Referat af bestyrelsesmøde 19. januar

Deltagere

Christoffer Goth#5b Næstformand
Niels Jacob Hansen#17 Formand
Preben Skovbjerg#1 Sekretær
Ulla Lundsmark#45 Kasserer
Vibeke Graulund#68

Dagsorden

1.Godkendelse af dagsorden
SagsfremstillingPrioritering af dagsordenspunkter. Evt. tilføjelse af punkter.
  
2.Siden sidst
SagsfremstillingNyt vedrørende foreningen Økonomi – se under regnskab og budget
-Dræn mm.
-VejeBadebro
-Hjemmeside mm.
-Der er udsendt nytårsbrev til medlemmerne
-Andet
– henvendelser fra medlemmerne.
-Malik Milfeldt nr. 25 vedrørende affaldsbeholdere
– Martin Willemoes vedrørende adgangsvej til nr. 8-18
-Henning Sundby Pedersen vedrørende mulighed for at få tilsendt foreningsmail til flere adresser.
OrienteringVi laver et eftersyn af drænene i løbet af foråret. Vores veje er i god stand.  
3.Hjertestarter
BeslutningPreben kontakter TRYG-fonden og overtager faderskabet af hjertestarteren.  
4.Regnskab 2022
SagsfremstillingKassereren fremlægger årets resultat.
BeslutningUlla fortalte, at vi rammer budgettet, bortset fra, at vi ikke har nået at få udbedret drænbrønden ved #39. Dette beløb forventes ført over i budgettet for 2023.
5.Budget 2023
SagsfremstillingKassereren fremlægger budget for 2023.
BeslutningBudgettet tager udgangspunkt i en vedligeholdelsesplan, der fremlægges på generalforsamlingen. Bestyrelsen vil fremsætte forslag om, at der etableres en dræn- og vejfond.
6.Generalforsamling 2023
SagsfremstillingPlanlægning af generalforsamling 2023
– Dato og sted
-Dagsorden
-Eventuelle forslag fra bestyrelsen
BeslutningVibeke booker forsamlingshuset til søndag 23. april kl. 10:00 Dagsorden ifølge vedtægterne udsendes 23. marts.
7.Langsigtet plan for årlige eller periodevise arbejder
SagsfremstillingSe bilag – Vedligeholdelsesplan  
Veje Årlig vedligeholdelse – hensættelse til større vedligeholdelsesudgifter.  
Dræn Vi bør sammen med Alex Slamsugning gennemgå drænene for at sikre, at der er gennemløb i alle dræn.
Pumper – service?
Badebro Badebroen bliver jævnfør generalforsamlingsbeslutning sat op af Modulbro ultimo april – primo maj.  
Fælles areal
BeslutningEt udkast til vedligeholdelsesplan blev gennemgået.
8.Opfølgning på punkter fra tidligere bestyrelsesmøder
Sagsfremstilling– Skabe ved stranden.  
– Tømning af vildmarksbade? Bestyrelsen har spurgt Odsherred Kommune om reglerne for tømning at vildmarksbade og lignende. Kommunen har svaret: Vand fra badekar, spabade eller andre bassiner er spildevand og må ikke udledes uden tilladelse. Tag- og overfladevand må udledes på jorden/i faskiner i det omfang der forekommer, men skal holdes på egen grund, medmindre der er tale om naturlig afstrømning fra ubefæstede arealer. Vandet må ikke tilføres spildevandsanlægget. Se evt. mere på Link.  
BeslutningSkabe ved stranden: Vibeke har fået kontaktoplysninger på det firma, der har lavet skabene på GF Søgården, og kontakter dem.
9.Affaldsbeholdere
SagsfremstillingOdsherred Kommune har besluttet, at der er nye affaldsordninger for sommerhuse, som træder i kraft i sidste halvdel af 2023. Se den lille grønne 2023.   Alle får 3 nye beholdere, som skal placeres på grunden, hvilket har givet anledning til opslag på Facebook. Vi nævnte i julebrevet, at bestyrelsen vil henvende sig til kommunen for at undersøge alternative løsninger. Preben har i oktober 2021 deltaget i et orienteringsmøde vedrørende affaldsordning, hvor det blev stillet i udsigt, at man ville indgå i en dialog om udmøntningen af affaldsordningen.  
BeslutningNiels Jacob og Preben skriver til kommunen for at høre om mulighederne for evt.at etablere fællesløsninger.
10.Henvendelser fra andre grundejerforeninger vedrørende Molslinjens påtænkte udvidelse/ændring af vejen fra færgelejet forbi Olgas
SagsfremstillingGrundejerforeningen har fået en henvendelse fra Carsten Parby, Søstensvej 3, 4583 Sj. Odde   Se mail til bestyrelsen fra Carsten Parby. 29/10/2022  
BeslutningNiels Jacob kontakter Carsten Parby og Digelaget for at høre hvor langt de er.
11.Henvendelse fra andre grundejerforeninger vedrørende Molslinjens planer om at indsætte endnu en færge på ruten.
SagsfremstillingForeningen har via Iver (#64) modtaget mail fra Søgården GF angående Molslinjens påtænkte planer om at indsætte en ekstra færge på ruten Odden Aarhus.   Der er sendt følgende svar til GF Søgården ved Lene Poulsen:  
Kære Lene
Iver har været så venlig at videresende din mail vedrørende Molslinjens påtænkte udvidelse af antallet af afgange.

