Referat af bestyrelsesmøde 27. maj 2022

Deltagere

Niels Jacob Hansen#17 Formand
Ulla Lundsmark#45 Kasserer
Vibeke Graulund#68
Preben Skovbjerg#1
Christoffer Goth#5b

Dagsorden / Referat

1.Godkendelse af dagsorden
SagsfremstillingPrioritering af dagsordenspunkter. Evt. tilføjelse af punkter.
Beslutning 
2.Konstituering af bestyrelse
Sagsfremstilling– Valg af næstformand
– Valg af sekretær
– Fordeling af arbejdsområder
– Veje
– Dræn og pumper
– Badebro
– Hjertestarter
– Hjemmeside
– Fælles områder
– Kontakt til andre grundejerforeninger
Beslutning– Christoffer blev valgt til næstformand.
– Preben blev valgt til sekretær.
– Veje, Vibeke og Preben
– Dræn og pumper, Niels Jacob og Preben
– Badebro, Christoffer og Niels Jacob
– Hjertestarter, Preben og Anna
– Hjemmeside, Preben og Ulla
– Fællesområder, Christoffer og Vibeke
– Kontakt til andre grundejerforeninger står formanden for  
3.Siden sidst
SagsfremstillingNyt vedrørende foreningen
– Økonomi
– Dræn mm.
– Veje
– Badebro
– Hjemmeside mm
– Andet
Orientering– Udløbet er lovet lavet her i foråret, mens brønden ved nr. 39 forventes at blive lavet i efteråret.
– Hovedvejen er blevet lavet, vejprofilen er justeret i svinget og der er spredt støvbinder. Vibeke undersøger, hvordan de store sten ved indkørslen til Bülowsvej og i svinget længere nede ad vejen skal se ud, og sørger for, at de bliver renset og malet. Arbejdet udføres i starten af sommerferien.  
– Badebroen kommer op i uge 22 og tages ned i sidste halvdel af september. Næste år sættes den op sidst i april/først i maj og tages ned i sidste halvdel september.
4.Opfølgning af på generalforsamlingen
SagsfremstillingPå generalforsamlingen blev der vendt flere ting, som vi løbende skal drøfte i bestyrelsen.  
– Sommerfest – arrangement for medlemmerne – markering af foreningens 50-års jubilæum.
– Skabet ved stranden (ruden smadret) – information på tysk/engelsk. Skabet ved hjørnet af #34.
-Prioriteret liste over kommende projekter.
– Langsigtet vedligeholdelsesoversigt.
Beslutning– Vi laver et sommerbrev, når badebroen er sat op.
– Vibeke og Christoffer arbejder videre med et jubilæumsarrangement, herunder dato og format – invitationen indarbejdes i sommerbrevet.
– Vibeke og Christoffer kontakter nabogrundejerforeningerne og hører, hvad deres løsninger vedrørende skabe har kostet.
– Vibeke taler med kommunens affaldsteam om tømning af affaldsstativ ved vejen til stranden.
– Niels Jacob skifter glasset i info-skabet ved #34.
– Fællesområdet ved bænkene på stranden trænger til en oprydning. Vibeke og Christoffer aftaler en arbejdsdag og prøver at få aktiveret frivillig hjælp hertil.
– Prioriteret liste over kommende projekter og Langsigtet vedligeholdelsesoversigt sættes på dagsordenen ved kommende bestyrelsesmøder.  
5.Eventuelt
Ulla kontakter kommunen for at høre, om der er ting vi skal være opmærksomme på i forbindelse med opsætning og tømning af vildmarksbade.  

Næste bestyrelsesmøde(r).
Lørdag 1. oktober kl. 14.00 hos Niels Jacob.  

Badebro op i uge 22

Vi har nu fået en aftale med vores entreprenør om, at badebroen bliver sat op senest i uge 22 – altså i den uge, der ligger hen over månedsskiftet maj-juni. Og så bliver den taget ned igen medio september.

Fra næste år vil badebroen blive sat op hvert år sidst i april og blive taget ned i sidste halvdel af september.

