Badebroen er klar til brug

Badebroen blev sat op i går, tirsdag 31. maj, så nu er det med at få badetøjet fundet frem. Bemærk, at broen er længere end de foregående år. Den bliver stående til en gang i sidste halvdel af september. Næste år sættes den op sidst i april/først i maj og tages ned igen i sidste halvdel september.

Bestyrelsesmøde 27. maj 2022

Deltagere

Niels Jacob Hansen#17 Formand
Ulla Lundsmark#45 Kasserer
Vibeke Graulund#68
Preben Skovbjerg#1
Christoffer Goth#5b

Dagsorden / Referat

1.Godkendelse af dagsorden
SagsfremstillingPrioritering af dagsordenspunkter. Evt. tilføjelse af punkter.
Beslutning 
2.Konstituering af bestyrelse
Sagsfremstilling– Valg af næstformand
– Valg af sekretær
– Fordeling af arbejdsområder
– Veje
– Dræn og pumper
– Badebro
– Hjertestarter
– Hjemmeside
– Fælles områder
– Kontakt til andre grundejerforeninger
Beslutning– Christoffer blev valgt til næstformand.
– Preben blev valgt til sekretær.
– Veje, Vibeke og Preben
– Dræn og pumper, Niels Jacob og Preben
– Badebro, Christoffer og Niels Jacob
– Hjertestarter, Preben og Anna
– Hjemmeside, Preben og Ulla
– Fællesområder, Christoffer og Vibeke
– Kontakt til andre grundejerforeninger står formanden for  
3.Siden sidst
SagsfremstillingNyt vedrørende foreningen
– Økonomi
– Dræn mm.
– Veje
– Badebro
– Hjemmeside mm
– Andet
Orientering– Udløbet er lovet lavet her i foråret, mens brønden ved nr. 39 forventes at blive lavet i efteråret.
– Hovedvejen er blevet lavet, vejprofilen er justeret i svinget og der er spredt støvbinder. Vibeke undersøger, hvordan de store sten ved indkørslen til Bülowsvej og i svinget længere nede ad vejen skal se ud, og sørger for, at de bliver renset og malet. Arbejdet udføres i starten af sommerferien.  
– Badebroen kommer op i uge 22 og tages ned i sidste halvdel af september. Næste år sættes den op sidst i april/først i maj og tages ned i sidste halvdel september.
4.Opfølgning af på generalforsamlingen
SagsfremstillingPå generalforsamlingen blev der vendt flere ting, som vi løbende skal drøfte i bestyrelsen.  
– Sommerfest – arrangement for medlemmerne – markering af foreningens 50-års jubilæum.
– Skabet ved stranden (ruden smadret) – information på tysk/engelsk. Skabet ved hjørnet af #34.
-Prioriteret liste over kommende projekter.
– Langsigtet vedligeholdelsesoversigt.
Beslutning– Vi laver et sommerbrev, når badebroen er sat op.
– Vibeke og Christoffer arbejder videre med et jubilæumsarrangement, herunder dato og format – invitationen indarbejdes i sommerbrevet.
– Vibeke og Christoffer kontakter nabogrundejerforeningerne og hører, hvad deres løsninger vedrørende skabe har kostet.
– Vibeke taler med kommunens affaldsteam om tømning af affaldsstativ ved vejen til stranden.
– Niels Jacob skifter glasset i info-skabet ved #34.
– Fællesområdet ved bænkene på stranden trænger til en oprydning. Vibeke og Christoffer aftaler en arbejdsdag og prøver at få aktiveret frivillig hjælp hertil.
– Prioriteret liste over kommende projekter og Langsigtet vedligeholdelsesoversigt sættes på dagsordenen ved kommende bestyrelsesmøder.  
5.Eventuelt
Ulla kontakter kommunen for at høre, om der er ting vi skal være opmærksomme på i forbindelse med opsætning og tømning af vildmarksbade.  

Næste bestyrelsesmøde(r).
Lørdag 1. oktober kl. 14.00 hos Niels Jacob.  