I Grundejerforeningen Sejer Strande har vi de samme bekymringer, og har det på som et punkt ved vores kommende bestyrelsesmøde.

Min helt klare forventning er, at vi meget gerne står som medunderskrivere af en henvendelse til relevante myndigheder.   Se svar på mail fra Iver 27/11/2022 Og svar fra Lene Poulsen 31/12/2022  
BeslutningNiels Jacob kontakter Digelaget og GF Søgården
12.Eventuelt
Herunder drøftedes forskelligt. Næste møde onsdag 8. marts kl. 19-20:30 på TEAMS

Nytårshilsen

Til medlemmerne i GF Sejer Strande

Bestyrelsen vil hermed benytte årsskiftet til at ønske alle medlemmer et godt nytår samt informere lidt om årets gang i vores forening.

På generalforsamlingen den 24. april blev det besluttet at få Modulbro til at stå for opsætning og nedtagning af vores badebro. Badebroen kom op den 31. maj og blev taget ned den 28. september. I den kommende badesæson vil broen blive sat op ultimo april eller primo maj og taget ned igen ultimo september.

Reparationen af drænudløbet ved stranden er udført medio september. Arbejdet med reparation/udskiftning af drænbrønden ved hjørnet Bülowsvej 39 er endnu ikke udført, da entreprenøren har haft et travlt efterår og samtidig vurderer, at der ikke er nogen umiddelbar fare for, at brønden falder sammen. Men arbejdet skal udføres inden for en overskuelig tidsramme.

I løbet af foråret vil vi gennemgå vores drænsystem, da vi har en fornemmelse af, at der er dele af det som formodentlig trænger til en rodskæring.

Vores nye pumper fungerer fint, og det er vores vurdering, at vi sparer en del strøm i forhold til de gamle pumper. Det er svært at give et præcist tal, da vi kun har et enkelt år at vurdere ud fra. Besparelsen er i kilowatt-timer og ikke i kroner, da vi jo også mærker de stigende energipriser.

Vejene er blevet vedligeholdt og asfaltstykket ved udkørslen til Gnibenvej er blevet repareret, så vores veje fremstår i pæn stand.

Molslinjen påtænker en udvidelse i antallet af afgange og anløb fra færgehavnen. Dette giver anledning til bekymring i forhold til især ekstra erosion af stranden. Bestyrelsen er i kontakt med digelaget og andre grundejerforeninger i området om en eventuel fælles henvendelse til relevante myndigheder.

Odsherred kommune har for nylig på sin hjemmeside orienteret om en ny affaldsordning, der sættes i værk pr. 1. november 2023. Ordningen indebærer, at beboere i sommerhuse skal sortere affald i otte typer, og det skal ske ved, at hver husstand ud over den eksisterende 240 liter beholder får yderligere tre af samme størrelse. Se mere på på kommunens hjemmeside – Nye affaldsordninger 2023 – Odsherred Kommune.