Den sene opsætning i år skyldes, at vi kom sent med i forhold til entreprenørens planlægning.

Tornerosebugten inviterer

Vores naboer i Grundejerforeningen Tornerosebugten er i finalen i Odsherred Kommunes naturkonkurrence ’Vild Makeover’. Det markerer de med et arrangement lørdag den 21. maj 2022 klokken 10-12. Og vi er inviteret, jf. nedenstående:

Kære naboer og genboer

Grundejerforeningen Tornerosebugten er med i finalen i Odsherred Kommunes naturkonkurrence ’Vild Makeover’. Det markerer vi med et arrangement lørdag den 21. maj 2022 klokken 10-12. Vi håber, at I vil komme og høre om det projekt, vi deltager med i konkurrencen, der handler om at fremme biodiversitet.

Arrangementet finder sted ved vraget af den gamle betonlægter ud for Mosrosevej (”cementskibet”). Vi byder de første 50 gæster velkommen med en god kop kaffe fra ”Kims Kaffe” og et stykke af Louise Bannon fra ”Tír Bakery’s” herlige bagværk.

Dommerkomiteen kommer forbi og bedømmer vores projekt mellem 9-10 og repræsentanter fra Tornerosebugtens bestyrelse og naturplejeudvalg vil fortælle om foreningens arbejde med at fremme vild natur og biodiversiteten på vores 8 hektar store fællesareal langs Kattegatkysten.

Tag familien i hånden og gå en tur i vores dejlige område langs Kattegat fra Æblerosevej i nord til Majrosevej i syd.

Venlig hilsen

Grundejerforeningen Tornerosebugten

Bestyrelsesmøde 30. marts 2022

Deltagere

Niels Jacob Hansen#17 Formand
Ulla Lundsmark#45 Kasserer
Vibeke Graulund#68 Næstformand
Preben Skovbjerg#1
  

Dagsorden

1.Godkendelse af dagsorden
SagsfremstillingPrioritering af dagsordenspunkter. Evt. tilføjelse af punkter.
Beslutning 
2.Siden sidst
SagsfremstillingNyt vedrørende foreningen
Økonomi
Dræn mm.
Veje
Badebro
Hjemmeside mm
Andet
OrienteringNiels Jacob har talt med den entreprenør, der har lavet udløbet fra drænet. Det er blevet beskadiget af stormen Malik, og vil nu blive repareret i løbet af foråret.
3.Forslag fra bestyrelsen til vedtagelse på generalforsamlingen
SagsfremstillingOpsætning og nedtagning af badebro.
Tilbud vedrørende opsætning. Hvis forslaget ikke bliver vedtaget, så skal der nedsættes et badebrosteam.  
Andre forslag
BeslutningBestyrelsen foreslår, at vi udliciterer opgaven med at opsætte og nedtage badebroen, da nogle har tilkendegivet, at de ikke fortsætter i badebrosteamet. En udlicitering vil indebære, at vi kan få broen op tidligere og ned senere, hvilket flere medlemmer har ønsket
4.Budget 2022
SagsfremstillingBestyrelsen skal komme med forslag til kontingent for det kommende år, da dette skal vedtages på generalforsamlingen. I overvejelserne skal vi medtænke Badebro
Vedligeholdelse af 50 år gamle dræn.
BeslutningUdkast til budget blev gennemgået og godkendt.
5.Bestyrelses beretning
SagsfremstillingNiels Jacob har lavet udkast til beretning med punkter i stikordsform. Alle skriver deres del af beretningen. Formanden aflægger beretningen på generalforsamlingen.
BeslutningFormanden aflægger beretningen på generalforsamlingen. Deadline for input fra bestyrelsens medlemmer er 6. april, hvorefter Niels Jacob skriver sammen.
6.Planlægning af generalforsamling den 24. april kl. 10:00
SagsfremstillingIndkaldelse til generalforsamling
Dagsorden ifølge vedtægter
Bestyrelsens beretning
Badebro
Drænpumper
Dræn
Veje
Hjemmeside
Arbejdet i bestyrelsen  
Punkter til beslutning
Badebro
Valg til bestyrelse
Valg af formand
Valg af 1 medlem til bestyrelsen
Valg af suppleanter
Valg af revisor
Valg af revisorsuppleanter
BeslutningVi udsender dagsorden med regnskab og budget pr. mail lørdag 2. april
7.Eventuelt
 Herunder drøftedes forskelligt.

