Hjem > Generalforsamling > 2015 Referat

2015 Referat

 Download PDF-format

 

Referat fra Generalforsamling for Sejer Strande Grundejerforening

Forsamlingshuset i Havnebyen, 4583 Sjællands Odde, Lørdag d. 18. april 2015, kl 10 -11


1.   Valg af dirigent
Carsten Hansen blev valgt.
CH oplyste at han anså at generalforsamlingen var retmæssigt indkaldt.
Der var ingen indsigelser. Dirigenten erklærede generalforsamlingen for retmæssigt indkaldt.

2.    Valg af referent
Nils Pinholt blev valgt.

3.    Bestyrelsens beretning
Formanden Niels Chr. Christiansen forelagde bestyrelsens beretning således:

Det er mit første år som formand for Sejer Strande.
Det har været et hårdt år for mange sommerhusejere med eftervirkninger fra stormen Bodils oversvømmelser, venten på afklaring af taksator, håndværker og løbende problemer med forsikringsselskaber og Stormrådet.
Det ser ud til at alle er kommet godt over dette, så vi ser lyst på fremtiden.

Vi fik badebroen op igen, med god hjælp fra flere beboer. Tak til alle og en ekstra tak til Nils P som styrmand, Erik Smed med sit overblik og faglig kunden, og Ivar som fik trappen repareret til favør pris. Men vi skal snart på den igen, sidst i maj, hvis det kan passe med de frivillige, vind og vejr.

Tak til Espen og Erik, der pletreparerede vores vej i foråret. I efteråret gav en vejentreprenør vejen en lidt større omgang. Vejen kom ikke helt på mærkerne denne sæson, men vi går i gang med at give hovedvejen den store tur i maj 2015.

Bestyrelsen har valgt at melde os ud af Sagt, som kostede 5 kr. i kontingent pr. parcel.

Odsherred kommune har taget initiativ til oprettelsen af SOL, som skal arbejde for et større samarbejde mellem Odsherred Kommunen og sommerhusejerne.  Det vil give os et større indsigt i de kommunale forhold som kloak, vand, tele, renovation.
På det første møde blev op lyst at Gniben først skal have kloakeret i vejene efter 2028.

Grundejerforeningen er desuden begyndt et samarbejde med de andre Grundejerforeninger på Gniben. Første møde var d. 7. februar, og det næste møde er d. 27. juni.
Her var emner oppe som godt naboskab, kyst og strand, udløb, kystsikring, oversvømmelsesdige, fælles vej reparation, hastighed på vore veje, områdeforskønnelse, natur gruppe.
Deltagelse i aktiviteterne er et tilbud, og tilvælges af de enkelte bestyrelser.

Sejer Strande Grundejerforening har fået Nem konto og CVR nr. 35922032. Det bliver en stor lettelse i Kassererens arbejde.

Bestyrelsen er på vej med hjemmeside - www.sejerstrande.dk
Hjemmesiden tænkes at indeholde information om Regnskaber, Referater, Badebro, Vej, nye tiltag som hyggebænke på stranden, fotos nye som gamle, reglement, hvordan vi omgås diget, etc.
Hvis der er nogen som har lyst til annoncer privat sommerhus udlejning kunne det også være en mulighed. Der ønskes ikke kommercielle annoncer på hjemmesiden.
Alt kan i princippet være muligt, det skal dog lige igennem bestyrelsesvurdering.

Formanden spurgte om der var spørgsmål til beretningen.
 
Bülowsvej 2 fortalte at han følte sig dårligt informeret om begrundelsen for at han, som grundejer der ligger over digets beskyttelseshøjde, skal bidrage til vedligeholdelse af diget. Han fortalte at han havde taget skriftlig og mundtlig kontakt til Odsherred Kommune, om emnet, og at Odsherred Kommunes havde besvarede spørgsmålene og at de samtidig henviste til informationer og regler, som er at finde på Odsherred Kommunes hjemmeside.

