Hjem > Vedtægter > Forslag 3

Forslag 3

 

Hent vedtægterne her

   

Grundejerforeningen Sejer Strande

 Sejerstrande

VEDTÆGTER:

Gældende fra: 06-05-2008

§ 1.

Foreningens navn er "Grundejerforeningen Sejer Strande". Dens område omfatter arealer udstykket fra matr.nr. 2b og 2ar Yderby by, Odden sogn, som angivet på et af landinspektør J. Kristiansen i september 1970 udfærdiget deklarationsrids til nedennævnte den 20/2 1971 tinglyste deklaration.

Foreningens generalforsamling kan med simpelt flertal vedtage, at parceller udstykket fra nærliggende arealer tilsluttes foreningen.

Foreningens hjemsted er ODSHERRED kommune.

§ 2.

Grundejerforeningen er stiftet i henhold til en deklaration lyst 2o/2 1971 på det nævnte areal.

Foreningen har til formål, i overensstemmelse med den nævnte servitut, at varetage medlemmernes fælles grundejerinteresser og grundejerpligter såvel indadtil som udadtil, herunder blandt andet at administrere, vedligeholde og renholde anlæg, fællesarealer og private veje.

§ 3.

Foreningen, der er upolitisk, kan med generalforsamlingens tilslutning uden ændringer i nærværende vedtægter tilsluttes en eventuel sammenslutning af grundejerforeninger på Sjælland, ligesom foreningen efter bestyrelsens bestemmelse og med generalforsamlingens tilslutning kan tilsluttes en hovedorganisation af grundejerforeninger.

Som medlemmer kan og skal optages grundejere, som er retmæssige ejere af parceller af det i § 1 nævnte areal.

Ophører et medlem at være ejer af en af de omhandlede parceller, bortfalder medlemsretten, og vedkommende udtræder af foreningen uden krav på refusion af kontingent eller udbetaling af andel i foreningens formue.

Medlemspligten for ejere af ovennævnte parceller indtræder samtidig med erhvervelsen, uanset på hvilken måde denne finder sted, og indtrædende medlemmer erholder ved indtræden anpartsvis ret til foreningens formue.