El-arbejde afsluttes nu

Nexel, der står for nedlæggelsen af det nye el-kabel på Gnibenvej, oplyser, at det nye kabel kobles på transformeren ved Bülowsvej 1 tirsdag 29. marts.

Umiddelbart herefter vil asfalten ved indkørslen til Bülowsvej blive retableret.

Bestyrelsesmøde torsdag 17. marts 2022

Deltagere

Niels Jacob Hansen#17 Formand
Ulla Lundsmark#45 Kasserer
Vibeke Graulund#68 Næstformand
Preben Skovbjerg#1
  

Dagsorden

1.Godkendelse af dagsorden
SagsfremstillingPreben er referent
Prioritering af dagsordenspunkter.
Evt. tilføjelse af punkter.
BeslutningEfter mødet sender Preben referatet til øvrige medlemmer af bestyrelsen og lægger det på hjemmesiden.
2.Siden sidst
SagsfremstillingNyt vedrørende foreningen
Dræn
Veje
Badebro
Hjemmeside mm
Hjertestarter
Nye medlemmer?
Byggesager?
OrienteringEt medlem har henvendt sig vedrørende dræning af sin grund og tilslutning til hoveddrænet i vejen. Det er aftalt, at han sender foto af tilslutningen.  

Niels Jacob bestiller en tømrer til at reparere skaden på træværket ved udløbet af drænet. Ulla sender kontaktinfo på den tømrer, vi tidligere har brugt.  

Der er opstået et hul over dækslet til drænet i svinget ved #13 og 22.

Asfalten er skåret op ved indkørslen til Bülowsvej i forbindelse el-arbejde. Preben kontakter entreprenøren for at høre, hvornår det bliver repareret.  

Vi afsætter et beløb til serviceaftale på hjertestarteren i de kommende år.  

Vi mangler en stolpe til badebroen.    
3.Skriftlig henvendelse fra Jorry Lohse
SagsfremstillingVi har modtaget mail med nedenstående ordlyd fra Jorry Lohse.  
Hej
Jeg hedder Jorry og har sammen med min kone haft sommerhus på Bülowsvej 30 i ca. 19 år, og elsker stadig stedet, naturen og området med fred og ro.

Her på det sidste har jeg konstateret at der er nogle konflikter mellem nogle af medlemmerne i grundejerforeningen og at der er uoverensstemmelse mellem den ” nye” og “gamle” bestyrelse. Jeg har læst, og spurgt dem jeg har mødt, men kan oprigtigt ikke forstå hvad konflikterne består i.

I vores lille forening mener jeg at vi burde klare uoverensstemmelser i fred og fordragelighed. Verden behøver ikke mere ufred.

Jeg vil opfordre bestyrelsen til at tage initiativ til et forsoningsmøde mellem den nye og gamle bestyrelse hvor også vi andre kan deltage. Formålet er at samarbejde og klinkning af “gamle” skår således at vi alle kan føler os repræsenteret i en ny “samlings” bestyrelse

Lad os udvikle vores hyggelige fællesskab så vi fortsat kan snakke og bade mm. på kryds og tværs.

Ovenstående ville jeg gerne sende ud til alle medlemmer men kan på vores hjemmeside ikke finde en sådan mulighed. Er det muligt at skabe et dialog/kommentarforum, hvor vi alle kan ytre os konstruktiv og have en fælles positiv dialog?

Jeg vil også gerne bede om at få mit navn og mail på medlemslisten, nu er det kun konens.

Kan jeg ligeledes få tilsendt vores medlemsliste.

Med håb om en behagelig fremtid og en solrig badesæson fra broen.

Ps. jeg har i mange år været med til opsætning og nedtagning af badebroen og har nydt det dejlige fællesskab som “smeden”, Anders mf. har skabt.

