12.  Den nye bestyrelse vil snarest supplere sig med et ekstra bestyrelsesmedlem gældende til næste generalforsamling, jvf. vedtægternes § 12.

Bestyrelsesmøde 9. oktober 2021

REFERAT AF

BESTYRELSESMØDE I GRUNDEJERFORENINGEN SEJER STRANDE

Lørdag den 9. oktober 2021 kl. 14.00 – 16.30

Deltagere:Anna Hallgren#72Formand
 Niels Jacob Hansen#17Næstformand
 Ulla Lundsmark#45Kasser
 Vibeke Graulund#68Bestyrelsesmedlem – deltog via Teams
 Anders Vesterdahl#52Bestyrelsesmedlem – deltog via Teams
 Preben Skovbjerg (referent)#1Aktiv suppleant

1.    1. Valg af referent

Preben blev valgt.

2.    2. Vedligeholdelse af anlæg og fællesarealer

2.1.1    a. Drænrør og pumper

Vi har fået opsat og installeret de to nye pumper og rørforbindelser mellem pumpebrøndene. Niels Jacob og Preben er sat op som modtagere af alarmer. Anders bliver tilføjet som modtager. Det er glædeligt, at vi har kunnet holde os inden for budgettet.

Niels Jacob kontakter pumpe-leverandøren for at få deres anbefaling til den fremtidige drift- og vedligeholdelse.

Anders vil ringe til Dennis fra Alex Slamsugning og bestille ham til at spule drænrør under fælles veje. Når vi har tidspunktet, skal vi have skrevet til medlemmerne pr. e-mail og fortælle dem, at de mod betaling kan få spulet deres private dræn ved samme lejlighed. Anders laver udkast til info til medlemmerne og sender det til Niels Jacob for kommentarer.  Anna sender ud til medlemmerne.

2.1.2    b. Grusveje

Der er lavet støvbinding i sommer, og nu udestår opretning af grusvejen og reparation af asfaltstykket. Fordi vi er så sent på året, er det nødvendigt af feje nedfaldne fyrrenåle og blade af vejen inden opretningen. Desuden skal der flyttes en bunke vejgrus, som pt. er deponeret udfor #4, så vi får en ekstra udgift på 2.200 kr. ekskl. moms / 2.750 kr. inkl. moms.

Anna gør opmærksom på at græskanter i siden af grusvej skal reguleres, så regnvand kan løbe af vejen. Ellers dannes der pytter som medfører huller i vejen.

Anna foreslog, at vi næste år indhenter 2-3 tilbud på vejarbejder, fx den entreprenør, der laver arbejdet på nogle af nabovejene. Anna sender kontaktoplysninger til Vibeke.

Der er herefter grønt lys til at iværksætte arbejdet.

2.1.3    c. Asfaltstykke ved Gnibenvej

Det blev på GF 2021 vedtaget et budget på 15.000 kr. til reparation af huller i asfaltstykket og opretning af kanten på det nederste stykke. Da hullerne er blevet flere og større siden modtagelse af tilbud, er der en meromkostning på 3.750 kr. inkl. moms i forhold til det godkendte budget.

Asfaltstykket og færdiggørelsen af grusvejen kan udføres i oktober 2021.

Vibeke iværksætter.

2.1.4    d. Badebro

Badebroen er taget ned og er klar til opsætning næste år. Stor tak til badebros-teamet!

Herefter kort drøftelse vedrørende badebroen. Spørgsmålet drøftes videre ved næstkommende bestyrelsesmøde.

2.1.5    e. Fællesområde, inkl.  bomanlæg, bænke, fællestavle, vejskilte, hvide sten etc.

Anna køber 2-4 stolper a la dem Skov- og Naturstyrelsen bruger til opsætning af piktogrammer med parkering forbudt og lignende. Stolperne placeres ved bommen og fællesarealet og erstatter de gamle skilte. Anna vurderer, om metalskilt ud for #1 og 2 bør udskiftes eller fjernes og ser samtidig på, om det giver mening af flytte skiltet med hastighedsbegrænsning fra indkørslen til Bülowsvej og ned til ca. indkørslen til #4.