Referat af bestyrelsesmøde 27. maj 2022

Deltagere

Niels Jacob Hansen#17 Formand
Ulla Lundsmark#45 Kasserer
Vibeke Graulund#68
Preben Skovbjerg#1
Christoffer Goth#5b

Dagsorden / Referat

1.Godkendelse af dagsorden
SagsfremstillingPrioritering af dagsordenspunkter. Evt. tilføjelse af punkter.
Beslutning 
2.Konstituering af bestyrelse
Sagsfremstilling– Valg af næstformand
– Valg af sekretær
– Fordeling af arbejdsområder
– Veje
– Dræn og pumper
– Badebro
– Hjertestarter
– Hjemmeside
– Fælles områder
– Kontakt til andre grundejerforeninger
Beslutning– Christoffer blev valgt til næstformand.
– Preben blev valgt til sekretær.
– Veje, Vibeke og Preben
– Dræn og pumper, Niels Jacob og Preben
– Badebro, Christoffer og Niels Jacob
– Hjertestarter, Preben og Anna
– Hjemmeside, Preben og Ulla
– Fællesområder, Christoffer og Vibeke
– Kontakt til andre grundejerforeninger står formanden for  
3.Siden sidst
SagsfremstillingNyt vedrørende foreningen
– Økonomi
– Dræn mm.
– Veje
– Badebro
– Hjemmeside mm
– Andet
Orientering– Udløbet er lovet lavet her i foråret, mens brønden ved nr. 39 forventes at blive lavet i efteråret.
– Hovedvejen er blevet lavet, vejprofilen er justeret i svinget og der er spredt støvbinder. Vibeke undersøger, hvordan de store sten ved indkørslen til Bülowsvej og i svinget længere nede ad vejen skal se ud, og sørger for, at de bliver renset og malet. Arbejdet udføres i starten af sommerferien.  
– Badebroen kommer op i uge 22 og tages ned i sidste halvdel af september. Næste år sættes den op sidst i april/først i maj og tages ned i sidste halvdel september.
4.Opfølgning af på generalforsamlingen
SagsfremstillingPå generalforsamlingen blev der vendt flere ting, som vi løbende skal drøfte i bestyrelsen.  
– Sommerfest – arrangement for medlemmerne – markering af foreningens 50-års jubilæum.
– Skabet ved stranden (ruden smadret) – information på tysk/engelsk. Skabet ved hjørnet af #34.
-Prioriteret liste over kommende projekter.
– Langsigtet vedligeholdelsesoversigt.
Beslutning– Vi laver et sommerbrev, når badebroen er sat op.
– Vibeke og Christoffer arbejder videre med et jubilæumsarrangement, herunder dato og format – invitationen indarbejdes i sommerbrevet.
– Vibeke og Christoffer kontakter nabogrundejerforeningerne og hører, hvad deres løsninger vedrørende skabe har kostet.
– Vibeke taler med kommunens affaldsteam om tømning af affaldsstativ ved vejen til stranden.
– Niels Jacob skifter glasset i info-skabet ved #34.
– Fællesområdet ved bænkene på stranden trænger til en oprydning. Vibeke og Christoffer aftaler en arbejdsdag og prøver at få aktiveret frivillig hjælp hertil.
– Prioriteret liste over kommende projekter og Langsigtet vedligeholdelsesoversigt sættes på dagsordenen ved kommende bestyrelsesmøder.  
5.Eventuelt
Ulla kontakter kommunen for at høre, om der er ting vi skal være opmærksomme på i forbindelse med opsætning og tømning af vildmarksbade.  

Næste bestyrelsesmøde(r).
Lørdag 1. oktober kl. 14.00 hos Niels Jacob.  

Badebro op i uge 22

Vi har nu fået en aftale med vores entreprenør om, at badebroen bliver sat op senest i uge 22 – altså i den uge, der ligger hen over månedsskiftet maj-juni. Og så bliver den taget ned igen medio september.

Fra næste år vil badebroen blive sat op hvert år sidst i april og blive taget ned i sidste halvdel af september.

Den sene opsætning i år skyldes, at vi kom sent med i forhold til entreprenørens planlægning.

Tornerosebugten inviterer

Vores naboer i Grundejerforeningen Tornerosebugten er i finalen i Odsherred Kommunes naturkonkurrence ’Vild Makeover’. Det markerer de med et arrangement lørdag den 21. maj 2022 klokken 10-12. Og vi er inviteret, jf. nedenstående:

Kære naboer og genboer

Grundejerforeningen Tornerosebugten er med i finalen i Odsherred Kommunes naturkonkurrence ’Vild Makeover’. Det markerer vi med et arrangement lørdag den 21. maj 2022 klokken 10-12. Vi håber, at I vil komme og høre om det projekt, vi deltager med i konkurrencen, der handler om at fremme biodiversitet.

Arrangementet finder sted ved vraget af den gamle betonlægter ud for Mosrosevej (”cementskibet”). Vi byder de første 50 gæster velkommen med en god kop kaffe fra ”Kims Kaffe” og et stykke af Louise Bannon fra ”Tír Bakery’s” herlige bagværk.