Ha en god dag  
Jorry Lohse  

Svar til Jorry på mail eller pr. telefon? Udsendelse af Jorry skrivelse på foreningens hjemmeside? Badebrosteam.  
BeslutningVi svarer Jorry således:  
Til Jorry, Bülowsvej 30
Tak for din henvendelse og for dine spørgsmål, som vi i bestyrelsen giver et svar på her. Både din henvendelse til bestyrelsen og vores svar til dig bliver offentliggjort i referatet fra bestyrelsesmødet den 17. marts 2022 på foreningens hjemmeside.

Bestyrelsen har samme interesse som både du og de andre medlemmer i, at vi på kryds og tværs har det godt med hinanden og at der ikke er konflikter, som splitter foreningen og skaber ufred i vores område, som vi alle nyder at komme i.

Du har ret i, at der har været uenigheder i bestyrelsen vedrørende beslutninger. Dette har medlemmerne kunne følge med i gennem referater fra bestyrelsesmøderne og de mindretalsskrivelser, som også er tilgængelige på foreningens hjemmeside. Se fx referater fra bestyrelsesmøderne den 3/11 og 20/11 2020 med appendiks dateret den 22/12 2020 samt bestyrelsesmødet den 16/11 2021 med tilhørende notat. Se evt. også referat fra bestyrelsesmødet den 27/10 2019.

Du nævner en ’gammel’ og ’ny’ bestyrelse. To medlemmer i den nuværende bestyrelse har en lang tilknytning til området samt en længere tjeneste som bestyrelsesmedlemmer. Så der er ikke tale om en uenighed mellem ’nye’ og ’gamle’ i bestyrelsen.

Med hensyn til dialog m.m. så vil vi i bestyrelsen besvare alle henvendelser fra medlemmerne, men da vi opfatter os som en samlet bestyrelse, så vil alle henvendelser af samme karakter som din blive drøftet i bestyrelsen, inden vi giver et svar. Henvendelser af mere praktisk karakter vil vi selvfølgelig bare svare på uden denne formelle tilgang.

Du spørger, om vi ikke kan oprette et forum på hjemmesiden for spørgsmål, debat og kommentarer. Det mener vi ikke er en god ide. I stedet opfordrer vi til at medlemmer skriver til os, som du har gjort og så bruge muligheden for at møde op på generalforsamlingen, da det er her, man drøfter foreningens virke. Så med den begrundelse ser vi ingen grund til at oprette et forum på hjemmesiden, hvor man kan kommentere og drøfte alle mulige spørgsmål vedrørende foreningen.

Bestyrelsens fornemste opgave er, som vi ser det, at sørge for at dræn, veje samt fælles områder og anlæg bliver holdt, så området fortsat kan være en god ramme for vores sommerhusliv.

Vi har snart generalforsamling, hvor der bl.a. skal vælges ny formand og medlemmer til bestyrelsen, så der håber vi at se både dig og de andre medlemmer. Et stort personligt fremmøde giver netop mulighed for den positive dialog, som du efterspørger.  

Med venlig hilsen
Bestyrelsen Grundejerforeningen Sejer Strande
ved   Niels Jacob Hansen  
4.Planlægning af generalforsamling den 24. april
SagsfremstillingIndkaldelse til generalforsamling
Dagsorden ifølge vedtægter
Bestyrelsens beretning Badebro
Drænpumper
Dræn
Veje
Hjemmeside
Arbejdet i bestyrelsen  

Punkter til beslutning
Udskiftning af drænbrønd
Vedligeholdelsesplan, herunder vejfond  
Valg til bestyrelse
Valg af formand
Valg af 1 medlem til bestyrelsen
Valg af suppleanter
Valg af revisor
Valg af revisorsuppleanter
BeslutningIndkaldelse til generalforsamling udsendes i sidst uge i marts.
5.Regnskab/budget i forhold til fastsættelse af kontingent
SagsfremstillingRegnskab  
Budget set i forhold til aktuelle vedligeholdelsesarbejder og den langsigtede vedligeholdelsesplan
BeslutningBudget og vedligeholdelsesplan færdiggøres og behandles på næste bestyrelsesmøde.
6.Eventuelt
Herunder drøftedes en festligholdelse af foreningens 50-års jubilæum, der blev udsat på grund af Covid-19.  
Næste bestyrelsesmøde holdes onsdag 30. marts kl. 19.30 på Teams.
Niels Jacob laver udkast til bestyrelsens beretning og øvrige medlemmer bidrager med tekst til deres ansvarsområder.