Bülowsvej 2 ønskede ligeledes at få information fra grundejerforeningens bestyrelse.
Ivar, som er bestyrelsesmedlem i grundejerforeningen og formand for Digelaget, henviste til at der var givet informationer om forholdet sidste år og præciserede at det er Odsherred Kommune, som anser det som i grundejernes fælles interesse, at området er oversvømmelsessikret, og at økonomien heri følger kommunens principper om at nydelse og ydelse følges ad.
Odsherred Kommune stiller derfor krav om solidarisk betaling af forhold som fællesarealer, vejbidrag, oversvømmelsesbeskyttelse og til gavn for hele områdets ry og røgte, og dermed også ejendommenes værdier og priser.

Odsherred Kommune har derfor via vedtægterne fastlagt at grundejerforeningernes medlemmer, der er beliggende i nærheden af diget og over for betalingsgrænserne der er fastlagt ved højde koter og oversvømmelsesbeskyttelses effekt, skal være med til at betale et lille bidrag til vedligeholdelse af diget. Odsherred Kommune har endvidere, jf. vedtægterne, fastlagt at der i budgettet skal afsættes kr. 200.000 pr år til vedligeholdelse af diget.

Bülowsvej takkede og fandt for informationen fint i overensstemmelse med kommunes oplysninger. Beløbet udgør 208 kr. pr år, og opkræves via grundejerforeningerne.

Formanden inviterede Bülowsvej 2 til at opstille til bestyrelsesvalget, hvis det kunne have interesse.

Formanden sluttede beretningen af med ønsket om et godt år for alle og Sejer Strande

4.    Forelæggelse af revideret regnskab
Kasserer Margrethe Lassen gennemgik regnskabet.

ML oplyste at der bruges megen tid på at finde adresser på de medlemmer som flytter uden at oplyse deres nye adresser, særligt når de ikke har oplyst deres mail adresse. Det samme gælder ved ejerskifte.

ML appellerede derfor til at medlemmerne husker at oplyser deres mailadresser så mailisten kan opdateres, og være OBS på at meddele flytning og ejerskifte til grundejerforeningen.

Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger.

5.    Budget
Det udsendte budget blev gennemgået. Ud fra de forestående udgifter og det foreslåede budget indstiller bestyrelsen, at kontingentet sættes til kr. 1.200 pr år.

Det er bestyrelsens mål at indkaldelser, referater, kontingentindbetalinger, adresseændringer m.m. fremover kan ske via mail. Det vil være mindre arbejdskrævende, hurtigere og billigere.

Bestyrelsen appellerede til, at de der endnu ikke er maillisten meddeler deres mailadresser til formanden. Bestyrelsen opdaterer herefter maillisten til version 2015, som vedlægges referatet.

Kontingent for året 2015 er på kroner 1.200.
Beløbet indsættes på konto i Danske Bank
Registreringsnummer    1551
Kontonummer    0005195896
Sidste betalingsdag    1. august 2015

Budgettet blev godkendt uden bemærkninger.

6.    Forslag fra bestyrelsen
Formanden foreslog og fik opbakning til, at udskifte den ene af de eksisterende bænke ved stranden, og at der indkøbes et bænkesæt bestående af 4 små bænke der er samlet omkring et bord, til opstilling på græsset ved kysten hvor der i dag står en udpint bænk.
 
Til næste år vil der blive tage stilling til om der skal indkøbes eller et supplerende bænke sæt, eller ny traditionel bænk til erstatning for den anden udpinte bænk.
Forslaget for bestyrelsen om nye bænke indgik under behandlingen af Budgettet.

7.    Forslag fra medlemmerne
Der var ikke indkommet forslag fra medlemmerne.

8.    Valg af bestyrelse
Efter mange år som grundejerforeningens utrættelige kasserer, valgte Margrethe Lassen at stoppe karrieren. Der var rosende ord, stort tak, gave og bifald til Margrethe.