Det kan virke overvældende med så mange affaldsbeholdere placeret på rad og række langs vore veje. Og man tænker, at man måske kunne etablere nogle fællesløsninger til fx glas og papir a la de kuber, der i dag findes blandt andet på parkeringspladsen ved Olgas. Bestyrelsen vil i det nye år drøfte dette med kommunens affaldsteam.

Godt nytår til alle

Bestyrelsen GF Sejer Strande

Odden Saunafestival

Arrangørerne af Odden Saunafestival har bedt os gøre opmærksom på deres arrangement

LØRDAG DEN 26. NOVEMBER 2022 KL. 15.00-22.00
Østre Havnevej 36A, 4583 Sjællands Odde, Danmark

Saunafestival Odden er del af en række non-profit aktiviteter og initiativer som skal styrke brugen af havet, naturen, kroppen og fællesskabet med udgangspunkt i Sjællands Odde.

Festivialen er non-profit og et eventuelt overskud går til næste saunafestival, andre kulturelle og sociale aktiviteter på Sj Odde.

Se mere på
Odden Saunafestival | Billetter | Sjællands Odde | Helse & Velvære | Billetto — Denmark
hvor man også kan købe billetter til arrangementet.

Referat af bestyrelsesmøde 1. oktober 2022

Deltagere

Christoffer Goth#5b Næstformand
Niels Jacob Hansen#17 Formand
Preben Skovbjerg#1 Sekretær
Ulla Lundsmark#45 Kasserer
Vibeke Graulund#68

Dagsorden

1.Godkendelse af dagsorden
SagsfremstillingPrioritering af dagsordenspunkter. Evt. tilføjelse af punkter.
ReferatUlla og Vibeke deltog over Teams.
2.Siden sidst
SagsfremstillingNyt vedrørende foreningen
Økonomi
Dræn mm.
Veje
Badebro
Hjemmeside mm
Andet
OrienteringNiels Jacob orienterede om en række henvendelser fra en grundejerforening ved Klint, der vil have opbakning til en protest mod Andels planer om at opføre vindmøller tæt på kysten. Der er enighed om, at det ikke er en opgave for bestyrelsen at gå ind i den slags.  

Niels Jacob fortalte, at han har fået overdraget foreningens arkiv.  

Ulla fortalte, at alle medlemmer har betalt deres kontingent.  

Niels Jacob fortalte, at drænudløbet nu er lavet, og vi afventer et overslag over prisen for reparation af brønden ved nr. 39.  

Vejen er i god stand.  

Badebroen er taget ned og kommer op igen i slutningen af april/begyndelsen af maj.    
3.Opfølgning på punkter fra sidste bestyrelsesmøde
SagsfremstillingBrev til medlemmerne – vi kan skrive et kort brev vedrørende status på sæsonen. Badebro – reparation af udløb – reparation af drænbrønd.  

Jubilæumsarrangement?  

Skabe ved stranden.  

Affaldsstativ ved adgangen til stranden?  

Tømning af vildmarksbade?
BeslutningVi skriver et kort brev til medlemmerne med en status her sidst på sæsonen. Niels Jacob skriver første udkast.  

Tiden for et jubilæumsarrangement er forpasset. Men vi skal have afprøvet, om der er opbakning til et fællesarrangement i sommeren 2023. Christoffer og Vibeke har initiativet.  

Vibeke undersøger, hvor naboforeningerne har købt deres info-skabe.  

Vibeke har fjernet det ekstra affaldsstativ ved bommen ved vejen til stranden.  