Bestyrelsesmøde 21. februar 2022

Sejer Strandes Grundejerforening
Dagsorden bestyrelsesmøde tirsdag den 21. februar 2022 kl. 19:30-21:00
Virtuelt møde

Deltagere

Niels Jacob Hansen#17 Formand
Ulla Lundsmark#45 Kasserer
Vibeke Graulund#68 Næstformand
Preben Skovbjerg#1
  

Dagsorden

1.Godkendelse af dagsorden
SagsfremstillingJævnfør beslutning på sidste bestyrelsesmøde er Preben referent. Prioritering af dagsordenspunkter. Evt. tilføjelse af punkter.
BeslutningDagsordenen blev godkendt.
2.Siden sidst
SagsfremstillingNyt vedrørende foreningen
Dræn
Veje
Badebro
Hjemmeside mm
Hjertestarter
Nye medlemmer?
Byggesager?
OrienteringVi har fået et tilbud på opsætning og nedtagning af badebroen. Og vi skal have tilbud på reparation af brønden i svinget ved #39.
3.Langsigtet vedligeholdelsesplan
SagsfremstillingPræsentation af forslag til langsigtet vedligeholdelsesplan.    
DrøftelseUdkast til vedligeholdelsesplan blev fremlagt og justeret.
4.Regnskab/budget
SagsfremstillingKassereren præsenterer det godkendte regnskab. Budget for det kommende år. Størrelse af kontingent.   Indstilling vedrørende kontingent skal ses i lyset af vedligeholdelsesplanen
BeslutningUdkast til flerårigt budget blev gennemgået.
5.Supplering af bestyrelse
SagsfremstillingPunktet fra sidste møde. Da to medlemmer er udtrådt af bestyrelsen, mangler der et bestyrelsesmedlem for at bestyrelsen er fuldtallig.  
BeslutningDet er endnu ikke lykkedes at finde en suppleant, der kan træde ind i bestyrelsen her og nu. Vi arbejder videre med sagen.
6.Generalforsamling
SagsfremstillingIndkaldelse til generalforsamling Dagsorden ifølge vedtægter. Bestyrelsens beretning.
BeslutningIndkaldelsen klargøres på næste bestyrelsesmøde, så den kan udsendes i god tid før 24. april.
7.Eventuelt
Næste bestyrelsesmøde er 17. marts.

Bestyrelsesmøde 11. januar 2022

Deltagere

Niels Jacob Hansen#17 Formand
Ulla Lundsmark#45 Kasserer
Vibeke Graulund#68 Næstformand
Preben Skovbjerg#1
  