Dommerkomiteen kommer forbi og bedømmer vores projekt mellem 9-10 og repræsentanter fra Tornerosebugtens bestyrelse og naturplejeudvalg vil fortælle om foreningens arbejde med at fremme vild natur og biodiversiteten på vores 8 hektar store fællesareal langs Kattegatkysten.

Tag familien i hånden og gå en tur i vores dejlige område langs Kattegat fra Æblerosevej i nord til Majrosevej i syd.

Venlig hilsen

Grundejerforeningen Tornerosebugten

Bestyrelsesmøde 30. marts 2022

Deltagere

Niels Jacob Hansen#17 Formand
Ulla Lundsmark#45 Kasserer
Vibeke Graulund#68 Næstformand
Preben Skovbjerg#1
  

Dagsorden

1.Godkendelse af dagsorden
SagsfremstillingPrioritering af dagsordenspunkter. Evt. tilføjelse af punkter.
Beslutning 
2.Siden sidst
SagsfremstillingNyt vedrørende foreningen
Økonomi
Dræn mm.
Veje
Badebro
Hjemmeside mm
Andet
OrienteringNiels Jacob har talt med den entreprenør, der har lavet udløbet fra drænet. Det er blevet beskadiget af stormen Malik, og vil nu blive repareret i løbet af foråret.
3.Forslag fra bestyrelsen til vedtagelse på generalforsamlingen
SagsfremstillingOpsætning og nedtagning af badebro.
Tilbud vedrørende opsætning. Hvis forslaget ikke bliver vedtaget, så skal der nedsættes et badebrosteam.  
Andre forslag
BeslutningBestyrelsen foreslår, at vi udliciterer opgaven med at opsætte og nedtage badebroen, da nogle har tilkendegivet, at de ikke fortsætter i badebrosteamet. En udlicitering vil indebære, at vi kan få broen op tidligere og ned senere, hvilket flere medlemmer har ønsket
4.Budget 2022
SagsfremstillingBestyrelsen skal komme med forslag til kontingent for det kommende år, da dette skal vedtages på generalforsamlingen. I overvejelserne skal vi medtænke Badebro
Vedligeholdelse af 50 år gamle dræn.
BeslutningUdkast til budget blev gennemgået og godkendt.
5.Bestyrelses beretning
SagsfremstillingNiels Jacob har lavet udkast til beretning med punkter i stikordsform. Alle skriver deres del af beretningen. Formanden aflægger beretningen på generalforsamlingen.
BeslutningFormanden aflægger beretningen på generalforsamlingen. Deadline for input fra bestyrelsens medlemmer er 6. april, hvorefter Niels Jacob skriver sammen.
6.Planlægning af generalforsamling den 24. april kl. 10:00
SagsfremstillingIndkaldelse til generalforsamling
Dagsorden ifølge vedtægter
Bestyrelsens beretning
Badebro
Drænpumper
Dræn
Veje
Hjemmeside
Arbejdet i bestyrelsen  
Punkter til beslutning
Badebro
Valg til bestyrelse
Valg af formand
Valg af 1 medlem til bestyrelsen
Valg af suppleanter
Valg af revisor
Valg af revisorsuppleanter
BeslutningVi udsender dagsorden med regnskab og budget pr. mail lørdag 2. april
7.Eventuelt
 Herunder drøftedes forskelligt.

El-arbejde afsluttes nu

Nexel, der står for nedlæggelsen af det nye el-kabel på Gnibenvej, oplyser, at det nye kabel kobles på transformeren ved Bülowsvej 1 tirsdag 29. marts.

Umiddelbart herefter vil asfalten ved indkørslen til Bülowsvej blive retableret.

Bestyrelsesmøde torsdag 17. marts 2022

Deltagere

Niels Jacob Hansen#17 Formand
Ulla Lundsmark#45 Kasserer
Vibeke Graulund#68 Næstformand
Preben Skovbjerg#1
  

Dagsorden

1.Godkendelse af dagsorden
SagsfremstillingPreben er referent
Prioritering af dagsordenspunkter.
Evt. tilføjelse af punkter.
BeslutningEfter mødet sender Preben referatet til øvrige medlemmer af bestyrelsen og lægger det på hjemmesiden.
2.Siden sidst
SagsfremstillingNyt vedrørende foreningen
Dræn
Veje
Badebro
Hjemmeside mm
Hjertestarter
Nye medlemmer?
Byggesager?
OrienteringEt medlem har henvendt sig vedrørende dræning af sin grund og tilslutning til hoveddrænet i vejen. Det er aftalt, at han sender foto af tilslutningen.  

Niels Jacob bestiller en tømrer til at reparere skaden på træværket ved udløbet af drænet. Ulla sender kontaktinfo på den tømrer, vi tidligere har brugt.  

