Bestyrelsesmøde 30. marts 2022

Deltagere

Niels Jacob Hansen#17 Formand
Ulla Lundsmark#45 Kasserer
Vibeke Graulund#68 Næstformand
Preben Skovbjerg#1
  

Dagsorden

1.Godkendelse af dagsorden
SagsfremstillingPrioritering af dagsordenspunkter. Evt. tilføjelse af punkter.
Beslutning 
2.Siden sidst
SagsfremstillingNyt vedrørende foreningen
Økonomi
Dræn mm.
Veje
Badebro
Hjemmeside mm
Andet
OrienteringNiels Jacob har talt med den entreprenør, der har lavet udløbet fra drænet. Det er blevet beskadiget af stormen Malik, og vil nu blive repareret i løbet af foråret.
3.Forslag fra bestyrelsen til vedtagelse på generalforsamlingen
SagsfremstillingOpsætning og nedtagning af badebro.
Tilbud vedrørende opsætning. Hvis forslaget ikke bliver vedtaget, så skal der nedsættes et badebrosteam.  
Andre forslag
BeslutningBestyrelsen foreslår, at vi udliciterer opgaven med at opsætte og nedtage badebroen, da nogle har tilkendegivet, at de ikke fortsætter i badebrosteamet. En udlicitering vil indebære, at vi kan få broen op tidligere og ned senere, hvilket flere medlemmer har ønsket
4.Budget 2022
SagsfremstillingBestyrelsen skal komme med forslag til kontingent for det kommende år, da dette skal vedtages på generalforsamlingen. I overvejelserne skal vi medtænke Badebro
Vedligeholdelse af 50 år gamle dræn.
BeslutningUdkast til budget blev gennemgået og godkendt.
5.Bestyrelses beretning
SagsfremstillingNiels Jacob har lavet udkast til beretning med punkter i stikordsform. Alle skriver deres del af beretningen. Formanden aflægger beretningen på generalforsamlingen.
BeslutningFormanden aflægger beretningen på generalforsamlingen. Deadline for input fra bestyrelsens medlemmer er 6. april, hvorefter Niels Jacob skriver sammen.
6.Planlægning af generalforsamling den 24. april kl. 10:00
SagsfremstillingIndkaldelse til generalforsamling
Dagsorden ifølge vedtægter
Bestyrelsens beretning
Badebro
Drænpumper
Dræn
Veje
Hjemmeside
Arbejdet i bestyrelsen  
Punkter til beslutning
Badebro
Valg til bestyrelse
Valg af formand
Valg af 1 medlem til bestyrelsen
Valg af suppleanter
Valg af revisor
Valg af revisorsuppleanter
BeslutningVi udsender dagsorden med regnskab og budget pr. mail lørdag 2. april
7.Eventuelt
 Herunder drøftedes forskelligt.