Dagsorden

1.Valg af referent
SagsfremstillingForslag om, at vi vælger en sekretær, som er fast referent til alle bestyrelsesmøder.
BeslutningPreben blev valgt.
2.Referat fra bestyrelsesmøder
SagsfremstillingDer føres et beslutningsreferat med mulighed for at protokolføre væsentlige argumenter for eller imod beslutningen.   Ved orienteringspunkter protokolføres punkter, som har interesse for medlemmerne.
BeslutningForslaget blev vedtaget. Referatet føres under mødet og godkendes ved mødets slutning.
3.Supplering af bestyrelse
SagsfremstillingDa Anders og Anna er udtrådt af bestyrelsen, mangler der et bestyrelsesmedlem for at bestyrelsen er fuldtallig. Bestyrelsen skal beslutte om der skal suppleres med et bestyrelsesmedlem nu eller om der frem til den ordinære generalforsamling kun er 4 medlemmer af bestyrelsen.
BeslutningVi forsøger at finde et femte medlem til bestyrelsen – gerne ét, der har lyst til at fortsætte efter generalforsamlingen.
4.Badebro
SagsfremstillingVibeke og Ulla orienterer. Kontakt til badebrosteam og undersøgelse af alternative muligheder for op- og nedtagning af badebroen.
BeslutningBadebroen er i mange år sat op og taget ned af frivillige fra foreningen, og det har fungeret godt. Nu har nogle trukket sig, og vi skal have undersøgt om andre har lyst til at tage en tørn. Og så undersøger vi mulighederne for at få lært nye frivillige op (Niels Jacob og Ulla). Samtidig undersøger vi, om vi kan få arbejdet udført af en ekstern leverandør, og hvad det koster (Ulla).
5.Udskiftning af eltavle
SagsfremstillingNiels Jacob orienterer. Tavlen blev udskiftet fredag den 17. december. Arbejdet afsluttet den 10. januar.
OrienteringArbejdet med udskiftningen af eltavlen er gjort færdigt 10. januar, inkl. programmering af alarmen.
6.Dræn
SagsfremstillingNiels Jacob orienterer om spuling af dræn og drænsystemets tilstand. Drænbrønden er den 11/1 beset sammen med Karsten Overgaard.   Det vil koste ca. 74 000 kr. inkl. moms at skifte brønden. Bunden af brønden er ætset væk på grund af svovlbrinte. Årsagen til, at der er svovlbrinte kan skyldes tilløb af kloakvand, eller det kan stamme fra leret i undergrunden. Brønden bør udskiftes med en plastbrønd, der skal sættes krave på tilløb og afløb til brønden. Brønden skal eventuelt flyttes fra vejen ind på fællesarealet ved vejen. Derudover bør der etableres udluftning fra brønden, så svovlbrinten ledes væk og ikke går i forbindelse med vandet og danner svovlsyre eller svovlsyrling, som begge nedbryder betonen.   Vi får et skriftligt overslag fra Overgaard.   De øvrige brønde er i en langt bedre stand.
BeslutningSpuling af dræn er blevet væsentligt dyrere end beregnet, fordi det var nødvendigt med en rodskæring på stykket fra svinget ved nr. 22 til bivejen ved nr. 15. Udskiftning af brønde skal godkendes af generalforsamlingen som del af budgettet.
7.Hjemmeside
SagsfremstillingPreben orienterer
OrienteringEfter den bratte lukning af den tidligere hjemmeside har vi efter bedste evne lagt de gamle dokumenter op på den nye hjemmeside så historikken er på plads. Eneste udestående er at få lagt en del skannede kort op. Det sker i den nærmeste fremtid.
8.Veje
SagsfremstillingVibeke orienterer.
OrienteringAsfaltreparationerne er lidt ujævne, men det er lap på lap. Lige før jul har Vibeke fyldt nogle huller i stykket lige efter asfaltstykket.
9.Regnskab – status
SagsfremstillingUlla orienterer kort om status vedrørende foreningens regnskab for 2021.
OrienteringUlla har fremsendt et foreløbigt regnskab, der viser et resultat med et lille plus. Hun foreslår, at vi i år deler regnskab og budget i to, så vi kan få godkendt regnskabet af revisor i god tid. Budgetdelen skal så laves som et flerårigt budget, så man kan se de beløb, der ligger som faste udgifter og de poster, vi har i vedligeholdelsesplanen.
10.Langsigtet vedligeholdelsesplan og budget
SagsfremstillingDer venter en del vedligeholdelse af dræn og veje de kommende år. Derudover skal vi tage stilling til, hvordan vi sikrer en løbende vedligeholdelse af drænpumperne.   Ulla kommer med et oplæg til flerårigt budget.
OrienteringBestyrelsen har lavet udkast til en vedligeholdelsesplan, der rækker 10 år frem i tiden. Planen viser, hvad bestyrelsen skal gribe fat i de kommende år. Niels Jacob og Ulla arbejder videre med konkretisering af planen.
11.Næste møde og generalforsamling
SagsfremstillingFastsættelse af tidspunkt for næste bestyrelsesmøde. Tid og sted for generalforsamling – forslag: vi fastholder søndag den 24. april.
BeslutningVi holder generalforsamling 24. april. Næste bestyrelsesmøder: 21. februar kl. 19.30-21.00 på teams. Og 17. marts kl. 19.30-21.00 på teams.
12.Eventuelt