Der er opstået et hul over dækslet til drænet i svinget ved #13 og 22.

Asfalten er skåret op ved indkørslen til Bülowsvej i forbindelse el-arbejde. Preben kontakter entreprenøren for at høre, hvornår det bliver repareret.  

Vi afsætter et beløb til serviceaftale på hjertestarteren i de kommende år.  

Vi mangler en stolpe til badebroen.    
3.Skriftlig henvendelse fra Jorry Lohse
SagsfremstillingVi har modtaget mail med nedenstående ordlyd fra Jorry Lohse.  
Hej
Jeg hedder Jorry og har sammen med min kone haft sommerhus på Bülowsvej 30 i ca. 19 år, og elsker stadig stedet, naturen og området med fred og ro.

Her på det sidste har jeg konstateret at der er nogle konflikter mellem nogle af medlemmerne i grundejerforeningen og at der er uoverensstemmelse mellem den ” nye” og “gamle” bestyrelse. Jeg har læst, og spurgt dem jeg har mødt, men kan oprigtigt ikke forstå hvad konflikterne består i.

I vores lille forening mener jeg at vi burde klare uoverensstemmelser i fred og fordragelighed. Verden behøver ikke mere ufred.

Jeg vil opfordre bestyrelsen til at tage initiativ til et forsoningsmøde mellem den nye og gamle bestyrelse hvor også vi andre kan deltage. Formålet er at samarbejde og klinkning af “gamle” skår således at vi alle kan føler os repræsenteret i en ny “samlings” bestyrelse

Lad os udvikle vores hyggelige fællesskab så vi fortsat kan snakke og bade mm. på kryds og tværs.

Ovenstående ville jeg gerne sende ud til alle medlemmer men kan på vores hjemmeside ikke finde en sådan mulighed. Er det muligt at skabe et dialog/kommentarforum, hvor vi alle kan ytre os konstruktiv og have en fælles positiv dialog?

Jeg vil også gerne bede om at få mit navn og mail på medlemslisten, nu er det kun konens.

Kan jeg ligeledes få tilsendt vores medlemsliste.

Med håb om en behagelig fremtid og en solrig badesæson fra broen.

Ps. jeg har i mange år været med til opsætning og nedtagning af badebroen og har nydt det dejlige fællesskab som “smeden”, Anders mf. har skabt.

Ha en god dag  
Jorry Lohse  

Svar til Jorry på mail eller pr. telefon? Udsendelse af Jorry skrivelse på foreningens hjemmeside? Badebrosteam.  
BeslutningVi svarer Jorry således:  
Til Jorry, Bülowsvej 30
Tak for din henvendelse og for dine spørgsmål, som vi i bestyrelsen giver et svar på her. Både din henvendelse til bestyrelsen og vores svar til dig bliver offentliggjort i referatet fra bestyrelsesmødet den 17. marts 2022 på foreningens hjemmeside.

Bestyrelsen har samme interesse som både du og de andre medlemmer i, at vi på kryds og tværs har det godt med hinanden og at der ikke er konflikter, som splitter foreningen og skaber ufred i vores område, som vi alle nyder at komme i.

Du har ret i, at der har været uenigheder i bestyrelsen vedrørende beslutninger. Dette har medlemmerne kunne følge med i gennem referater fra bestyrelsesmøderne og de mindretalsskrivelser, som også er tilgængelige på foreningens hjemmeside. Se fx referater fra bestyrelsesmøderne den 3/11 og 20/11 2020 med appendiks dateret den 22/12 2020 samt bestyrelsesmødet den 16/11 2021 med tilhørende notat. Se evt. også referat fra bestyrelsesmødet den 27/10 2019.

Du nævner en ’gammel’ og ’ny’ bestyrelse. To medlemmer i den nuværende bestyrelse har en lang tilknytning til området samt en længere tjeneste som bestyrelsesmedlemmer. Så der er ikke tale om en uenighed mellem ’nye’ og ’gamle’ i bestyrelsen.

Med hensyn til dialog m.m. så vil vi i bestyrelsen besvare alle henvendelser fra medlemmerne, men da vi opfatter os som en samlet bestyrelse, så vil alle henvendelser af samme karakter som din blive drøftet i bestyrelsen, inden vi giver et svar. Henvendelser af mere praktisk karakter vil vi selvfølgelig bare svare på uden denne formelle tilgang.