Miljøstyrelsen anbefaler på sin hjemmeside, at man ikke bruger klor i vandet, når man har vildmarksbade og udendørs bade. Vi retter henvendelse til kommunen for at høre, om kommunen har retningslinjer på dette område. Niels Jacob klarer dette.
4.Besigtigelse af området
SagsfremstillingVi går en tur i området og ser på, hvad der aktuelt bør repareres og tages stilling til.
BeslutningUdsat
5.Langsigtet plan for årlige eller periodevise arbejder
SagsfremstillingVeje Dræn Badebro Fælles areal
OrienteringTaget op igen på næste bestyrelsesmøde.
6.Eventuelt
Herunder drøftedes forskelligt.
7.Nyt punkt
SagsfremstillingNæste møde:
Orientering19. januar kl. 19.00 på Teams

Badebroen er klar til brug

Badebroen blev sat op i går, tirsdag 31. maj, så nu er det med at få badetøjet fundet frem. Bemærk, at broen er længere end de foregående år. Den bliver stående til en gang i sidste halvdel af september. Næste år sættes den op sidst i april/først i maj og tages ned igen i sidste halvdel september.

Bestyrelsesmøde 27. maj 2022

Deltagere

Niels Jacob Hansen#17 Formand
Ulla Lundsmark#45 Kasserer
Vibeke Graulund#68
Preben Skovbjerg#1
Christoffer Goth#5b

Dagsorden / Referat

1.Godkendelse af dagsorden
SagsfremstillingPrioritering af dagsordenspunkter. Evt. tilføjelse af punkter.
Beslutning 
2.Konstituering af bestyrelse
Sagsfremstilling– Valg af næstformand
– Valg af sekretær
– Fordeling af arbejdsområder
– Veje
– Dræn og pumper
– Badebro
– Hjertestarter
– Hjemmeside
– Fælles områder
– Kontakt til andre grundejerforeninger
Beslutning– Christoffer blev valgt til næstformand.
– Preben blev valgt til sekretær.
– Veje, Vibeke og Preben
– Dræn og pumper, Niels Jacob og Preben
– Badebro, Christoffer og Niels Jacob
– Hjertestarter, Preben og Anna
– Hjemmeside, Preben og Ulla
– Fællesområder, Christoffer og Vibeke
– Kontakt til andre grundejerforeninger står formanden for  
3.Siden sidst
SagsfremstillingNyt vedrørende foreningen
– Økonomi
– Dræn mm.
– Veje
– Badebro
– Hjemmeside mm
– Andet
Orientering– Udløbet er lovet lavet her i foråret, mens brønden ved nr. 39 forventes at blive lavet i efteråret.
– Hovedvejen er blevet lavet, vejprofilen er justeret i svinget og der er spredt støvbinder. Vibeke undersøger, hvordan de store sten ved indkørslen til Bülowsvej og i svinget længere nede ad vejen skal se ud, og sørger for, at de bliver renset og malet. Arbejdet udføres i starten af sommerferien.  
– Badebroen kommer op i uge 22 og tages ned i sidste halvdel af september. Næste år sættes den op sidst i april/først i maj og tages ned i sidste halvdel september.
4.Opfølgning af på generalforsamlingen
SagsfremstillingPå generalforsamlingen blev der vendt flere ting, som vi løbende skal drøfte i bestyrelsen.  
– Sommerfest – arrangement for medlemmerne – markering af foreningens 50-års jubilæum.
– Skabet ved stranden (ruden smadret) – information på tysk/engelsk. Skabet ved hjørnet af #34.
-Prioriteret liste over kommende projekter.
– Langsigtet vedligeholdelsesoversigt.
Beslutning– Vi laver et sommerbrev, når badebroen er sat op.
– Vibeke og Christoffer arbejder videre med et jubilæumsarrangement, herunder dato og format – invitationen indarbejdes i sommerbrevet.
– Vibeke og Christoffer kontakter nabogrundejerforeningerne og hører, hvad deres løsninger vedrørende skabe har kostet.
– Vibeke taler med kommunens affaldsteam om tømning af affaldsstativ ved vejen til stranden.
– Niels Jacob skifter glasset i info-skabet ved #34.
– Fællesområdet ved bænkene på stranden trænger til en oprydning. Vibeke og Christoffer aftaler en arbejdsdag og prøver at få aktiveret frivillig hjælp hertil.
– Prioriteret liste over kommende projekter og Langsigtet vedligeholdelsesoversigt sættes på dagsordenen ved kommende bestyrelsesmøder.  
5.Eventuelt
Ulla kontakter kommunen for at høre, om der er ting vi skal være opmærksomme på i forbindelse med opsætning og tømning af vildmarksbade.  

