Bestyrelsesmøde 9. oktober 2021

REFERAT AF

BESTYRELSESMØDE I GRUNDEJERFORENINGEN SEJER STRANDE

Lørdag den 9. oktober 2021 kl. 14.00 – 16.30

Deltagere:Anna Hallgren#72Formand
 Niels Jacob Hansen#17Næstformand
 Ulla Lundsmark#45Kasser
 Vibeke Graulund#68Bestyrelsesmedlem – deltog via Teams
 Anders Vesterdahl#52Bestyrelsesmedlem – deltog via Teams
 Preben Skovbjerg (referent)#1Aktiv suppleant

1.    1. Valg af referent

Preben blev valgt.

2.    2. Vedligeholdelse af anlæg og fællesarealer

2.1.1    a. Drænrør og pumper

Vi har fået opsat og installeret de to nye pumper og rørforbindelser mellem pumpebrøndene. Niels Jacob og Preben er sat op som modtagere af alarmer. Anders bliver tilføjet som modtager. Det er glædeligt, at vi har kunnet holde os inden for budgettet.

Niels Jacob kontakter pumpe-leverandøren for at få deres anbefaling til den fremtidige drift- og vedligeholdelse.

Anders vil ringe til Dennis fra Alex Slamsugning og bestille ham til at spule drænrør under fælles veje. Når vi har tidspunktet, skal vi have skrevet til medlemmerne pr. e-mail og fortælle dem, at de mod betaling kan få spulet deres private dræn ved samme lejlighed. Anders laver udkast til info til medlemmerne og sender det til Niels Jacob for kommentarer.  Anna sender ud til medlemmerne.

2.1.2    b. Grusveje

Der er lavet støvbinding i sommer, og nu udestår opretning af grusvejen og reparation af asfaltstykket. Fordi vi er så sent på året, er det nødvendigt af feje nedfaldne fyrrenåle og blade af vejen inden opretningen. Desuden skal der flyttes en bunke vejgrus, som pt. er deponeret udfor #4, så vi får en ekstra udgift på 2.200 kr. ekskl. moms / 2.750 kr. inkl. moms.

Anna gør opmærksom på at græskanter i siden af grusvej skal reguleres, så regnvand kan løbe af vejen. Ellers dannes der pytter som medfører huller i vejen.

Anna foreslog, at vi næste år indhenter 2-3 tilbud på vejarbejder, fx den entreprenør, der laver arbejdet på nogle af nabovejene. Anna sender kontaktoplysninger til Vibeke.

Der er herefter grønt lys til at iværksætte arbejdet.

2.1.3    c. Asfaltstykke ved Gnibenvej

Det blev på GF 2021 vedtaget et budget på 15.000 kr. til reparation af huller i asfaltstykket og opretning af kanten på det nederste stykke. Da hullerne er blevet flere og større siden modtagelse af tilbud, er der en meromkostning på 3.750 kr. inkl. moms i forhold til det godkendte budget.

Asfaltstykket og færdiggørelsen af grusvejen kan udføres i oktober 2021.

Vibeke iværksætter.

2.1.4    d. Badebro

Badebroen er taget ned og er klar til opsætning næste år. Stor tak til badebros-teamet!

Herefter kort drøftelse vedrørende badebroen. Spørgsmålet drøftes videre ved næstkommende bestyrelsesmøde.

2.1.5    e. Fællesområde, inkl.  bomanlæg, bænke, fællestavle, vejskilte, hvide sten etc.

Anna køber 2-4 stolper a la dem Skov- og Naturstyrelsen bruger til opsætning af piktogrammer med parkering forbudt og lignende. Stolperne placeres ved bommen og fællesarealet og erstatter de gamle skilte. Anna vurderer, om metalskilt ud for #1 og 2 bør udskiftes eller fjernes og ser samtidig på, om det giver mening af flytte skiltet med hastighedsbegrænsning fra indkørslen til Bülowsvej og ned til ca. indkørslen til #4.

2.1.6    f. Drift og vedligeholdelsesskema

Anna havde udsendt et skema med status før bestyrelsesmødet.