Du spørger, om vi ikke kan oprette et forum på hjemmesiden for spørgsmål, debat og kommentarer. Det mener vi ikke er en god ide. I stedet opfordrer vi til at medlemmer skriver til os, som du har gjort og så bruge muligheden for at møde op på generalforsamlingen, da det er her, man drøfter foreningens virke. Så med den begrundelse ser vi ingen grund til at oprette et forum på hjemmesiden, hvor man kan kommentere og drøfte alle mulige spørgsmål vedrørende foreningen.

Bestyrelsens fornemste opgave er, som vi ser det, at sørge for at dræn, veje samt fælles områder og anlæg bliver holdt, så området fortsat kan være en god ramme for vores sommerhusliv.

Vi har snart generalforsamling, hvor der bl.a. skal vælges ny formand og medlemmer til bestyrelsen, så der håber vi at se både dig og de andre medlemmer. Et stort personligt fremmøde giver netop mulighed for den positive dialog, som du efterspørger.  

Med venlig hilsen
Bestyrelsen Grundejerforeningen Sejer Strande
ved   Niels Jacob Hansen  
4.Planlægning af generalforsamling den 24. april
SagsfremstillingIndkaldelse til generalforsamling
Dagsorden ifølge vedtægter
Bestyrelsens beretning Badebro
Drænpumper
Dræn
Veje
Hjemmeside
Arbejdet i bestyrelsen  

Punkter til beslutning
Udskiftning af drænbrønd
Vedligeholdelsesplan, herunder vejfond  
Valg til bestyrelse
Valg af formand
Valg af 1 medlem til bestyrelsen
Valg af suppleanter
Valg af revisor
Valg af revisorsuppleanter
BeslutningIndkaldelse til generalforsamling udsendes i sidst uge i marts.
5.Regnskab/budget i forhold til fastsættelse af kontingent
SagsfremstillingRegnskab  
Budget set i forhold til aktuelle vedligeholdelsesarbejder og den langsigtede vedligeholdelsesplan
BeslutningBudget og vedligeholdelsesplan færdiggøres og behandles på næste bestyrelsesmøde.
6.Eventuelt
Herunder drøftedes en festligholdelse af foreningens 50-års jubilæum, der blev udsat på grund af Covid-19.  
Næste bestyrelsesmøde holdes onsdag 30. marts kl. 19.30 på Teams.
Niels Jacob laver udkast til bestyrelsens beretning og øvrige medlemmer bidrager med tekst til deres ansvarsområder.

Bestyrelsesmøde 21. februar 2022

Sejer Strandes Grundejerforening
Dagsorden bestyrelsesmøde tirsdag den 21. februar 2022 kl. 19:30-21:00
Virtuelt møde

Deltagere

Niels Jacob Hansen#17 Formand
Ulla Lundsmark#45 Kasserer
Vibeke Graulund#68 Næstformand
Preben Skovbjerg#1
  

Dagsorden

1.Godkendelse af dagsorden
SagsfremstillingJævnfør beslutning på sidste bestyrelsesmøde er Preben referent. Prioritering af dagsordenspunkter. Evt. tilføjelse af punkter.
BeslutningDagsordenen blev godkendt.
2.Siden sidst
SagsfremstillingNyt vedrørende foreningen
Dræn
Veje
Badebro
Hjemmeside mm
Hjertestarter
Nye medlemmer?
Byggesager?
OrienteringVi har fået et tilbud på opsætning og nedtagning af badebroen. Og vi skal have tilbud på reparation af brønden i svinget ved #39.
3.Langsigtet vedligeholdelsesplan
SagsfremstillingPræsentation af forslag til langsigtet vedligeholdelsesplan.    
DrøftelseUdkast til vedligeholdelsesplan blev fremlagt og justeret.
4.Regnskab/budget
SagsfremstillingKassereren præsenterer det godkendte regnskab. Budget for det kommende år. Størrelse af kontingent.   Indstilling vedrørende kontingent skal ses i lyset af vedligeholdelsesplanen
BeslutningUdkast til flerårigt budget blev gennemgået.
5.Supplering af bestyrelse
SagsfremstillingPunktet fra sidste møde. Da to medlemmer er udtrådt af bestyrelsen, mangler der et bestyrelsesmedlem for at bestyrelsen er fuldtallig.  
BeslutningDet er endnu ikke lykkedes at finde en suppleant, der kan træde ind i bestyrelsen her og nu. Vi arbejder videre med sagen.
6.Generalforsamling
SagsfremstillingIndkaldelse til generalforsamling Dagsorden ifølge vedtægter. Bestyrelsens beretning.
BeslutningIndkaldelsen klargøres på næste bestyrelsesmøde, så den kan udsendes i god tid før 24. april.
7.Eventuelt
Næste bestyrelsesmøde er 17. marts.