Julehilsen fra bestyrelsen

Kære alle medlemmer af Grundejerforeningen Sejer Strande 

Julen står for døren, 2021 går på hæld, og traditionen tro vil vi i bestyrelsen gerne sende en hilsen – og en status – til medlemmerne af grundejerforeningen. Der har nemlig været god gang i vedligeholdelse mv. på Bülowsvej.   

Arbejdet i bestyrelsen  

Kerneopgaverne i bestyrelsen er drift og at foreningens fællesarealer og installationer vedligeholdes. Arbejdet i bestyrelsen har ikke været gnidningsfrit i indeværende periode, idet der løbende har været uenighed om kompetencefordelingen mellem bestyrelsen som helhed og formanden. Det har ført til, at beslutninger i flere tilfælde ikke er taget i enighed, men efter afstemninger. Det gælder fx beslutningen om ikke at følge generalforsamlingens beslutning om at købe en hjertestarter i efteråret 2020, og senest bestyrelsen beslutning vedrørende hjemtagelsen af foreningens hjemmeside.   

Da Anna Hallgren tabte en afstemning om, hvordan vi skal drive foreningens hjemmeside, valgte hun at trække sig fra bestyrelsen, og samtidig meddelte Anders Singh Vesterdal, at han også ville trække sig. Efterfølgende har Anna og Anders 29. november sendt et notat til bestyrelsen, hvori de gentager deres beslutning om at udtræde af bestyrelsen under de givne omstændigheder. Det har resten af bestyrelsen taget til efterretning og har 5. december konstitueret sig med Niels Jacob Hansen som formand og Vibeke Gravlund som næstformand. Samtidig er suppleanten trådt ind som bestyrelsesmedlem. Dette blev medlemmerne orienteret om 7. december. 

Anna har hævdet, at der skulle en officiel udmelding fra hende til, før hun de facto er udtrådt af bestyrelsen. Det har vi forelagt en advokat, og hans svar lyder: 

” Det er ikke et krav, hverken efter foreningens vedtægter eller foreningsretten i almindelighed, at en beslutning om udtræden af en bestyrelse kommunikeres til foreningens medlemmer for at have retsvirkning. Der gælder endvidere ikke en fortrydelsesret. I forhold til grundejerforeningen har jeg særligt lagt vægt på, at det fremgår af vedtægtens § 12, hvordan den situation, hvor et bestyrelsesmedlem udtræder eller formanden fratræder, skal håndteres af den resterende del af bestyrelsen med optagelse af suppleant og eventuel selvsupplering. 

Det er derfor min vurdering, at bestyrelsen på mødet den 5. december 2021 lovligt kunne konstituere sig på ny, idet Anna og Anders med rette blev anset for udtrådt.”   

Uenigheden i bestyrelsen har imidlertid ikke sat arbejdet i stå.  

Hjemmesiden  

Webmasteren gennem mange år meddelte i oktober, at han ikke ville fortsætte. Bestyrelsen besluttede derfor at hjemtage opgaven som webmaster. Der opstod imidlertid nogle komplikationer i forbindelse med hjemtagelsen af opgaven, hvorfor hjemmesiden har været utilgængelig i en periode. Men i uge 48 kom den i luften igen.  

Fremover vil hjemmesiden, sejerstrande.dk, være den primære kanal, når der er nyt fra foreningen. Vi vil dog sende jer et advis med et link til seneste opslag på siden. Al kommunikation med bestyrelsen bedes, så vidt muligt, ske skriftligt til e-mailadressen bestyrelsen@sejerstrande.dk. 