Det besluttes, at bestyrelsen én gang om året går en tur igennem området og vurderer, hvad der trænger til vedligeholdelse.

3.    3. Hjertestarter

3.1.1    a. Etablering

Anna har talt med Trygfonden, der fortæller, at det er montørerne, der skal kontakte hende for aftale om opsætning. Anna har ikke hørt fra montøren og rykker i den kommende uge.

3.1.2    b. Kursus

Der indkaldes til deltagelse i kursus så snart Trygfonden har givet besked herom.

4.    4. Aktivitetskalender

4.1.1    a. Opdatering

Pumper, udskiftningSeptember
Dræn, spulingNovember
Veje (ekskl. Støvbinder)Oktober
Badebro, nedtagningSeptember
Hjertestarter, lev. & mont.November
Hjemmeside, opdatering mm.Løbende
Forskønnelsesprojekt, fællesarealetLøbende.Træpæle med piktogrammer Inden 1. april 2022

5.    5. Deklarationer/servitutter, vedtægter og ordensregler

Niels Jacob har fundet et juridisk responsum, som en nabogrundejerforening har fået udarbejdet. Ifølge det skal bestyrelsen tage henvendelser fra medlemmer alvorligt. Men bestyrelsen skal ikke på egen hånd være opsøgende i forhold til at se om servitutter m.m. bliver overholdt. Hvis der kommer en officiel henvendelse fra et medlem, tages sagen op i bestyrelsen.

Anna ønsker som formand at kunne være opsøgende så vidt det er et emne som drejer sig om trafiksikkerhed.

6.    6. Ansvars- og opgavefordeling

Opdatering

Pumper og drænNiels Jacob og Anders
VejeVibeke og Preben
BadebroAnders
ForskønnelseAnna og Vibeke
HjemmesideAnna og og Preben
ØkonomiUlla
HjertestarterAnna

7.    7. Forslag og kommentarer fra medlemmerne

7.1.1    a. Samtykke til udsendelse af adresseliste (GDPR) (GF2020)

Ulla sender løbende forespørgsler ud til nye medlemmer.

7.1.2    b. Besøg af en indbrudsekspert

(bo Trygt / Nabohjælp) Esben, #7, koordinerer (GF2020)

Forventes afholdt i sommerhalvåret 2022

7.1.3    c: Registrering af Sejer Strande på Odsherred Kommunes hjemmeside – forslag stillet af Preben, #1

Anna ønsker ikke at vi registreres på Kommunens hjemmeside. Dels fordi vi nemt kan findes på internettet af dem som måtte ønske det. Og dels på grund af at en tilmelding kan medføre en del reklamer og ikke relevante kontakter, som vi som bestyrelse ikke er interesserede i. Der var ingen indsigelser til Annas synspunkt.

8.    8. Kommunikation

8.1.1    a. Kommunikation internt i bestyrelsen

Niels Jacob appellerede til, at diskussioner ikke foregår pr. e-mail, da tonen let kan blive bliver skarp.

Vi skal svare hinanden rettidigt og ordentligt, når vi kommunikerer pr. e-mail.

Referater af generalforsamlinger og bestyrelsesmøder foreslås skrevet i et Word-dokument, som gøres tilgængeligt for bestyrelsens medlemmer på OneDrive, så alle selv kan skrive deres rettelser ind i det.

8.1.2    b. Kommunikation mellem bestyrelse og medlemmerne

Vedtægterne siger, at det er formanden, der sammen med et bestyrelsesmedlem kommunikerer til medlemmerne. Så hvis det handler om veje, er det Anna sammen med Vibeke, og hvis det er om pumper, er det formanden sammen med Anders og Niels Jacob.

Når bestyrelsen eller formanden modtager henvendelser, svarer vi hurtigt at meddelelsen er modtaget, og at vi vil behandle den på næste bestyrelsesmøde. Hvis det drejer sig om en presserende henvendelse sørger formanden sammen med mindst et bestyrelsesmedlem for, at henvendelsen bliver besvaret så hurtigt som muligt.

Når vi skriver til medlemmerne, skal det foregå fra @sejerstrande-mailadressen.