Næste bestyrelsesmøde(r).
Lørdag 1. oktober kl. 14.00 hos Niels Jacob.  

Referat af bestyrelsesmøde 27. maj 2022

Deltagere

Niels Jacob Hansen#17 Formand
Ulla Lundsmark#45 Kasserer
Vibeke Graulund#68
Preben Skovbjerg#1
Christoffer Goth#5b

Dagsorden / Referat

1.Godkendelse af dagsorden
SagsfremstillingPrioritering af dagsordenspunkter. Evt. tilføjelse af punkter.
Beslutning 
2.Konstituering af bestyrelse
Sagsfremstilling– Valg af næstformand
– Valg af sekretær
– Fordeling af arbejdsområder
– Veje
– Dræn og pumper
– Badebro
– Hjertestarter
– Hjemmeside
– Fælles områder
– Kontakt til andre grundejerforeninger
Beslutning– Christoffer blev valgt til næstformand.
– Preben blev valgt til sekretær.
– Veje, Vibeke og Preben
– Dræn og pumper, Niels Jacob og Preben
– Badebro, Christoffer og Niels Jacob
– Hjertestarter, Preben og Anna
– Hjemmeside, Preben og Ulla
– Fællesområder, Christoffer og Vibeke
– Kontakt til andre grundejerforeninger står formanden for  
3.Siden sidst
SagsfremstillingNyt vedrørende foreningen
– Økonomi
– Dræn mm.
– Veje
– Badebro
– Hjemmeside mm
– Andet
Orientering– Udløbet er lovet lavet her i foråret, mens brønden ved nr. 39 forventes at blive lavet i efteråret.
– Hovedvejen er blevet lavet, vejprofilen er justeret i svinget og der er spredt støvbinder. Vibeke undersøger, hvordan de store sten ved indkørslen til Bülowsvej og i svinget længere nede ad vejen skal se ud, og sørger for, at de bliver renset og malet. Arbejdet udføres i starten af sommerferien.  
– Badebroen kommer op i uge 22 og tages ned i sidste halvdel af september. Næste år sættes den op sidst i april/først i maj og tages ned i sidste halvdel september.
4.Opfølgning af på generalforsamlingen
SagsfremstillingPå generalforsamlingen blev der vendt flere ting, som vi løbende skal drøfte i bestyrelsen.  
– Sommerfest – arrangement for medlemmerne – markering af foreningens 50-års jubilæum.
– Skabet ved stranden (ruden smadret) – information på tysk/engelsk. Skabet ved hjørnet af #34.
-Prioriteret liste over kommende projekter.
– Langsigtet vedligeholdelsesoversigt.
Beslutning– Vi laver et sommerbrev, når badebroen er sat op.
– Vibeke og Christoffer arbejder videre med et jubilæumsarrangement, herunder dato og format – invitationen indarbejdes i sommerbrevet.
– Vibeke og Christoffer kontakter nabogrundejerforeningerne og hører, hvad deres løsninger vedrørende skabe har kostet.
– Vibeke taler med kommunens affaldsteam om tømning af affaldsstativ ved vejen til stranden.
– Niels Jacob skifter glasset i info-skabet ved #34.
– Fællesområdet ved bænkene på stranden trænger til en oprydning. Vibeke og Christoffer aftaler en arbejdsdag og prøver at få aktiveret frivillig hjælp hertil.
– Prioriteret liste over kommende projekter og Langsigtet vedligeholdelsesoversigt sættes på dagsordenen ved kommende bestyrelsesmøder.  
5.Eventuelt
Ulla kontakter kommunen for at høre, om der er ting vi skal være opmærksomme på i forbindelse med opsætning og tømning af vildmarksbade.  

Næste bestyrelsesmøde(r).
Lørdag 1. oktober kl. 14.00 hos Niels Jacob.