2.1.6    f. Drift og vedligeholdelsesskema

Anna havde udsendt et skema med status før bestyrelsesmødet.

Det besluttes, at bestyrelsen én gang om året går en tur igennem området og vurderer, hvad der trænger til vedligeholdelse.

3.    3. Hjertestarter

3.1.1    a. Etablering

Anna har talt med Trygfonden, der fortæller, at det er montørerne, der skal kontakte hende for aftale om opsætning. Anna har ikke hørt fra montøren og rykker i den kommende uge.

3.1.2    b. Kursus

Der indkaldes til deltagelse i kursus så snart Trygfonden har givet besked herom.

4.    4. Aktivitetskalender

4.1.1    a. Opdatering

Pumper, udskiftningSeptember
Dræn, spulingNovember
Veje (ekskl. Støvbinder)Oktober
Badebro, nedtagningSeptember
Hjertestarter, lev. & mont.November
Hjemmeside, opdatering mm.Løbende
Forskønnelsesprojekt, fællesarealetLøbende.Træpæle med piktogrammer Inden 1. april 2022

5.    5. Deklarationer/servitutter, vedtægter og ordensregler

Niels Jacob har fundet et juridisk responsum, som en nabogrundejerforening har fået udarbejdet. Ifølge det skal bestyrelsen tage henvendelser fra medlemmer alvorligt. Men bestyrelsen skal ikke på egen hånd være opsøgende i forhold til at se om servitutter m.m. bliver overholdt. Hvis der kommer en officiel henvendelse fra et medlem, tages sagen op i bestyrelsen.

Anna ønsker som formand at kunne være opsøgende så vidt det er et emne som drejer sig om trafiksikkerhed.

6.    6. Ansvars- og opgavefordeling

Opdatering

Pumper og drænNiels Jacob og Anders
VejeVibeke og Preben
BadebroAnders
ForskønnelseAnna og Vibeke
HjemmesideAnna og og Preben
ØkonomiUlla
HjertestarterAnna

7.    7. Forslag og kommentarer fra medlemmerne

7.1.1    a. Samtykke til udsendelse af adresseliste (GDPR) (GF2020)

Ulla sender løbende forespørgsler ud til nye medlemmer.

7.1.2    b. Besøg af en indbrudsekspert

(bo Trygt / Nabohjælp) Esben, #7, koordinerer (GF2020)

Forventes afholdt i sommerhalvåret 2022

7.1.3    c: Registrering af Sejer Strande på Odsherred Kommunes hjemmeside – forslag stillet af Preben, #1

Anna ønsker ikke at vi registreres på Kommunens hjemmeside. Dels fordi vi nemt kan findes på internettet af dem som måtte ønske det. Og dels på grund af at en tilmelding kan medføre en del reklamer og ikke relevante kontakter, som vi som bestyrelse ikke er interesserede i. Der var ingen indsigelser til Annas synspunkt.

8.    8. Kommunikation

8.1.1    a. Kommunikation internt i bestyrelsen

Niels Jacob appellerede til, at diskussioner ikke foregår pr. e-mail, da tonen let kan blive bliver skarp.

Vi skal svare hinanden rettidigt og ordentligt, når vi kommunikerer pr. e-mail.

Referater af generalforsamlinger og bestyrelsesmøder foreslås skrevet i et Word-dokument, som gøres tilgængeligt for bestyrelsens medlemmer på OneDrive, så alle selv kan skrive deres rettelser ind i det.

8.1.2    b. Kommunikation mellem bestyrelse og medlemmerne

Vedtægterne siger, at det er formanden, der sammen med et bestyrelsesmedlem kommunikerer til medlemmerne. Så hvis det handler om veje, er det Anna sammen med Vibeke, og hvis det er om pumper, er det formanden sammen med Anders og Niels Jacob.

Når bestyrelsen eller formanden modtager henvendelser, svarer vi hurtigt at meddelelsen er modtaget, og at vi vil behandle den på næste bestyrelsesmøde. Hvis det drejer sig om en presserende henvendelse sørger formanden sammen med mindst et bestyrelsesmedlem for, at henvendelsen bliver besvaret så hurtigt som muligt.