8.1.3    c. Status vedrørende nye medlemmer /inkl. #4-10)

8.1.4    d. Information og velkomstbrev til nye medlemmer

Anna har fremsendt et udkast til “Velkomstbrev” som alle gennemgår inden næste bestyrelsesmøde. Det tidligere velkomstbrev er forældet, og bliver derfor ikke fremsendt til de nye medlemmer,

9.    9. Sejer Strandes hjemmeside

9.1.1    a. Bestyrelsens vurdering af eksisterende opdeling og informationsniveau

Anna oplyste, at hun syntes at den af Preben foreslåede opdeling og antal undermapper virker fornuftigt. Dog bør enkelte mapper bytte plads. Preben var enig i Annas og Ullas forslag og bytter rundt på undermapper.

Hjemmesiden er et levende redskab, som løbende tilpasses efter behov og funktion.

9.1.2    b. Preben gennemgår sit forslag til nyt layout mv.

Anna orienterede om at Carsten Parby (nuværende webmaster) ønsker at trække sig, grundet sygdom. Preben overtager posten som webmaster og bygger en ny hjemmeside op i WordPress. Anna orienterer Parby og Ulla gør klar til, at vi kan overtage domænenavnet.

Preben aftaler proces vedr. overtagelse med Carsten Parby, og holder bestyrelsen orienteret.

10.    10. Regnskab og budget

10.1.1    a. Opdatering

Intet nyt. Se dog pkt. vedr. Ekstra omkostning for reparation af grusveje og asfaltstykket. Samt besparelse ift. budget vedr. lev. og montering af drænpumper.

11.    11. Det sociale liv i Sejer Strande

11.1.1    a. Sommerfest og fællesspisning sommeren 2022 (forslag stillet 2019/2020)

Behandles ved næste bestyrelsesmøde.

11.1.2    b. Fælles loppemarked (forslag stillet 2019/2020)

 Behandles ved næste bestyrelsesmøde.

12.    12. Næste bestyrelsesmøder

15. januar klokken 14 et sted på Bülowsvej.

19. marts 2022 kl. 14-16 på Bülowsvej (primært for at forberede GF 2022)

13.    13. Generalforsamling

Generalforsamling den 24. april kl. 10 i Odden forsamlingshus.

Anna har booket forsamlingshuset i Havnebyen.

14.    14. Eventuelt

Bestyrelsen har valgt at konstituere sig med en næstformand. Niels Jacob Hansen, #17 blev valgt   til denne post fra primo august 2021.

Nye drænpumper på plads

Så er de ca. 50 år gamle drænpumper skiftet ud med to nye.

I løbet af onsdagen har Keld og Søren fra S.P. Brøndboring afmonteret de to gamle pumper, der var godt og grundigt rustne og tærrede af de mange år under vand. Og i stedet har de installeret to nye pumper, der nu er i drift.

Elektrikkeren blev ikke helt færdig med sin del af arbejdet, men han kommer igen i morgen og installerer et system, der slår alarm, hvis pumperne ikke kører, som de skal.

Der er udført nogle mindre reparationer af betonen. Og når det er hærdet, bliver udgravningen dækket til igen.

Bestyrelsesmøde 6/7 2021

Mødet afholdt på Teams kl. 17-18
Deltagere: Anna, Ulla, Vibeke, Anders, Preben og Niels Jacob.