Ulla Lundsmark i nummer 45, opstillede som kasserer og blev valgt.
De øvrige bestyrelsesmedlemmer, som var på valg, blev genvalgt.
Der var ingen modkandidater. Bestyrelsen ser nu således ud:

Formand Niels Chr. Christiansen
Kasserer Ulla Lundsmark
Bestyrelsesmedlem Ivar Green-Paulsen
Bestyrelsesmedlem Peter Fjelbye
Bestyrelsesmedlem Vibeke Graulund

9.    Valg af suppleant til bestyrelsen
Margrethe Lassen blev valgt som suppleant.

10.    Valg af revisor og revisor suppleant
Jesper Bahnson, blev genvalgt.
Jens Elkjær, blev genvalgt.

11.    Eventuelt

Badebroen
Der blev spurgt til hvordan og hvorledes med opsætning af badebroen for 2015.

Nils Pinholt, formand for badebros teamet, oplyste at der bliver bro opsætning igen i år. Opsætningen sker ved hjælp af et det vedholdende dreamteam af frivillige medlemmer.
Princippet er, at der bliver skrevet mails ud til teamet om, hvilke medlemmer der kan i hvilke weekender og ud fra dette planlægges opsætning og nedtagning af broen.

Vi sigter efter at opsætte og nedtage broen i sommermånederne når vind, vejr og vand er til det. Teamet skal gerne være på 4 mand i vandet og 4 mand på land, med hjælp af 1 -2 fra den yngre generation som pumpemestre og runners på bro og land.

Det kan være noget af et puslespil at få til at gå op med hvem der kan kombineret med, at vejrudsigterne ikke er til at planlægge efter mere end 12 timer i forvejen.
I god tid inden broens opsætning, arrangeres reparationer og indkøb af reservedele.

Supplerende medlemmer til Badebrosteamet er altid velkomne.

Vejreparation
Der påregnes vej reparation i maj måned. Der vil efter følgende blive udlagt støvbinder for at undgå støv gener.

Oversvømmelsesdige.
Vi har konstateret at Diget reddede os fra endnu en oversvømmelse.

Der pågår reparationsarbejder af muldlaget på digets top og vandsiden, efter stormen og vejrliget i vinters har taget hårdt fat. Til maj udlægges nyt muld og der tilsås med en særlig digegræsblanding.

På landsiden er diget intakt og græsset er kommet godt i vækst.
 
Ifølge Digelagets vedtægter skal havbundsdybderne måles i året efter digets færdiggørelse, dvs sige i år. Arbejdet er udbudt og igangsat.
Grundejerne nord for diget har tilbudt at deltage i betaling og brugen af opmålingen. De har problemer med kysterosion, og er også interesserede i oplysningerne.

Der skal ligeledes foretages en landinspektør opmåling af digekronens højde i foråret 2015, for at undersøge for evt. sætninger.

Efter denne generalforsamling er der generalforsamling i Digelaget. Mødet starter kl 12.

Indvielse af diget
Som det fremgik af indkaldelsen til vor generalforsamling inviterer Digelagets bestyrelse digelagets medlemmer, borgmester, udvalgsformand, politikere, embedsmænd fra Odsherred Kommune og Kystdirektoratet samt pressen.

Arrangementet afholdes lørdag den 25. april 2015 kl. 12 på Engvibevej. Der opstilles pølsevogn og inviteres på taler, pølser, øl og vand.

Niels Christian Christiansen takkede for fremmødet og ønskede god sommer.

 

 

 

Hjemmeside                                         

www.sejerstrande.dk

 
 

Sejer Strande GF 's CVR nummer  

35922032

 
 

Bestyrelsen Badebrosteam

formanden@sejerstrande .dk     
nilspinholt@webspeed.dk  

 
 

Kontingent for året 2015  

Kr. 1.200

 
 

Betaling, senest 

1. august 2015

 
 

Danske Bank,
Reg.nr. - Kontonummer                          

1551 - 0005195896