Når vi skriver til medlemmerne, skal det foregå fra @sejerstrande-mailadressen.

8.1.3    c. Status vedrørende nye medlemmer /inkl. #4-10)

8.1.4    d. Information og velkomstbrev til nye medlemmer

Anna har fremsendt et udkast til “Velkomstbrev” som alle gennemgår inden næste bestyrelsesmøde. Det tidligere velkomstbrev er forældet, og bliver derfor ikke fremsendt til de nye medlemmer,

9.    9. Sejer Strandes hjemmeside

9.1.1    a. Bestyrelsens vurdering af eksisterende opdeling og informationsniveau

Anna oplyste, at hun syntes at den af Preben foreslåede opdeling og antal undermapper virker fornuftigt. Dog bør enkelte mapper bytte plads. Preben var enig i Annas og Ullas forslag og bytter rundt på undermapper.

Hjemmesiden er et levende redskab, som løbende tilpasses efter behov og funktion.

9.1.2    b. Preben gennemgår sit forslag til nyt layout mv.

Anna orienterede om at Carsten Parby (nuværende webmaster) ønsker at trække sig, grundet sygdom. Preben overtager posten som webmaster og bygger en ny hjemmeside op i WordPress. Anna orienterer Parby og Ulla gør klar til, at vi kan overtage domænenavnet.

Preben aftaler proces vedr. overtagelse med Carsten Parby, og holder bestyrelsen orienteret.

10.    10. Regnskab og budget

10.1.1    a. Opdatering

Intet nyt. Se dog pkt. vedr. Ekstra omkostning for reparation af grusveje og asfaltstykket. Samt besparelse ift. budget vedr. lev. og montering af drænpumper.

11.    11. Det sociale liv i Sejer Strande

11.1.1    a. Sommerfest og fællesspisning sommeren 2022 (forslag stillet 2019/2020)

Behandles ved næste bestyrelsesmøde.

11.1.2    b. Fælles loppemarked (forslag stillet 2019/2020)

 Behandles ved næste bestyrelsesmøde.

12.    12. Næste bestyrelsesmøder

15. januar klokken 14 et sted på Bülowsvej.

19. marts 2022 kl. 14-16 på Bülowsvej (primært for at forberede GF 2022)

13.    13. Generalforsamling

Generalforsamling den 24. april kl. 10 i Odden forsamlingshus.

Anna har booket forsamlingshuset i Havnebyen.

14.    14. Eventuelt

Bestyrelsen har valgt at konstituere sig med en næstformand. Niels Jacob Hansen, #17 blev valgt   til denne post fra primo august 2021.

Nye drænpumper på plads

Så er de ca. 50 år gamle drænpumper skiftet ud med to nye.

I løbet af onsdagen har Keld og Søren fra S.P. Brøndboring afmonteret de to gamle pumper, der var godt og grundigt rustne og tærrede af de mange år under vand. Og i stedet har de installeret to nye pumper, der nu er i drift.

Elektrikkeren blev ikke helt færdig med sin del af arbejdet, men han kommer igen i morgen og installerer et system, der slår alarm, hvis pumperne ikke kører, som de skal.

Der er udført nogle mindre reparationer af betonen. Og når det er hærdet, bliver udgravningen dækket til igen.

Bestyrelsesmøde 6/7 2021

Mødet afholdt på Teams kl. 17-18
Deltagere: Anna, Ulla, Vibeke, Anders, Preben og Niels Jacob.