 1. Valg af referent
  Niels Jacob
 2. Drænpumper – status – igangsætning
  Under dette punkt deltog Niels Pinholt i mødet.
  Anders orienterede suppleret af Niels.
  Til punktet var inden mødet udsendt to bilag.
  Det ene et overslag/tilbud fra SP Brøndboring.
  Det andet bilag med supplerende bemærkninger til tilbuddet og et fremtidsscenarie.
  Anders fortæller, at Nils Pinholt tidligere i dag har talt med Brian fra SP Brøndboring. Der ligger et regulært tilbud og nogle scenarier. Vi skal beslutte os for, om vi vil købe en ekstra pumpe, så vi hvert 5-7 år kan tage en pumpe ud til service. Niels gjorde opmærksom på, at der i en eventuel ekstra ordinær situation kan sættes en dykpumpe ned.
  Nils Pinholt fortalte, at han har fulgt op på et tilbud fra SP Brøndboring. Ud over installation af pumperne skal der betales for elektriker og gravearbejde, i alt 105.000 kr., som det fremgår af det fremsendte tilbud.
  Niels Jacob spurgte om der var tale om et overslag eller et bindende tilbud. Nils mente, der var tale om et tilbud. Det skal verificeres.
  Der ligger også et andet tilbud, men den leverandør, Løkkegaard, har der været mange stridigheder med. Desuden var det ifølge Anders og Niels betydeligt dyrere.
  Vibeke gjorde opmærksom på, at generalforsamlingen har godkendt et forslag, der indeholder to nye pumper til i alt 157.000 kr., og det skal vi holde fast i. Så kan vi senere se på, om der inden for de næste syv år skal tages stilling til en evt. tredje pumpe.
  Ulla bad om, at vi venter til mandag med at bestille hos Brian. Dog således at Ulla kan trække i nødbremsen, hvis ikke kontingentindbetalingerne kommer som ventet.
  Pumperne kan forventes leveret i uge 35-36, hvis de bestilles indenfor de næste 2 uger.
 3. Vedligeholdelse af veje – status – igangsætning
  Vibeke orienterede.
  Vibeke fortalte, at hun umiddelbart efter generalforsamlingen talte med vejmanden, Jesper Jensen. Han går nu i gang med at lægge støvbinder ud, og vil vente til efter feriesæsonen med at reparere huller og rette vejprofilen op, da det ikke giver mening at lave veje i sommerperioden.
  Ulla spurgte, om der ligger et tilbud på støvbindingen. Vibeke bekræftede, og fortalte at støvbindingen og vejarbejdet vil koste 25.000 kr. inkl. moms.
 4. Ekstra ordinær generalforsamling den 18/7 2021
  Ulla fortalte, at Niels Jacob har rettet forslaget til jf. bemærkninger på generalforsamlingen. Og hun sender indkaldelse ud jf. vedtægterne.
  Fra bestyrelsen deltager Ulla, Niels Jacob og Vibeke.
 5. Mødeplan
  Næste møde holdes i uge 40 eller 41 – lørdag den 9. eller 16. oktober. Anna laver mødeplan.
 6. Oversigt og mulig tidsplan for vedtagne projekter
  Pumper Uge 35-36
  Veje Uge 37-38
  Hjertestarter Anna tjekker
  Hjemmeside
  Forskønnelsesprojekt
 7. Opgavefordeling i bestyrelsen
  Pumperne: Anders og Niels Jacob
  Dræn: Anders og Niels Jacob
  Veje: Vibeke og Preben
  Forskønnelse: Anna og Ulla
  Hjemmeside: Anna (Preben kommer med oplæg til omlægning af hjemmeside til næste møde)
  Hjertestarter: Anna og …
 8. Henvendelse fra Vogel Bülowsvej nr. 6 om indmeldelse i grundejerforeningen
  Ulla vil lave et skriv til ejerne af de pågældende matrikler for derefter aflægge dem besøg sammen med Anna. Der er en historik for at ejerne af disse matrikler ikke er med i grundejerforeningen, som kan begrundes i forhold omkring den oprindelige udstykning af området.
  Matriklerne har være handlet flere gange, så der er ikke længere den historiske begrundelse for, at ejerne er friholdt for kontingentbetaling og dermed medlemskab af grundejerforeningen.
 9. Eventuelt
  Ulla ønsker indkøbt en mobiltelefon til brug for alarmerne fra pumperne. Flere mente, at vi skal forsøge at sætte flere af bestyrelsesmedlemmerne egne telefoner op som modtagere af alarmer.
  Anna har sendt en mail fra en anden grundejerforening vedr. trafiksikkerheden på Gnibenvej. De pågældende ønsker vejen ændret til 2-1-vej og vil høre om vi kan støtte op om en henvendelse til kommunen. Sagen tages op på næste møde. Dette punkt bør drøftes på næste ordinære generalforsamling, hvis det stadig er aktuelt, når den skal afholdes