Nye medlemmer  

Vi byder velkommen til fire nye medlemmer af grundejerforeningen, nemlig #6, #8, #10 og #12. Dette betyder, at alle parceller i udstykningen nu er fuldgyldige medlemmer af foreningen. 

Nye drænpumper  

Drænpumperne, som efterhånden havde 50 år på bagen blev skiftet i begyndelsen af september. Resterne af de 50 år gamle pumper blev løftet op af pumpebrønden og to nye installeret. Det var mere end tydeligt, at pumperne trængte til en udskiftning. De nye har samme kapacitet som de gamle, men bruger væsentligt mindre strøm. Ved samme lejlighed fik vi installeret en alarm, så et par medlemmer af bestyrelsen modtager en sms, hvis pumperne holder op med at virke. Firmaet S.P. Brøndboring stod for levering og installation af pumperne, mens Kaj Larsen El stod for el-arbejdet.  

Vedligeholdelse af vejene  

Vores veje trænger løbende til vedligeholdelse, for at vi fortsat kan holde den høje standard, som grusvejene i vores forening har. Vedligeholdelsen er udført af vognmand Jesper Jensen a/s. Arbejdet blev udført noget senere end vanligt, nemlig i november, hvor der blev kørt ny grus på grusvejen og profilen blev rettet op. Et par uger senere blev de værste huller i asfaltstykket lappet, og kanten i venstre side på det nederste stykke rettet op.  

Spuling af dræn  

Sidst i november var det tid til vedligeholdelse af drænrørene. Den 24. november gik Alex Slamsugning i gang med at spule rørene. Det gik fint, indtil vi nåede til den del af rørene, der går fra svinget ved #13 og #22 ned til stikvejen ved #15. Her var røret fyld af rødder, og han måtte i gang med en rodskæring fulgt af en rensning af pumpebrønden, så rodstykkerne ikke kom i pumperne. Senere kunne vi konstatere, at brønden på hjørnet ved #39 er kraftigt eroderet, så det er nødvendigt at skifte den. Efterfølgende er det blevet konstateret, at der er en stor koncentration af svovlbrinte i vores drænsystem. Dette betyder, at cementen i brøndene forvitrer. Vi har besluttet at gennemgå drænsystemet i det nye år. 

Behov for vedligeholdelse stiger  

Samlet set, må vi konstatere, at behovet for vedligeholdelse er stigende. Det er nemlig ikke alene drænbrønden, der skal skiftes. El-skabet, der forsyner pumperne (og snart hjertestarteren), eroderer og skal skiftes inden for en måned eller to, og asfalten er slidt. Bestyrelsen vil derfor igangsætte udarbejdelsen af en flerårig vedligeholdelsesplan, som vi vil præsentere et udkast til på den ordinære generalforsamling i foråret. 

Badebro  

Badebroen blev taget ned 18. september. Stor tak til medlemmerne af badebrosteamet. Bestyrelsen vil nu kontakte medlemmerne af badebrosteamet med henblik på at præsentere udkast til løsning af den fremadrettede opgave med op- og nedtagning af badebroen på forårets generalforsamling.  

Hjertestarter  

Hvis alt går vel, kommer hjertestarteren fra TrygFonden op inden jul. Stativet er sat op umiddelbart ved siden af pumpebrønden, så varmeskabet kan få strøm.   

Vi ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår.  

Med venlig hilsen  

Bestyrelsen

Bestyrelsen konstituerer sig efter afgang

Formand Anna Hallgren (#72) og bestyrelsesmedlem Anders Vesterdahl (#52) har besluttet at træde ud af Sejer Strandes bestyrelse, hvorfor næstformand Niels Jacob Hansen er indtrådt som formand, jvf. vedtægternes § 12.

Bestyrelsen har herefter konstitueret sig med Vibeke Gravlund som ny næstformand.

Suppleant Preben Skovbjerg indtræder i bestyrelsen som bestyrelsesmedlem frem til næste generalforsamling, jvf. vedtægternes § 12.  Den nye bestyrelse vil snarest supplere sig med et ekstra bestyrelsesmedlem gældende til næste generalforsamling, jvf. vedtægternes § 12.