 1. Valg af referent
  Niels Jacob
 2. Drænpumper – status – igangsætning
  Under dette punkt deltog Niels Pinholt i mødet.
  Anders orienterede suppleret af Niels.
  Til punktet var inden mødet udsendt to bilag.
  Det ene et overslag/tilbud fra SP Brøndboring.
  Det andet bilag med supplerende bemærkninger til tilbuddet og et fremtidsscenarie.
  Anders fortæller, at Nils Pinholt tidligere i dag har talt med Brian fra SP Brøndboring. Der ligger et regulært tilbud og nogle scenarier. Vi skal beslutte os for, om vi vil købe en ekstra pumpe, så vi hvert 5-7 år kan tage en pumpe ud til service. Niels gjorde opmærksom på, at der i en eventuel ekstra ordinær situation kan sættes en dykpumpe ned.
  Nils Pinholt fortalte, at han har fulgt op på et tilbud fra SP Brøndboring. Ud over installation af pumperne skal der betales for elektriker og gravearbejde, i alt 105.000 kr., som det fremgår af det fremsendte tilbud.
  Niels Jacob spurgte om der var tale om et overslag eller et bindende tilbud. Nils mente, der var tale om et tilbud. Det skal verificeres.
  Der ligger også et andet tilbud, men den leverandør, Løkkegaard, har der været mange stridigheder med. Desuden var det ifølge Anders og Niels betydeligt dyrere.
  Vibeke gjorde opmærksom på, at generalforsamlingen har godkendt et forslag, der indeholder to nye pumper til i alt 157.000 kr., og det skal vi holde fast i. Så kan vi senere se på, om der inden for de næste syv år skal tages stilling til en evt. tredje pumpe.
  Ulla bad om, at vi venter til mandag med at bestille hos Brian. Dog således at Ulla kan trække i nødbremsen, hvis ikke kontingentindbetalingerne kommer som ventet.
  Pumperne kan forventes leveret i uge 35-36, hvis de bestilles indenfor de næste 2 uger.
 3. Vedligeholdelse af veje – status – igangsætning
  Vibeke orienterede.
  Vibeke fortalte, at hun umiddelbart efter generalforsamlingen talte med vejmanden, Jesper Jensen. Han går nu i gang med at lægge støvbinder ud, og vil vente til efter feriesæsonen med at reparere huller og rette vejprofilen op, da det ikke giver mening at lave veje i sommerperioden.
  Ulla spurgte, om der ligger et tilbud på støvbindingen. Vibeke bekræftede, og fortalte at støvbindingen og vejarbejdet vil koste 25.000 kr. inkl. moms.
 4. Ekstra ordinær generalforsamling den 18/7 2021
  Ulla fortalte, at Niels Jacob har rettet forslaget til jf. bemærkninger på generalforsamlingen. Og hun sender indkaldelse ud jf. vedtægterne.
  Fra bestyrelsen deltager Ulla, Niels Jacob og Vibeke.
 5. Mødeplan
  Næste møde holdes i uge 40 eller 41 – lørdag den 9. eller 16. oktober. Anna laver mødeplan.
 6. Oversigt og mulig tidsplan for vedtagne projekter
  Pumper Uge 35-36
  Veje Uge 37-38
  Hjertestarter Anna tjekker
  Hjemmeside
  Forskønnelsesprojekt
 7. Opgavefordeling i bestyrelsen
  Pumperne: Anders og Niels Jacob
  Dræn: Anders og Niels Jacob
  Veje: Vibeke og Preben
  Forskønnelse: Anna og Ulla
  Hjemmeside: Anna (Preben kommer med oplæg til omlægning af hjemmeside til næste møde)
  Hjertestarter: Anna og …
 8. Henvendelse fra Vogel Bülowsvej nr. 6 om indmeldelse i grundejerforeningen
  Ulla vil lave et skriv til ejerne af de pågældende matrikler for derefter aflægge dem besøg sammen med Anna. Der er en historik for at ejerne af disse matrikler ikke er med i grundejerforeningen, som kan begrundes i forhold omkring den oprindelige udstykning af området.
  Matriklerne har være handlet flere gange, så der er ikke længere den historiske begrundelse for, at ejerne er friholdt for kontingentbetaling og dermed medlemskab af grundejerforeningen.
 9. Eventuelt
  Ulla ønsker indkøbt en mobiltelefon til brug for alarmerne fra pumperne. Flere mente, at vi skal forsøge at sætte flere af bestyrelsesmedlemmerne egne telefoner op som modtagere af alarmer.
  Anna har sendt en mail fra en anden grundejerforening vedr. trafiksikkerheden på Gnibenvej. De pågældende ønsker vejen ændret til 2-1-vej og vil høre om vi kan støtte op om en henvendelse til kommunen. Sagen tages op på næste møde. Dette punkt bør drøftes på næste ordinære generalforsamling, hvis det stadig er aktuelt, når den skal afholdes